Hakobyan Armenuhi
26.02.2016

Lecturer/Chair of the Russian Language

hakobyan.armenuhi04@aspu.am

Lecturer/Chair of the Russian Language

Education
1999 – Bachelor Degree, Faculty of Russian Language and Literature, Yerevan State University, speciality “Russian Language and Literature”
2003 – Master Degree, Faculty of Russian Language and Literature, Yerevan State University, speciality “Russian Language and Literature”
2006 – PhD student of Russian Language Department for Humanitarian Faculties, Yerevan State University

Working Experience
2016 – Lecturer of Russian Language Department at Abovyan Armenian State Pedagogical University
2006 – Teacher of Russian Language and Literature, Document Controller, Chairwoman of Foreign Languages Methodological Association in Lyceum of General Educational Training Programs of Armenian National Agrarian University (ANAU)

Lecture Courses
Foreign Language (Russian Language)

Scientific Research Interests
Over the past 10 years I have been working on the following issues:
• Functional-semantic aspect of deverbatives studying and their contrastive-comparative analysis in Russian and Armenian languages
• Russian adjectives with intensity meaning and their derivational equivalents in Armenian language
• Methodology of teaching Russian as a foreign language

 
Retraining (certification)

1. RUDN University, Faculty of Professional Development of teaching Russian as a foreign language. // Russian-Armenian (Slavic) University. Advanced training courses by the program of additional professional education "Teaching Russian as a foreign language in the modern educational environment" (20 hours), 27.02.2017-01.03.2017.
2. Federal State Educational Institution of Higher Education – Pushkin State Russian Language Institute // Russian-Armenian (Slavic) University. Advanced training courses on additional professional program “Russian language in the educational space of CIS countries” (24 hours). November 18-19, 2016.
3. National Institute of Education of Ministry of Education and Science of RA. Advanced training courses on topic “Russian language” for Russian language teachers of general educational institution, 20.06.2016 – 06.10.2016.
4. I received the Attestation Certificate of the teacher of a general educational institution, 08.02.2012.
5. National Institute of Education of Ministry of Education and Science of RA. Advanced training courses on topic “Russian language” for Russian language teachers of general educational institution, November 05-19, 2011.
6. Russian scientific and cultural center in Yerevan (ROSSOTRUDNICHESTVO) // National Institute of Education of Ministry of Education and Science of RA. Advanced training courses on topic "Using modern information and communication technologies at Russian language lessons" within the framework of the Republican innovation and pedagogical program "School of the modern teacher of Armenia" (36 hours), 2011.
7. National Institute of Education of Ministry of Education and Science of RA. Advanced training courses for Russian language teachers (30 hours), 24.03.2010 – 15.04.2010.
8. Russian-Armenian (Slavic) University. Advanced training courses by the program "School reform. New approaches and methods of teaching Russian language and literature. Linguistic and cultural studies", November 10-25, 2008.

Participation in theoretical-practical and theoretical-methodical conferences

1. Russian-Armenian (Slavic) University, participant of the Second International Theoretical-Practical Conference “Russian Language at the Crossroads of Epochs: Traditions and Innovations in Russian Philology”. September 22-25, 2015.
2. Russian Language Day at the UN (United Nations Office in Armenia). June 06, 2011.
3. Brusov Yerevan State University of Languages and Social Sciences, participant of the International Scientific Conference “Problems of Russian Language Functioning in the Republic of Armenia”. November 06-07, 2006.

Publications

• Articles:
1. Functional-semantic aspect of deverbatives studying in Russian language. // Anthology of scientific articles of the Second International Theoretical-Practical Conference “Russian Language at the Crossroads of Epochs: Traditions and Innovations in Russian Philology” (September 22-25, 2015), Yerevan: RAU Publishing, 2016, pp. 43-49.
2. Non-predicative substantive constructions as a way of expressing the "hidden" proposition. – In press.
3. The word formation structure of verbal nouns. // Russian language in Armenia. 2016 / 4 (101), Yerevan, 2016, pp. 29-35.
4. The substantive component of verbal-nominal constructions as a semantic core of a predicate of sentence. – In press.
5. The ways of adjectives formation with intensity meaning. // Scientific-methodical journal “Problems of Modern Russian Philology”. 2016 (1), Yerevan: ASPU Publishing, 2016, pp. 121–132.
6. Russian adjectives with intensity meaning and their derivational equivalents in Armenian language. // Pedagogical and psychological questions. – In press.
7. Functional aspect of the deverbatives studying in Russian language. // The problems of functioning of Russian language in the Republic of Armenia. Materials of the International Scientific Conference, November 6-7, 2006, Yerevan: Lingua, 2006, p. 18.

• Tutorials:
1. Ռուսաց լեզու - Պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի ժողովածու, Երևան, ՀՊԱՀ, 2010, էջ. 78։
2. Ավարտական քննությանը նախապատրաստվելու հավելյալ ծրագիր «Ռուսաց լեզու» առարկայից - «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Մաթեմատիկա», «Անգլերեն» և «Ռուսաց լեզու» առարկաներից պետական ավարտական քննությունների նախապատրաստման ուղեցույցներ և թեստեր, Երևան, ՀՊԱՀ 2008, էջ. 149։


Technical editing of tutorials, training manuals, anthologies, and scientific-methodical magazines

1. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի ժողովածու (Երևան, ՀՊԱՀ, 2010) - Technical editor and proofreader;
2. «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Մաթեմատիկա», «Անգլերեն» և «Ռուսաց լեզու» առարկաներից պետական ավարտական քննությունների նախապատրաստման ուղեցույցներ և թեստեր (Երևան, ՀՊԱՀ 2008) - Technical editor and proofreader.

Languages
• Armenian
• Russian
• English

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image