Hayk Ishkhan Grigoryan
10.02.2016

PhD in History, Vicedean on educational work, World History and its Teaching Methods, associate professor

grigoryanhayk17@aspu.am

PhD in History, Vicedean on educational work, World History and its Teaching Methods, associate professor

Education
Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan Postgraduate Student in the World History 2004-2008
Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan Faculty of History and Geography 1999-2004
Yerevan Musical-Pedagogical College After Romanos Melikyan
The Brass Department, Trumpet 1992-1997

Academic Credentials
PhD in History The Social-Political Thought in Russia in 50-60’s of XIX century and Its Responses in Eastern Armenian Reality (Institute of Oriental Studies, NAS RA) 2013

Work Experience
Vicedean on educational work, 2015 February - present
Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan, Chair of the World History and its Teaching Methods, Lecturer 2010 September – present
Yerevan Gymnasium “Imastaser” Teacher of History, Teacher of History, 2008-2012
Yerevan Musical-Pedagogical College After Arno Babajanyan, Teacher of History, 2003-2008

Courses
Bachelor’s degree course - Russian history, Modern European and American History, The World Culture History, National Police in the Russian Empire

Scope of Academic Interests
History of social thought in Russia and Eastern Armenian reality of the XIX century, The History of ideology, The National Question in the Russia
Trainings
UNDP , The Project “Support to Modernization of Vocational Education (VET) and Training System”, Certificate Yerevan, Armenia, 2008

Publications
• Սլավոնաֆիլները որպես լիբերալ-պահպանողականներ, Հավելված ԱրՊՀ տեղակագրի հ. 1 (10), Մեսրոպյան գրերի գյուտի և Արցախում հայոց առաջին դպրոցի ստեղծման 1600-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 22-24
• Ռուսաստանի պատմության ինքնատիպ զարգացումը որպես պահպանողականության հիմնաթեզ, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր ժողովածու հ. 2 (15), Ստեփանակերտ, 2007, էջ 54-59:
• Համասլավոնականության գաղափարախոսությունը Ռուսաստանում Ղրիմի պատերազմի տարիներին, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, հ. 4 (636), Երևան, 2012, էջ 33-43:
• Общественная мысль России во время Крымской войны (1853-1856гг.), Материалы III Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов Армении, России и других стран СНГ, Ереван 2013, с. 16-24.
• Ուկրաինական հարցը ռուսաց հասարակական-քաղաքական կյանքում 19-րդ դարի 50-ական թվականների վերջին և 60-ական թվականների սկզբին, Երիտասարդ պատմաբանների միջբուհական 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 101-108:
• 1863-1864թթ. լեհական ապստամբության արձագանքները արևելահայ իրականության մեջ, Ակունք գիտական հոդվածների ժողովածու, հ. 1, Երևան, 2013, էջ 23-30
• Համահեղինակությամբ Մ. Մարտիրոսյանի, Լեհական հարցը և համասլավոնականությունը Ռուսաստանում 19-րդ դարի 60-ական թվկանների սկզբին, Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, գիտական հոդվածների ժողովածու, Ա, Երևան, 2013, էջ 44-50:
• Պահպանողական հոսանքը Ռուսաստանում և գյուղացիական հարցը Մեծ բարեփոխումների նախօրյակին, Ժողովածու Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, II պրակ, Երևան 2014, 288-292 էջ:
• Ալեքսանդր Երկրորդի Մեծ բարեփոխումները և արևելեհայ հասարակությունը, Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք, հ. 1, Երևան 2015, էջ 39-59

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-6270-4909

Languages
Armenian (Native Speaker), Russian, English

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image