EDUARD DANIELYAN
18.02.2016

Professor

danielyaneduard33@aspu.am

Professor/Chair of Music Education

EDUCATION
• 1962-1967_Komitas State Conservatory

WORKING EXPERIENCE
• 1967- up to now_ Armenian State Pedagogical University after Kh.Abovyan, Lecturer of Musical Education
• 1976-1982 _ Hoktemberyan Chorus of Workers of Cultural Enlightenment, Head
• 1972-1975 _ Musical College after A.Babajanyan, Conducting Department, Conductor
• 1962-1970 _ Comprehensive School No. 122, Teacher of Music

LECTURED COURSES
Conducting, Chorus Class and Score Reading
Bachelor’s Degree _ I-IV year
Master’s Degree _ I-II year

CIRCLE OF SCIENTIFIC INTERESTS
Pedagogy, Conducting, Psychology

RETRAINING
20.02.1989-20.04.1989 _ Komitas State Conservatory

PUBLICATIONS
Է. Դանիելյան՝ Կոմիտասի «Կալի երգ» -ի մեկնաբանություն, գեղարվեստական միտք, «Զանգակ» հրատ., 2011թ. ք. Երևան
Է. Դանիելյան` Երգչախմբային կատարողականության առանձնահատկությունները, գեղարվեստական միտք, «Զանգակ» հրատ., 2013թ., ք. Երևան
Է. Դանիելյան՝ խմբավարական արտահայտամիջոցները և դրանց առանձնահատկությունները, մանկավարժական միտք, «Զանգակ» հրատ., 2015թ., ք. Երևան

AWARDS
14.11.2012 _ «Pedagogical University – 90th Anniversary» medal
11.12.2007 _ Honorary Diploma of the Ministry of Culture and Youth Affairs of the Republic of Armenia
1980 _ the First All-Union Festival, Second Degree Diploma
1979 _ The winner of the Republican contest of choirs
Languages _ Armenian, Russian, English

 

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image