Danielyan Narine Samson
06.10.2021

Senior Librarian

narusik62@mail.ru

Senior Librarian, PHD of philological sciences/Academic Library

Education
2002-2006 Post Graduate Studies at the Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan. (at the Department of Library Science and Bibliography).
1982 -1986 Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan Chair of Library Science and Bibliography

Work Experience
1986-2010 Scientific Library of the Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan.
2010-2014 Lecturer at the Department of Library Science and Bibliography, Faculty of Culture, ASPU.
2014 to this day works in the Scientific Library of the Armenian State Pedagogical University named after Khachatur Abovyan.

Scope of Academic Interests
Reading science, bibliography, literature

Retraining
Course Work with the Automated Information and Library System "MAPK-SOL" 2010 yеар

Publications
1. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական աշխատությունների Մատենագիտություն (1940 -1990թթ.) Եր.: <<Մանկավարժ>>, 2012թ., 230 էջ
2. Проблема адаптации иностранного студента в вузах РА. Вестник медицинского института им . Меграбяна. Т. 9., 2020г., стр.205-210
3. Культурный диолог в библиотеках :Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты Текст: материалы IV Международной научно-метдической конференции (25 мая 2018 г.). – Омск: Изд-во «Ипполитова», ОАБИИ, 2018., ст 128-135
4. Организация культурного диалога в библитеках .Проблемы современной русистики. 2018 г., стр. 90-95
5. Գրադարանային մատենագիտական գործունեության զարգացումը Հայաստանում 1965-1985 թվականներին : Հայագիտական հանդես:-Եր.:Խ.Աբովյանի անվ., , ՀՊՄՀ, №.4(34),2016, 1էջ 121-127
6. Գրադարանային-մատենագիտական գործունեությունը Հայաստանում XX դ. 70-80 թվականներին Խ.Աբովյանի անվհայկական պետական համալսարանի, <<Գիտական տեղեկագիր>> : № 1- 2(26-27) :-Եր.: ՀՊՄՀ, 2016թ., էջ 230
7. Գրականության ընթերցանության և ընթերցողների դասակարգման հիմնահարցերը գրադարանային-մատենագիտական գործունեության մեջ Հայագիտական հանդես:-Եր.:Խ.Աբովյանի անվ., ՀՊՄՀ,№.1(31), 2016թ., էջ 92-97
8. Գրադարանային -մատենագիտական գործի կառավարումն ու զարգացումը Հայաստանում 1981-1990թթ.: <<Այլընտրանք>> եռամսյա գիտական հանդես: Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր:-Եր.:Լիմուշ, #4 2016, էջ 370-374
9. Գրադարանային-տեղեկատվական գործի և կրթության զարգացման հիմնախնդիրները: Հայ-ռուսական միջազգային համալսարան <<Մխիթար Գոշ>>,Գիտական հոդվածներ: 2 (45) 2016 , էջ 136-139
10. Ընթերցողների դասակարգման հիմնախնդիրները գրադարանագիտության և մատենանագիտության համատեքստում : Հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: 2014 թ., էջ 110-118
11. Գրադարանային կրթության կատարելագործման մեթոդական ասպեկտները: Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր: Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկ.պետ.ինստ.: 2010թ., էջ 95-97
12. Գրադարանային մատենագիտական մասնագիտության մանկավարժական խնդիրների շուրջ: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի,ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների նյութերի ժողովածու: Պր. 2 : 2008 , էջ 44-46
13. Գրադարանային կրթության զարգացման կարևաորագույն գործոնները Հայաստանում: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի,ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների նյութերի ժողովածու (2009 նոյեմբեր 19-21): Պր. 2 : 2010թ.,էջ 139-144
14. Բուհական գրադարանների զարգացման ճանապարհին : Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր` նվիրված ինստիտուտի հիմնադրման 60-ամյակին:-Եր.: Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, 2005 , էջ 43-46

Awards
2012 -Commemorative medal of ASPU-90

Languages:
Armenian ,Russian, English.

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image