Yeprikyan Armine Melsiki
10.02.2016

PhD of historical sciences, docent

eprikyanyelena49@aspu.am

PhD of historical sciences, docent, Department of Armenian history

Education

1996-2001 post-graduate at the ASPU after KH. Abovyan, Chair of Armenian history
1991-1996 ASPU after KH. Abovyan , faculty of history and geography, department of history and law, diploma of excellence
Academic credentials
2008 candidate of historical sciences, E.00.01

Position
2016 docent
Work experience
2008 ASPU after Kh. Abovyan, lecturer
2000 Basic college of ASPU after Kh. Abovyan, teacher
1997-2005 RA Ministry of privatization and foreign investments, leading specialist

Courses
Bachelor’s degree, Armenian history “ General course”
Scope of academic interests
Problems of historical Nakhidjevan, First world war and self-defensive battles of Armenians during the next years in West Armenia and Kilkia

Trainings
Participation in qualification increasing courses ( 60 hours duration ) organized by ASPU after Kh. Abovyan for the working staff in 2015 from February 16 to March 6
Courses organized by the European council, chief department dealing with the question of Humanitarian assistance and civil defense, supported and realized by the UNO Children foundation “ DRI to improve the pedagogical curriculum “

Languages
Russian, French, English

Membership
Participation in one Republican and 4 international specialized conferences

Publications
One methodological manual, 20 scientific articles
Published ( during the last 5 years )
1.«Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում», Akunk, YSU Idjevan branch, collection of scientific articles , N 1 (4), Yerevan, 2012, Yulis, N 7
2.«Գողթանի 1919 թ. ինքնապաշտպանությունը», Ejmiatsin 2012, Yunis N 7.
3.«Շարուր– Նախիջևանի ժողովրդագրական վիճակը 1918-1940 թթ.–ին», «Ազգ, պետություն, հայրենիք, պետականության գաղափարը» international conference of young scientists devoted to the 20th anniversary of independence of RA ( Tsakhkadzor, 6-8 November, 2012,) Yerevan,2012

4.«Նախիջևանը 1917-1921 թվականներին» (ուսումնա–մեթոդական ձեռնարկ) Yerevan, monography, publication , 2014
5.«Եղբայրական օգնության գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովի գործունեությունն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին» , 2015, Yunis, N6
6.«Արևմտահայերի 1915թ. ինքնապաշտպանական մարտերի պատմական անհրաժեշտությունը» ASPU after Kh. Abovyan, scientific inquiry, 2015, 1( 23)

7.Diplomatic and military steps of Turkey to capture Nakhijevan, Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 1-2.
8.Methodological Issues of Teaching the Heroic Self – Defense Battles of 1915, Procedia – Social andBehavioral Sciences, 2015, vol. 197.
9.The role of Armenian legion in defense of the Armenian population of Kilikia (1919 - 1920) Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 7 – 8.

 

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image