ARMINE HRACHIKI NAVASARDYAN
19.09.2020

Doctor of Engineering

navasardyanarmine06@aspu.am

Doctor of Engineering, docent/Chair of informatics and its teaching methods

Education
1994-1996 SEUA Postgraduate School. Speciality: Electronic engineering. Qualification: Research engineer of electronic engineering
1992-1994 SEUA Postgraduate School. Speciality: Electronic Engineering. Magister degree of Electronic Engineering
1987-1989 Polytechnical institute of Yerevan. Department of Public Professions. Specialty Medical Cybernetics Qualification Medical

Cybernetics
1986-1991 Polytechnical institute of Yerevan. Department of department Technical cybernetics. Specialty Industrial Electronics. Qualification Engineer of Electronics Engineering

Academic Credentials
1997 Thesis theme: Some problems of synthesis of formal neurons and neural networks. It is sewn up on joining two specialist: E13-01 Management, systems management and their elements and E27-01 Solid-state electronics and microelectronics. SEUA - 032 special council. Doctor of Engineering

Work Experience
2013 Holy center of Apostolic Church Edjmiatsin, Gevorgian's ceminaty Lecturer
2006 Armenian State Pedagogical University. Associate professor Informatics and its Teaching Methods
2000-2006 Armentel Department of Programming and Program Providing. Position Engineer-programmer
1997-1999 Kapans’ branch of the company Armentel. Department of computer service. Position leading engineer.
On compatibility the Kapansky educational complex at SEUA. Lecturer
1993-1996 SEUA Postgraduate School. Position software engineer
1991-1992 Central hospital of Kapan. Position engineer programmer.
On compatibility the Kapansky educational complex at SEUA. Lecturer

Courses
Bachelor's degree course
Bases of artificial intelligence
Control systems date of bases/Access, FoxPro/
Bases of Web programming/HTML, CSS, JavaScript, PHP /
Web programming.
Visual programming and scripting languages.
Date of base/SQL, MySQL/:
Programming and languages programming/Pascal, C, C ++, C#/:
Theory of a fundamentals of informatics
Semiconductor devices
Physical bases electronic technicians
Electronic engineer and circuit designer
Microelectronics and integrated microcircuitry
Master's degree course
Information intellectual systems
Information communication technologies in specialty
Net technology and programming
Modern methods of an assessment of quality education and their applications

Scope of Academic Interests
Artificial intelligence
Medical cybernetics
Information technologies
Automatic control systems
Electronics and microelectronics
Circuitry
Membership
1997 IEEE Computer Society

