Gayane Khalatyan
10.02.2016

PhD. in Pedagogy, Professor

khalatyangayane01@aspu.am

PhD in Pedagogy, Professor, Chair of the Armenian Language and Method of its Teaching

Education
• 1989-1992 “Methodology of Teaching Armenian” specialty postgraduate
• 1973-1983 Faculty of Philology, Armenian-Russian Section, SPUA after Kh. Abovyan

Scientific Degree
Subject of Ph. D. Research:
“Teaching of Isolated Objects in the Secondary School”
Specialized council: method of teaching Armenian 0550402, specialty: 13.00.02 method of teaching Armenian

Experience
1990 – present Chair of the Armenian Language and Method of its Teaching, Professor
1989-2010 Secondary School N 114 after Nar-Dos, Teacher of Armenian Language and Literature
1984-1989 Secondary School N 63 after Gh. Aghayan, Teacher of Armenian Language and Literature

Courses delivered
Bachelor’s Department
• Modern Armenian Language (morphology)
• Method of Teaching Armenian
Master’s Department
• Modern Methodology of Teaching Armenian

Scope of Scientific Interest – Modern Armenian Language, Methodology, Stylistics

Membership
• 2000 – present Member of the Scientific Board of the Faculty of Philology
• 2012 – present Chairman of the Republican Subject Contest of Schoolchildren
• 2012– present Co-author of the Armenian Language and Literature Final and Unified Examination Task Manual

Publications
1. Հայոց լեզու և հայ գրականություն, թեստերի ժողովածու, Երևան, 2011թ:
2. Թելադրության բնագրերի ժողովածու,Երևան, 2012:
3. Հայերենագիտական դպրոցական ընդարձակ բառարան-տեղեկատու, Երևան, 2014
4. Երկխոսությունների կառուցվածքային հարցերի քննություն ըստ Հ. Թումանյանի պատմվածքների, Երևան, 2014
5. Հոգեբանական տերմինների իմաստակառուցվածքային քննություն (հանրապետական գիտաժողով), Երևան, 2013
6. Բարբառային-ժողովրդախոսակցական բառաշերտի ոճական դրսևորումները Մ. Գալշոյանի «Մարութա սարի ամպերը» ժողավածուի երկխոսություններում (միջազգային գիտաժողով), Երևան, 2015
7. Լեզու և կրթություն 4 , Երևան 2012, Երկխոսությունների ոճական մի քանի հարցերի քննություն ըստ Թումանյանի պատմվածքների էջ 9-17
8.Հայագիտական հանդես 2(30)-Երևան 2015, Մեծ գիտնականը և մանկավարժը, էջ 164-173
9.Գիտական տեղեկագիր 1 (23), Ժողովրդախոսակցական-բարբառային քերականական ձևերի դրսևորումները Մ. Գալշոյանի <<Դավոն>> պատմածքում էջ 58-67
10.Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները- Երևան 2015, Բարբառային- ժողովրդախոսակցական բառաշերտի ոճական դրսևորումները Մ. Գալշոյանի <<Մարութա սարի ամպերը >> ժողովածուի երկխոսություններում, էջ113-122
11.European Journal of Education and Applied Psychology-2017, (համահեղինակությամբ), Ազգային կրթական գործընթացներ էջ 21-26
12. Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Երևան Լինգվա 2013, Հոգեբանական տերմինների իմաստակառուցվածքային քննություն (Ըստ Ա. Նալչաջյանի <<Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ>> գրքի)
13. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. հնչյունաբանություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017
14. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. բառագիտություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017
15. Հայոց լեզու և հայ գրականություն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4, Երևան, 2018, 300 էջ (Համահեղինակներ՝ Մ. Հալաջյան, Լ. Թելյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Ջրբաշյան և ուրիշներ):
16. Տեսական և գործնական հայոց լեզու (ձևաբանություն) բուհական ձեռնարկ Երևան, 2018, 293 էջ (Համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան):
17. Տեսական և գործնական հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն) բուհական ձեռնարկ, Երևան, 2018, 88 էջ (Համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան):
18. Ներգործական բայերի սեռային դրսևորումները հարադրավոր բայերի կազմում, ՀՊՄՀ «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին», Երևան, 2017, էջ 136-150:
19. Դարձվածքների ուսուցմանն օժանդակող կաղապարներ,գծապատկերներ և առաջադրվող վարժություններ, ‹‹Ակունք›› գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, Երևան, 2018, էջ 104-115 (Համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան):
20. Պատվական Խաչատրյանի «Հայոց լեզվի մեթոդիկայի ժամանակակից հարցեր» ձեռնարկի հիմնադրույթները արդի կրթական համակարգում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 95-ամյակին, Երևան, 2018, էջ 27-41:
21. Ժողովրդախոսակցական-բարբառային ձևաբանական իրողությունների ոճական դրսևորումները Մ. Գալշոյանի «Մարութա սարի ամպերը» ժողովածուի երկխոսություններում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», №2 (44), 2019, էջ 17-27:
22. Գոյականական դարձվածային միավորների ներկապակցական հարաբերությունների տիպերը, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր, պրակ Ա, Երևան, 2020, էջ 81-91:
23. Քերականական սեռի տեղաշարժերը և կրկնասեռությունը՝ ըստ Ա.Ա.Աբրահամյանի տեսության, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Ա. Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին, Երևան 2020, էջ 35-47:
24. Вспомогательные материалы, таблицы, предлагаемые упражехия, способствующие изучению заимствований, Научно-методический и теоретческий журнал, Социосвера, N4, 2019, էջ 98-104 (Համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան):

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1182-207X 

Awards 

2003 “Kh. Abovyan Service Medal” for work activity

Languages

Russian, French

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image