Aida Karapetyan
15.02.2016

Lecturer

karapetyanaida43@aspu.am

Lecturer / chair of mathematics and primary education methods

Education
2011-2016 candidate of Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University Chair of mathematics and primary education methods
1975-1980 Yerevan state university Faculty of Mathematics Chair of Function theory and Mathematical analysis, Profession mathematician, teacher qualification

Work Experience
1975-1980 student of Yerevan state university Faculty of Mathematics
1980-1983 mathematician of center of computing in Ministry of Education

1984-1986 teacher of #11 secondary school

196-2002 teacher of #183 “Mkhitar Sebastatsi” educomplex
Since 2005 teacher of Chair of mathematics and primary education methods in Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
Courses
Bachelor’s degree course
• Introduction to Mathematics
• mathematics and teaching methods
• mathematics –B(Theoretically bases of mathematics meaningful direction in grade school)
• mathematics –A(course of mathematics and grade education methods)
Scope of Academic Interests
Combinatorics, Theory of Probability , Mathematical Statistics

Trainings

2015 Professional qualifications improvement courses for the teaching staff organized by the Department of the Professional Retraining and Qualification of the Armenian State Pedagogical University

Retraining and training of lecturers related to the insertion of "Google classroom” in Armenian State Pedagogical University

Publications
1. «Միացությունների տեսության տարրերը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում (Ι)» բնագետ 1.2012թ.:
2. «Միացությունների տեսության տարրերը հանրակրթական դպրոցի մաթեմատիկայի դասընթացում (Ι Ι)» բնագետ 2.2012թ.:
3. «Երկանդամի գործակիցների, Պասկալի եռանկյան և դրանց հետ առնչվող կիրառական խնդիրների մասին» բնագետ 3.2013թ.:
4. «Ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքի կամընտրական դասընթացների բովանդակության ընտրության և մաթեմատիկայի կիրառական ուղղվածության մասին» բնագետ 2.2013թ.:
5. «Մանկավարժական բուհի «մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)» բակալավրի կրթական ծրագրի, «մաթեմատիկա» դասընթացի, «կոմբինատորիկայի տարրեր» մոդուլի ուսումնասիրության որոշ հարցեր « Գորիսի գիտաժողով 2015թ.:

Languages: Armenian,Russian,English

 

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image