Publications
2015թ. Մաթեմատիկայի էլեկտրոնային խնդրագրքերի պատրաստման մի նախագծի մասին: Մաթեմատիկական կրթություն Հանրապետական գիտաժողով 22-25 հոկտեմբերի , 2015թ, ՀՀ Երևան 2015
2015թ. Web տեխնոլոգիաների դասավանդման մեթոդիկան: Մակնավարժական միտք: 2015թ. No 3
2015թ. Բազմաելք և բազիսային նեյրոնային ցանցերի մեքենայական վերլուծությունը: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան:
2015թ. Տարրական դասարանների արտագրությունների և թելադրությունների էլեկտրոնային աշխատանքային տետրերի նախագիծ: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Գտնվում է տպագրման փուլում Բնագետ ամսագրում:
2015թ. Դեռահասների մոտ համակարգչային կախվածության բացահայտման և համացանցում հոգեբանական թեսթերի կազմակերպման մի նախագծի մասին: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Գտնվում է տպագրման փուլում Կրթությունը և գիտությունը Արցախում ամսագրում:
2015թ. Տարրական դասարանների մաթեմատիկա առարկայի գործնական աշխատանքների կազմակերպմանմի նախագծի մասին: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Տպագրվել է Մաթեմատիկան դպրոցում ամսագրում: 2015թ No2
2013թ. Հոգեբանական թեսթերի կազմակերպման ավտոմատացված համակարգ Մանկավարժական միտք Երևան 2013 -3-4
2013թ. Համակարգչային կախվածությունը և դրանից խուսափելու մեթոդներն ու միջոցները որպես ժամանակակից մանկավարժության հիմնախնդիրներից մեկը Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: ՀՊՄՀ, Երևան 2013- No 1:
2012թ. VBScript և JavaScript լեզուների համեմատական անալիզը: Մանկավարժական միտք No 3-4 2012թ.Երևան 
2012թ. Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերի դասավանդման առանձնահատկությունների մասին: Մանկավարժական միտք No 1-2 2012թ.Երևան էջ 152-157
2011թ. Նեյրոնային ցանցերի տեսության դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին:Մանկավարժական միտք No 1-2 2011թ.Երևան էջ 108-113
2011թ. Համակարգչային ուսուցման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման որոշ մեթոդաբանական ասպեկտները:Կրթությունը և գիտությունը Արցախում No 1-2 2011թ.Երևան էջ 126-134
2011թ. Օտար լեզուների ինքնուսուցման համակարգի մասին: Օտար լեզուները Հայաստանում՚ No 2 2011թ.Երևան էջ 52-60
2011թ. Բազմաստիճան ավտոմատ ուսուցման մի համակարգի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին: Մանկավարժական միտք No 1-2 2011թ.Երևան էջ 88-92
2011թ. Արհեստական բանականության հիմնախնդիրները և դրանց դասավանդման որոշ մեթոդաբանական հարցեր: Մանկավարժություն No 1 2011թ.Երևան էջ 21-28
2010թ. C++լեզվի ուսուցման մեթոդաբանության մասին: Մանկավարժական միտք No 3/4 2010թ.Երևան էջ 179 -183.
2010թ. Ուսումնական հաստատություններում գրադարանային աշխատանքների կազմակերպման ավտոմատացված համակարգ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 40-ամյակին Պրակ –II , 2010թ Արցախ էջ 64-65
2010թ. Ծրագրավորման լեզուների համեմատական անալիզի որոշ խնդիրներ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 40-ամյակին Պրակ –II 2010թ Արցախ էջ 66-69,
2010թ. Ժամանակակից ինֆորամացիոն տեխնոլոգիաները ուսուցման պրոցեսում առարկայի դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին: Մանկավարժություն No 4, 2010թ Երևան, էջ 34-38
2010թ. Օբյեկտային կողմնորոշումով ծրագրավորման լեզուների դասավանդման առանձնահատկությունները:Մանկավարժական միտք No 1/2 2010թ.Երևան էջ 86-89
2010թ. Արհեստական բանականության էլեմենտար բազայի դասավանդման մեթոդաբանկան որոշ խնդիրների մասին: Մանկավարժական միտք No 1/2 2010թ. Երևան, 96-100
2010թ. Մանկավարժների վերապատրաստման որակի ստուգման թեսթային համակարգ՚ Մանկավարժություն No 1, 2010թ Երևան, էջ 11 - 17
2011թ. Microsoft Word 2003 ինքնուսույց –տեղեկատու: Երաշխավորված է հրատարակման ՄԱՐՏԻԳ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի գիտխորհրդի կողմից: 288 էջ
2011թ. PHP-ի հիմունքները: Երաշխավորված է հրատարակման ՄԱՐՏԻԳ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի գիտխորհրդի կողմից: 150 էջ
2011թ. Microsoft Office Access 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2011: Հեղինակային հրատարակչություն: 222 էջ ISBN 978-9939-53-887-7
2010թ. Microsoft Office Power Point 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 114 էջ ISBN 978-9939-53-886-0
2010թ. Microsoft Office Excel 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 150 էջ ISBN 978-9939-53-858-7
2010թ. Microsoft Office Word 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 280 էջ ISBN 978-9939-53-786-3
2010թ. SQL –ի հիմունքները ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 160 էջ ISBN 978-9939-53-609-5
2010թ. C++ ծրագրավորման լեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 70էջ ISBN 978-9939-53-610-1
2005թ. About two approaches to the decision of a problem of recognition visual images՚ Conf on Artificial Intelligence ISA’05. LasVegas Nevada, USA, June 27-30,2005 CSRES Press, Page 833-836
2016 թ. Ա.Նավասարդյան, Ա.Մելքոնյան Բազիսային նեյրոնային ցանցերի մեքենայական սինթեզը և դրա կիրառումը ,,Արհեստական բանականության հիմունքները առարկայի դասավանդման գործընթացում’’ Բնագետ 3-4 Երևան 2016թ
2016թ. Ա.Նավասարդյան, Հ.Խաչատրյան Ա.Պետրոսյան ,,Web տեխնոլոգիաների դասավանդման մի Web նախագծի մասին’’
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում թիվ 1-2 2016թ էջ 91-99
2016թ. Ա,Նավասարդյան Ա.Մելքոնյան Էլեկտրոնային խաչբառերը և դրանց կիրառումը ժամանակակից մանկավարժության մեջ
Մանկավարժություն թիվ 6 էջ 40-44 Երևան 2016թ
2017թ. Ա.Նավասարդյան, Հ.Խաչատրյան, Ա.Խաչատրյան ,,Խաղային մեթոդով ինտեռակտիվ ուսուցման մի web նախագծի մասին’’
Մանկավարժական միտք 1-2, Երևան 2017թ էջ 233-239
2017թ. Ա.Նավասարդյան, Հ.Խաչատրյան ,,Բազմաշերտ ուսուցման կազմակերպման մի համակարգի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին’’
Մանկավարժություն 2017թ -No 5 Էջ 41-50
2017թ. Ա.Նավասարդյան Է.Հարոյան ,,Տարրական մաթեմատիկայի յուրացման վարժանքի համակարգ’’
Մաթեմատիկան դպրոցում Թիվ 4 2017թ էջ 33-42

Languages: Armenian, russian –free , English with dictonary

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image