ANI MELIQ MANUKYAN
26.02.2016

PhD in Pedagogical science, Associate Professor

manukyanani35@aspu.am

PhD in Pedagogy, Associate Professor/Chair of Romano-Germanic Languages and their Teaching Methods

Education
1995-2001 Yerevan State University , Faculty of Romance and Germanic Languages, Master’s Degree of Philology

Academic Credentials
14.03.2011 PhD in Pedagogical science

Work Experience
2001-up to now, Armenian State Pedagogical University, Chair of Foreign Language Teaching Methodology
2000-2001 English Teacher in Yerevan School No. 36, after Raffi
1999-2000 Translator in the CO.LTD Saranist
Courses
Bachelor’s degree course:English language
Master’s degree course: Communicative language competence, European language education policy, Eurodidactics, ESP

Scope of Academic Interests
Foreign language teaching methodology, English

Trainings
1998-1999 Training of English at Anglo-Continental School of English, Bournemouth, UK
2012 July- Francis King College, London, UK
02 /06 / 2012 IELTS International academic exam, C1
02/07/2012- 14/07/2012 Intensive course of Englsh , UK, London, Francis King College
28/10/2013-05/12/2013 Training course organized by the ASPIRE project

Publications
1. ON SOME ASPECTS OF ORGANIZING A PRESCHOOL ENGLISH COURSE, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2,2011
2. Workshop as a Relevant Means of Interactive Teaching, Armenian Folia Anglistika International Journal of English Studies, 1(8)/2011- Yerevan
3. Establishing and Developing Critical Thinking in the Courses of Educational Institutions, Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies,2(9)/2011- Yerevan
4. Teachers as “Lessonologists”, Օտար լեզուները Հայաստանում, 1/ 2012,βÆ
5. Two in One: Mastering Foreign Literature and Language Simultaneously, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 3, 2012
6. Making a Target Language Yours by Thinking in it, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես
2, 2013
7. Workshop as a relevant means of interactive teaching, Օտար լեզուները Հայաստանում, 3, 2013, ԿԱԻ
8. The Importance of Developing Intercultural Communicative Skills in Educational System, Մանկավարժական Միտք, 3-4, 2013
9. On Effective Teaching/Learning, Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 1, 2014
10. The system of forming self-learning skills, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 1, 2015

Languages: English, Russian, French

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image