ASHKHEN YUZBASHYAN
10.02.2016

Candidate of Philologial Sciences, Associate Professor

yuzbashyanashkhen01@aspu.am

Candidate of Philologial Sciences, Associate Professor at the Chair of Armenian Language and its Teaching Methods

Education

1988 - 1993 Yerevan State University Philology Faculty Specialization- Armenian language and literature

1997- 1999 Yerevan State University History of Armenian Language Department Position – Competitor 

Academic Credentials
2007 Yerevan State University “History of Armenian Language” Department Imperative Mood in Classic Armenian Language” PhD

Work Experience
2006 – present Yerevan State Pedagogical University “Armenian Language and Methods of its Teaching” Department Lecturer/ Assistant of the Head of Department
2003– present Yerevan Mesrop Mashtots University Modern, Classic Armenian Language and General Linguistics Lecturer

1997 – 2002 Physical- mathematical A. L. Shahinyan school under Yerevan State University Teacher of Armenian Language and Literature

1994-1997 Gandzasar Theological Centre Editor
1991-1994 Research and Production Centre under the Ministry of Education of RA Teacher of Armenian Language and Literature

Courses
Bachelor’s degree course - Old Armenian, Old Armenian Syntax, , Armenian Studies, Armenian Language and Literature, Supervision of Pedagogical Practice.
Master’s degree Courses- Supervision of MA Theses

Scope of Academic Interests
The Creation of Old Armenian authentic and examinational texts, surveys on Armenian Studies and the input of new methods and strategies in the course of Armenian Studies
The application of Old Armenian in the sphere of Didactic Pedagogy as well as the application of contemporary issues in the Armenian Language course

Trainings
Training Courses for KH. Abovyan Armenian Pedagogical University Faculty Members in 2015

Publications

Հեղինակ է 14 գիտամեթոդական հոդվածների, երեք մենագրությունների`

1. Հին հայերենի հրամայական եղանակի ըմբռնումը, <<Բանբեր>> ԵՊՀ, 3, 2001թ., էջ 130-138:
2.«Հին հայերենի հրամայական եղանակի բայաձևերի իմաստագործառական բնութագիրը Նոր կտակարանում», «Կանթեղ», Երևան, 2, 2003թ., էջ 65-76:
3. <<Հրամայական եղանակը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկում», «Լրաբեր» ՀՀ ԳԱԱ, 2, Երևան, 2006թ. մայիս-օգոստոս, էջ 153-156:
4. Հրամայական եղանակի իմաստային առանձնահատկությունները 5-րդ դարի մատենագրության մեջ, «Հայագիտական հանդես» 1/13/, Երևան, 2010թ., էջ97-108:
5. Անանիայի վարդապետի խրատ վասն խոնարհութեան, «Հանդէս ամսօրեայ»,հայագիտական ուսումնաթերթ, Վիեննա 2010թ., Յունուար-փետրվար, թիւ 1-12, էջ 1-17:
6. Խ. Աբովյանի լեզվագիտական հայացքները, Ժողովածու, /2009թ. նոյեմբեր 19-21/, 1-ին պրակ, Երևան, 2010թ, էջ 243-244:
7. «Բառակազմական բաղադրիչների ուսուցումը», «Հայոց լեզու և գրականություն», 7/78/, 2011թ., էջ 18-25, համահեղինակ Ս. Թորգոմյան, մ.գ.թ., դոցենտ:
8. Նախդիրների ուսուցման հիմնախնդիրները բուհական համակարգում, «Մանկավարժական միտք», 2014, 3-4, էջ 136-140:
9. Ստորոդասական եղանակի բայաձևերի իմաստային կիրառությունները Հ. Մանդակունու ճառերում, Հայրենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, /Երևան 12-13 ապրիլի 2012թ./, 2013թ. էջ 187-197:
10. Գրաբարի բառարանագրության նորագույն շրջանը, «Լեզու և կրթություն», հավելված «Մանկավարժական միտք» հանդեսի, 3, Զանգակ, 2012թ., էջ 54, : 
11. Հրամայական նախադասության կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունները Աստվածաշնչում: «Հայագիտական հանդես» 4/28/, Երևան, 2014թ., էջ50-59:
12. «Խորհուրդ» նշանակող բառերը Հ. Մանդակունու ճառերում, Ժողովածու, /2012թ. դեկտեմբեր 14/, 2-րդ պրակ, Երևան, 2014թ, էջ 29-32:
13. Հրամայական եղանակի ոճական արժեքը հայերենում: Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, 2(15), 2016, էջ 54-61:
14. Հրամայական նախադասությունների հաղորդակցական առանձնահատկությունները:
Интернаука, Культ., филология, искуств.,Москва, 2017, 1/1/ISSN 2541-9870
ст. 99-15-105.
15. Հայոց լեզվի ուսումնամասնագիտական պրակտիկայի մի քանի առանձնահատկություններ: Հայագիտական հանդես , Երևան, 2/36/ , 2017, էջ 17-26:
16. Հրամայական եղանակը հին հայերենում, Երևան, 2010թ.:
17. Գրաբարի շարահյուսության ուսուցման մի քանի հարցեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2014թ:
18. Ռ. Հարությունյան, Ա. Յուզբաշյան
Հայոց լեզվի ուսուցման մեթոդական ցուցումներ (ավագ դպրոց)
Methodology Instructions for Armenian Language Teaching(High School)
Երևան, 2015:
16.Հրամայական եղանակը հին հայերենում («Լիմուշ» ՍՊԸ, Եր., 2011),
17.Գրաբարի շարահյուսության ուսուցման մի քանի հարցեր («Լիմուշ» ՍՊԸ, 2014),
18.Հայոց լեզվի ուսուցման մեթոդական ցուցումներ (Եր., հեղ. հրատ., 2015, համահեղինակ` Ռ Հարությունյան):
19.Հրամայական եղանակի ոճական արժեքը հայերենում, Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, 2(15), 2016, էջ 54-61:
20.Հրամայական նախադասությունների հաղորդակցական առանձնահատկությունները, нтернаука, Культ., филология, искуств.,Москва, 2017, 1/1/ISSN 2541-9870, ст. 99-15-105.
21.Հայոց լեզվի ուսումնամասնագիտական պրակտիկայի մի քանի առանձնահատկություններ, Հայագիտական հանդես , Երևան, 2/36/ , 2017, էջ 17-26:Ռ. Հարությունյան, Ա. Յուզբաշյան, Հայոց լեզվի ուսուցման մեթոդական ցուցումներ (ավագ դպրոց), Երևան 2015, 106 էջ.

 ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7726-857X  

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (Beginner)

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image