Avetis Hmayaki Harutyunyan
10.02.2016

Ph.D. in Historical Sciences

harutyunyanavetis16@aspu.am

Ph.D. in Historical Sciences, Associate Professor

Education

1968 to 1978 English-Specialized Kh. Dashtents Secondary School No. 114, Yerevan
1978 to 1983 Graduated with honors from the Department of History and Soviet Law of the Faculty of History and Geography of the Kh. Abovian Teachers’ Training State Institute
1979 to 1982 Graduated with honors from the Faculty of Social Sciences of Yerevan State University qualified as a historian/translator (English)
1980 Participated in the archaeological excavations of Vahanavank, Ghapan District, Republic of Armenia, as a member of the scientific expedition of the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences, RA
1983 to 1986 Completed with honors a post-graduate course in Armenian history Kh. Abovian Teachers’ Training State Institute.
1989 Defended a Ph.D. thesis on World War I and Armenian Refugees during 1914 to 1917


Work Experience

1986 to 1989 Assistant in the Faculty of Intensive Methods of Language Teaching in the Kh. Abovian Teachers’ Training State Institute
1987 to 1989 Assistant and lecturer in the Chair of Armenian History in the Kh. Abovian Teachers’ Training State Institute
Since 1990 Associate Professor in the Chair of Armenian History in the Kh. Abovian Teachers’ Training State Institute
1990 Participated in the establishment of the “David Anhaght” University and held the posts of Dean of the Faculty of Armenology and Pro-Rector of Research and Scientific Work in the same establishment for over 10 years
Since 1993 Lecturer Seminary Gevorgian Theological, Etchmiazin, RA
Since 2004 Lecturer at Vazgenian Theological Seminary of Sevan and the French University of Armenia
1990 to 2004 Lecturer at a number of private educational institutions in the RA
2004 to 2006 Vice Dean of the Faculty of History and Geography of the Kh. Abovian Teachers’ Training State Institute

Areas of Academic Expertise

Bachelors Level – History of Armenian people, Historical Geography of Armenia, History of
Armenian Apostolic Church
Masters Level – Ancient and Medieval Armenian civilization

Scope of academic interests

Ancient history of the Armenian people, Historical Geogrophy of Armenia, History of the Armenian Apostolic Church, Armenian Refugees, History of Vaspurakan

Memberships

Faculty of History an Law, Council Member
Academic Advisory Council member of Gevorgian Theological seminary
Journal of “History and Social Sciences”, Editorial Board Member

Trainings

Participation in qualification increasing courses ( 60 hours duration ) organized by ASPU after Kh. Abovyan for the working staff in 2015 from February 16 to March 6.

