Dayan Sima Tserun
15.02.2016

Candidate of Pedagogical sciences, docent

dayansima14@aspu.am

Candidate of Pedagogical sciences, docent/Chair of Geography and it’s teaching methods

Education

1982-1986 Department of Geography of the Faculty of History and Geography of Yerevan State Pedagogical Institute after Khachatur Abovyan,
1986-1989 Postgraduate Studies at the Armenian State Pedagogical Institute after Khachatur Abovyan (stationary education).

Academic Credentials

2013 Candidate of Pedagogical sciences
Thesis subject - "Peculiarities of teaching of geographical knowledge in Western Armenian schools in the 2nd half of the 19th century" JG.00.02 “Methods of teaching and education "(by geography profession)

Work experience

2016  docent, Chair of Geography and it’s teaching methods
2000-2016 Chair of Economic and Social Geography - lecturer, assistant.
1999 Chairs of Physical, Economic and Social geography - lecturer
1990 Chair of Physical geography - lecturer
1989-1990 Chair of Physical geography - lecturer, simultaneously – assistant in laboratory
1986 Yerevan secondary school #127 - geography teacher,
1981-1982 Yerevan secondary school #106 – senior leader.

Courses

Bachelor’s degree course:
1.Basics of social production
2.Geographical monitoring
3.Armenian studies and tourism
4.Historical geography of Armenia and neighboring countries
5. Geography of nature utilization and preservation
Magistracy
The Armenian Diaspora Geography

• Peculiarities of teaching of geographical knowledge in Western Armenian schools in the 2nd half of the 19th century
• The use of natural resources and environmental protection, geographical monitoring

Trainings
2006 The course “Advanced training of lecturers" at the Yerevan State University
2012 The course "Inclusive education" at ASPU after Khachatur Abovyan
2016 The courses “Interactive skills” and “Information Technologies” at ASPU after Khachatur Abovyan

Publications

1. «Ակտիվ ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը աշխարհագրության դասին»
Գիտաժողով՝ նվիրված Խաչատուր Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին, Ժողովածու: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմերի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54 -րդ գիտաժողովի նյութերի (2009թ, նոյեմբերի 19-21) III պրակ, ՀՊՄՀ, Երևան 2010 թ. էջ 109-111
2. «Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման մեթոդական համակարգը Արևմտյան Հայաստանում 19- րդ դարի երկրորդ կեսին» , Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր. նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության Անկախության հռչակագրի ընդունման 20 ամյակին . ԳՊՄԻ, Երևան -2011թ., էջ 533-535,
3. «Աշխարհագրության ուսուցման դաստիարակչական նշանակության արդի խնդիրները» - Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրանց զարգացման հիմնական միջոցառումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր, 31.03,2014թ., 3-րդ ժողովածու, էջ 265-287,
4. «Բնագիտական հավաքածուների օգտագործումն աշխարհագրության դասերին 19-րդ դարի 2-րդ կեսի արևմտահայ դպրոցում» (արդիական նշանակությունը),Ժողովածու, Խ.Աբովյանի անվան հայկական Պետական մանկավարժական Համալսարանի 90 ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի.Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար. Մանկավարժական կրթական բարեփոխման հեռանկարներ.տեսություն և պրակտիկա, 3-րդ պրակ,Երևան, 2014թ.,էջ 146-148,
5. «Կրթական համակարգի առանձնահատկությունները Արևմտյան Հայաստանում 19-րդ դասի 2-րդ կեսին» - Հայկական լեռնաշխարհ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100 ամյակին, Երևան, 2015թ., էջ 406-416
5.Աշխարհագրական մոնիթորինգ . Ուսումնական ձեռնարկ, «Մեկնարկ, Երևան, 2016, էջ176
6.Գետիկ գետի փոքր ջրաէլեկտրակայանների էկոլոգիական գնահատումը և գետավազանի բնապահպանական խնդիրները (արդիական նշանակությունը). Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ,Բնական գիտություններ № (30 ), 2017,Երևան. 2017
7. Значение краеведческих знаний в процессе подготовки учителей географии педагогических вузах.. Границы возможного в рекламном и PR-креативе: Сборник научных трудов / Под общ. ред. Е.В. Симоновой – Орел: Орел ГУЭТ, 2017, стр.46-49
8. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Ландшафтные измерения устоиойчибого разжития. МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРАДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,Посвещается 70-летию со дня рождения профессора Николая Левсновичо Беручашвили 4-6 октября,2017,Тбилиси,Грузия
9 . Աշխարհագրության ուսուցման դրվածքը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին Արևմտյան Հայաստանում. Գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր ԹԱԴևՈՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ծննդյան 100 ամյակին նվիրված . Հանրապետական գիտաժողով Միջազգային մասնակցությամբ. , Երևանի Պետական Համալսարան.
Հայաստանի Հանրապետության և Մերձավոր Արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները 28-29 սեպտեմբեր, 2017թ.
10. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНОВ
Материалы XIII Международной ландшафтной конференции Воронеж, 14–17 мая, 2018 года ,Том 2 , ВОРОНЕЖ ИСТОКИ ,2018, стр.387-388
11. Աշխարհագրական միջավայրի էկոլոգիական մոնիթորինգի իրականացման միջոցները և եղանակները . Methods and Ways of Realization of Ecological Monitoring of the Geographical Environment Երևանի Պետական Համալսարան Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Միջազգային գիտաժողով International Conference Contemporary Problems of Geography and Geology(Dedicated to the 100th Anniversary of the Yerevan State University)
September 27-29, 2018, Yerevan ,State University , Faculty of Geography and Geology Yerevan, Armenia, 17-21

Languages: Armenian, Russian

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image