Armen Ashot Ajamoghlyan
15.02.2016

Candidate of Pedagogical Sciences, docent

ajamoghlyanarmen14@aspu.am

Candidate of Pedagogical Sciences, docent/Department of Geography and Methods of Teaching

Education
2007-2011 Geographical Department, Faculty of Biology, Chemistry and Geography, Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, bachelor
2011-2013 Geographical Department, Faculty of Biology, Chemistry and Geography, Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, Master
2013-2016 Geographical Department, Faculty of Biology, Chemistry and Geography, Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, PhD student

Academic degree
Candidate of Pedagogical Sciences, Theme of the dissertation: INCREASING EFFICIENCY IN TEACHING GEOGRAPHY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT PUBLIC SCHOOLS
specialty 13.00.02- “Methods of Teaching and Education’’(Geography).

Academic rank
Associate professor 2019

Work Experience
2011-2017 Yerevan Historical Museum, a specialist in marketing
2013-2016 High School N7, Mr. Artik, Teacher of Geography
Since 2016, the teacher of the Department of Geography and Methods of Teaching, at Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan
Since 2020, associate professor of the Department of Geography and its teaching methods
From June 2017 to March 2018 Ministry of Emergency Situations of RA, SNCO << Service for Hydrometeorology and Active Effects on Atmospheric Phenomena >> Department of Applied Climatology, Leading Specialist
2018-2020 Ministry of Emergency Situations of RA, SNCO << Service for Hydrometeorology and Active Effects on Atmospheric Phenomena >> Department of Development and Validation of hydrometeorological models, Head Specialist
Since 2020. Ministry of Emergency Situations of RA, SNCO << Service for Hydrometeorology and Active Effects on Atmospheric Phenomena >> Department of Development and Validation of hydrometeorological models, Head of Department


Lecture courses
Geoinformation Systems,
Geography of population,
General geography,
Geography of armenia,

Training courses
Training on the education of disaster reduction organized under the framework of a joint project with the United Nations and Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan
The courses of upgrading the qualifications for Geography organized by Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan
Тrainings on the preparation of seasonal weather forecasts, organized in cooperation with the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Armenia and the World Bank.
I published one methodological manual.
1. GEOGRAPHY LEARNING ORGANIZATION IN THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Publications
1. Էվոլուցիոն պատկերացումներ ռեկրեացիոն ռեսուրսների և ռեսուրսաօգտագործման մասին:
2. Զբոսաշրջային հետաքրքրություններ ներկայացնող բնության հուշարձանների ներկայացման խնդիրները:
3. Կլիմայի փոփոխության դրսևորումները և նրա ազդեցության միտումները ՀՀ ջրային ռեսուրսների փոփոխության վրա:
4. Շիրակի մարզի ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատման փորձ:
5. Վայքի տարածաշրջանի ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և բնապահպանական հիմնախնդիրները:
6. <<ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ>> ուսուցման օժանդակ միջոցի ուսումնամանկավարժական առանձնահատկությունները:
7. Ինտերակտիվ գրատախտակների կիրառման արդյունավետությունը դասապրոցեսում (աշխարհագրության դասի օրինակով):
8. Երկրատեղեկատվական համակարգերի դերը աշխարհագրական կրթության զարգացման գործընթացում:
9. Թվային արբանյակային լուսանկարները և դրանց նշանակությունը դպրոցական աշխարհագրության դասապրոցեսում:
10. Համակարգչային ներկայացումների կառուցման մանկավարժական առանձնահատկությունները:
11. ՀՀ ջրային ռեսուրսների տնտեսական գնահատումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում:
12. Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրական ստեղծագործություններում:
13. Информационные и коммуникационные технологии как средство повышения эффективности преподавания географии.
14. Աշխարհագրության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը հանրակրթական դպրոցում՝ տեղեկատվական եվ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:
15. Սահացուցադրումների և համակարգչային ներկայացումների կիրառման արդյունավետությունը աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում:
16. Effectiveness of Information and Communication Technologies in the Teaching Process (by an Example of Geography Lesson):
17. Особенности и принципы применения информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания географии.
18. Աշխարհագրության ժամանակակից դասին ներկայացվող տեխնոլոգիական պահանջները:
19. Աշխարհագրության դասավանդման գործընթացում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման մեթոդները:
20. Կրթական գործնթացի արդյունավետության հիմնավորում <<SMART>> փոխներգործուն գրատախտակի օգտագործմամբ:
21. Ականավոր գիտնականն ու վաստակաշատ մանկավարժը։
22. Սյունիքի մարզի անտառային գեոհամակարգերի պահպանման հիմնախնդիրները կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում։
23. Համակարգչային ներկայացումների կառուցման դիզայներական և էրգոնոմիկ մոտեցումներ։
24. Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառման առանձնահատկությունները և դիդակտիկական սկզբունքներն աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում։

Languages: Armenian, Russian, English

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image