Artashes Poghos Keshishyan
18.02.2016

Doctor of Pedagogical Sciences, professor

Doctor of Pedagogical Sciences, professor/Chair of Fine Arts

Education
1980 graduated from Yerevan Kh. Abovyan State Pedagogical Institute, Department of Fine Art Education

Academic Credentials
1995 defended his thesis and received the degree of Doctor of Pedagogical Sciences (Thesis: «The children's visual artistic receptivity of the extracurricular classes» 13-00.02 «Methodology of Teaching and Education»)

Work experience
From 1981 to work at the University after Khachatur Abovyan
2010-2012. head of the drawing department

Courses
Bachelor’s degree cours - drawing, sculpture and plastic anatomy
Master’s degree cours - graphics

Scope of Academic interests
Basics of Graphic Arts, Sculpture Teaching Methods

Trainings
2016 - Enhancing information technology skills training for teaching staff

Memberships
Member of the USSR Union of Artists since 1988
Since 2014 member of the Association of Applied Art and Design

Publications
1. Սովորողների ինքնուրույն աշխատանքի յուրացման մակարդակները: Գեղարվեստասկան միտք, Գիտ. աշխատանքների ժողովածու: «Զանգակ-97», թիվ 1, Երևան, 2011թ. էջ 35-41
2. Իրականության իմացության և ստեղծագործական գործութնեության համակարգերը կազմող ենթապրոցեսների փոխկապակցվածությունը: Հոքեբանությունը և կյանքը թիվ 1-2, Երևան, 2011թ. Էջ 140-147
3. Գծանկարչության տեսական հիմքերը որպես իրականության արտացոլման առանձնահատուկ ձև: Գեղարվեստական միտք , Երևան, 2012թ. Էջ 29-34
4. Լրացուցիչ վարժությունների դերը գրաֆիկական միջոցների յուրացման գործընթացում: Գեղարվեստական միտք , Երևան, 2013թ. Էջ 66-70
5. Գծանկարի տեսական հիմքերի համալիր գործառույթներ: «Մանկավարժ» հրատ. ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված 55-րդ գիտաժողովի նյութեր: Երևան 2014
6. Գծանկարի ուսուղցման հիմունքները: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2014 թ. 144 էջ

Awards
2015 He was awarded the diploma of the winner of the 3 rd international exhibition of contemporary design, t. Moscow
2013. He was awarded the Laureate Diploma Award All-WAC, the Russian Federation, the Ministry of Diaspora and the Artists' Union of Armenia declared the best works of art.
2013. He was awarded the diploma of the Ministry of Culture Museum "and the friendship of the Russian people."
2012. Awarded "The Pedagogical University 90th anniversary" medal.

Languages
Armenian, Russian

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image