Aghvan Zalibek Mkhitaryan
18.02.2016

Assistant Professor 

mkhitaryanaghvan22@aspu.am

Assistant Professor/Chair of Fine Arts

Education
In 1987 graduated from the facilty of Art Education of the Armenian State Pedagogical Universiti after Kh. Abovyan.

Work experience
From 1987 is working as a master, then as a lecturer at the graphic design depaetment of the Art education faculty of the Armenian State Pedagogical Universiti after Kh. Abovyan.

Courses
Bachelor's degree course - Drawings

Scope of Academic interests
Painting, sculpture

Membership
Since 2011 Member of Artists’ Union of RA

Publications
1. Քանդակագործությունը որպես կերպարվեստի տեսակ: Գեղարվեստական միտք թիվ 1, Երևան, 2012թ.
2. Նախնական գիտելիքներ գծանկարից. ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2015թ.

Awards
Awarded a diploma from the Ministy of the Education RA
Awarded a medal of 90 celebrity of ASPU
Awarded a medal from the President of Armeniq
Awarded a medal from the Prim Minister of Armenia, from the Ministry of Defence of RA

Languages
Armenian, Russian

 

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image