Publications

1. Հայաստանի պատմաաշխարհագրական նկարագիրը հռոմեացի հեղինակների աշխատություններում (Պլինիոս Ավագ, Քվինտ Ռուփուս, Պևտինգերյան քարտեզ), Տպագիր, «Վազգենյան դպրանոց», 2010 թիվ 1, էջ 4-7
2. Վարդանանց խորհուրդը, Տպագիր, «Շողակն», 2010թ. մայիս, Բ, թիվ 10, էջ 4-5
3. Վանի նահանգապետությունը և հայ-քրդական հարաբերությունների կարգավորման հարցը, Տպագիր, «Օրենք և իրականություն»2010թ. մայիս № 5, էջ 28-31
4. Վարդանանց խորհուրդը, Տպագիր, «Մանկավարժական համալսարան», 2010թ. մայիս, թիվ5, էջ 3
5. Ազգագրական, Բանասիրական եւ Պատմա-Հնագիտական Հետազօտութիւնները Վան Վասպուրականի Տարածքում 1910-1917-ին, Տպագիր, «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», հատոր Լ, Պեյրութ 2010, էջ 187-204
6. Նախընտրական պայքարը Վանում և 1908թ. խորհրդարանական երկրորդ ընտրությունները Օսմանյան Թուրքիայում, Տպագիր, «ՊԲՀ», 2010, № 2, էջ 27-40
7. Վանի նահանգապետությունը եվ քրդերը, Տպագիր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ժողովածու նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին. պրո-ֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների եվ գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի /2009թ. նոյեմբեր 19-21/ I պրակ. Երևան, 2010թ., էջ 315-318
8. Վանի նահանգապետության պարենային քաղաքականությունը (1915թ. մայիս-հուլիս), Տպագիր, ՙԷջմիածին՚, 2010 թ., թիվ 4, էջ 56-62
9. Վանի նահանգապետության Քաղաքապետարանի եվ Տնտե¬սական մարմնի գործունեությունը (1915թ. մայիս-հուլիս), Տպագիր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Հումանիտար գիտություններ, Երևան, 2010թ., թիվ 1, էջ 19-23
10. Երիտթուրքական հեղափոխության արձագանքները Վանում 1908թ., Տպագիր, «ՊԲՀ», 2010թ., թիվ 3, էջ 47-53
11. Սեֆեր-բերլիկը, Թեքեալիֆի Հարպիեն եվ դասալքության խնդիրը Վան-Վասպուրականում 1914 1915թթ., Տպագիր, «Էջմիածին», 2011 թ., թիվ Դ, էջ 29-46
12. Էջմիածնի կաթողիկոսության դերը Մայիսյան հերոսամարտերում, Տպագիր, «Շողակն», 2011թ., հունիս, թիվ 11, էջ 4
13. Իրավիճակը և բժշկասանիտարական գործի կազմակերպումը Վանի նահանգապետության գավառներում (1915 թ. մայիսի 7– հուլիսի 18) , Տպագիր, «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2, Երևան, 2011 թ., էջ 3-11
14. Գեղամ Կիրակոսյան, Տպագիր, «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», հատոր ԼԱ, Բեյրութ, 2011, էջ 371-372
15. Արևմտյան Հայաստանի եկեղեցիների ու վանքերի բռնազավթված և ոչնչացված գույքի փոխհատուց¬ման իրավական հիմքերը, Ինտերնետային կայք www.armar.am
16. Արևմտյան Հայաստանի եկեղեցիների ու վանքերի բռնազավթված և ոչնչացված գույքի փոխհատուցման իրավական հիմքերը, Տպագիր (պարսկերեն լեզվով), Payman, Caltural quarterly magazine, spring 2012 № 59 (պարսկերեն), p. 6-22,
17. Վան-Վասպուրականի ազգաբնակչության 1916 թ. նոյեմբերյան գաղթը, Տպագիր, «Ակունք» Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (4), Երեվան 2012, էջ 3-8
18. Անվտանգության ապահովումը և վերաշինության գործի ընթացքը Վան-Վասպուրականում 1916 թ. վերջերին և 1917 թ. սկզբներին, Տպագիր, «Ակունք» Երևանի պետա¬կան համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2 (5), Երեվան 2012, էջ 19-24
19. Վասպուրականի նահանգային ինքնավար կոմիսարության (երկրորդ կառավարության) գործունեությունը, Տպագիր, «ՊԲՀ», 2012 թ., թիվ 3, էջ 37-52
20. Վ, Վան-Վասպուրականի դպրոցների և որբանոցների պատմությունից (1908-1918 թթ.), Տպագիր, «Էջմիածին», 2012, թիվ Է, էջ 27-49
21. Նորսերնդական շարժումը Վանում (1906-1909 թթ.), Տպագիր, «Մանկավարժություն», 2012, № 8, էջ 38-45
22. Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր Ա. Վռամյանի ծածկագիր նամակըª ուղղված Թալեաթին, Տպագիր, «Լրաբեր. հասարակական գիտությունների», 2013 թիվ 1 (637), էջ 3-14
23. Դիմադրական պայքարի կազմակերպման առաջին փուլը Վասպուրականի գավառներում (Գավաշ, Կարճկան, Կարկառ, Ալջավազ, Թիմար) (1914 թ. վերջ – 1915 թ. սկիզբ), Տպագիր, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2013, դ. 1-2 (21-22), էջ 188-203
24. Վարդանանց խորհուրդը, Տպագիր, «Մանկավարժական համալսարան», 2013թ. փետրվարի 15, թիվ 2 (938), էջ 4
25. Վարդանանց խորհուրդը, Տպագիր, «Էջմիածին», 2013 թ., թիվ Բ, փետրվար, էջ 50-54
26. Հայկական կոտորածները Վան-Վասպուրականի գավառներում (1914-1915 թթ.), Տպագիր, «Էջմիածին», 2013 թ., թիվ Դ, ապրիլ 2013 թ., էջ 33-44
27. Վան-Վասպուրականի ազգաբնակչության Մեծ գաղթը. պատճառները, ընթացքը, հետևանքները և պատասխանատվության խնդիրը, Տպագիր, Հայաստանի մայրաքա-ղաքները, գիրք I, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (7-9 հոկտեմ¬բերի 2010 թ.) նյութերի ժողովածու, Երեվան, 2013 թ., էջ 170-196
28. Կոտորածների իրականացման նախապատրաստական փուլը Վան-Վասպուրականում Մեծ Եղեռնի նախօրյակին, Տպագիր, «Էջմիածին», 2014 թ., թիվ Դ, ապրիլ 2014 թ., էջ 60-80
29. Վասպուրականի 1914-1915 թթ. կոտորածների դրդապատճառների, թուրքական ամբաստանությունների և հայ քաղաքական կուսակցությունների դիրքորոշման հարցի շուրջը, Տպագիր, Ժողովածու. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ի 90-ամյա¬կին նվիրված գիտական նյութերի (2012 թ. դեկտեմբերի 14), մաս 2, Երևան, 2014, էջ 389-393
30. Արևմտյան Հայաստան. վարչա-քաղաքական համառոտ ակնարկ, Տպագիր, «Մհերի դուռ» (պահանջա-Տէրություն), Երևան, 2014, թիվ 1, էջ 42-48
31. Կովկասյան ռազմաճակատի քայքայումը և Վան-Վասպուրականի պաշտպանության հարցը 1917 թ. հոկտեմբեր - 1918 թ. փետրվարին, Տպագիր, Արցախի պետական համալսարան. Հայագիտական ուսումնասիրություններ (Հոդվածների ժողովածու), Ստեփանակերտ, 2014 թ. , էջ 57-69,
32. Վանի կուսակցական գործիչների և մտավորականության ոչնչացումը, Տպագիր, Payman, Cultural quarterly magazine, spring 2014 № 67 (պարսկերեն), p. 69-76,
33. 1917 թ. ռուսական Փետրվարյան հեղափոխության արձագանքները Վանում և Շրջանային վարչության գործունեությունը (1917 թ. մարտ-նոյեմբեր), Տպագիր, «ՊԲՀ», 2014 թ., թիվ 2, էջ 1-24,
34. Վան-Վասպուրականի ազգաբնակչության վերջինª 1918 թ. մարտյան գաղթը և Վանի նահանգի դատարկումը, Տպագիր, ԲՀԱ, 2014 թ., թիվ 1, էջ 19-30,
35. Մեծ Հայքի վարչատարածքային համակարգից դւորս մնացած 16-րդ և 17-րդ աշխարհների գոյության և վերարժևորման հարցի շուրջը (համահեղինակ), Հայկական լեռնաշխարհ. հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (նվիրված Հայոց Մեծ Եղեռնի հարյուրամյակին), Երևան 2015թ., մարտի 24-25
36. Նորսերդական շարժումը Վանում և հայ եկեղեցին (համահեղինակ), «Էջմիածին», 2015թ., Հոկտեմբեր (Ժ), էջ 66-81
37. Հայոց պատմություն, հատոր 3, Նոր ժամանակաշրջան (17-րդ դարի երկրորդ կես – 1918թ.), գիրք 2-րդ (1901-1918թթ.), Երևան, 2015, էջ 535-542

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5615-9016

Languages

Armenian, Russian, English and Turkish (with dictionary help) 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image