Hayk Sukiasyan
16.02.2016

PhD in Political Science, Associate Professor

sukiasyanhayk19@aspu.am

Associate Professor/Chair of Social Sciences

Education

2009 - PhD in Political Science/Specialization: Political Processes and Political Institutions

2006 - 2009 - Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA, PhD student in
Political Science,

2001-2006 - Yerevan State Linguistic University after V. Brusov, (University degree),
Specialist of Political Science and French

Scientific Degree

PhD in Political Science, (Dissertation Title: Social and Political Problems of Information Society Formation (The Case of the Republic of Armenia), 062 Specialized Scientific Board)

Work Experience

2009 - present - Assistant at Chair of Political Science and History of Law in Armenian State
Pedagogical University after Kh. Abovyan

2013 - present - Senior Lecturer at UNESCO Chair on Human Rights, Democracy and
European Studies of Yerevan State University of Languages and Social Sciences

2013 - present - Assistant Professor at Chair of Political Science in International Scientific-
Educational Center of the National Academy of Sciences of the Republic of
Armenia

2009 - present - Senior Researcher at Department of Political Science of the same Institute


Courses:

History of Political Theories
Political Science
Civic Education


Scientific Interests:

Information security and information warfare, geopolitics, regional issues, civilization issues

Publications (in last 5 years)

1. Информационное общество. проблемы и перспективы. “Философия, политика, культура”, Москва, 2011, сс. 275-289.
2. Բիհեվիոր (վարքաբա¬նական) մեթոդը քաղա¬քագ¬իտության մեջ. պատ¬մություն և արդիա¬կանություն: «Հասարակագիտական միտքը արդի ժամանակաշրջանում 2012», Երևան, 2012, էջ 195-201:
3. Նորագույն երկրաքա¬ղա¬քականությունը ՀՀ ազգային անվտանգու¬թյան տեսանկյունից: Քաղաքագիտության հար¬ցեր 2012, «Մանկավարժ» հրատ., Երևան 2013, էջ 118-129:
4. Ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքակրթական հարացույցը (Հանթինգթոնյան մոտիվներով): Քաղաքագիտության հարցեր 2015, Եր., Լիմուշ, 2015, էջ 31-47:
5. «Միջին Եվրոպայի» գերմանական հայեցակարգը և Առաջին Աշխարհամարտը: Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ) միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: Եր., ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 2015, էջ 153-158:
6. Պարչ-Նաումանի «Միջին Եվրոպայի» հայեցակարգերը: Բանբեր Երևան համալսարանի, Եր., «Գևորգ-Հրայր», 2015 (2), էջ 21-30:
7. Արենդ Լեյփհարթի «կոնսոցիատիվ ժողովրդավորությունը»: Պատմություն և Հասարակագիտություն, Տարեգիրք N1, Հայկարլիկ տպարան, Երևան, 2015, էջ 268-285:
8. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երեք փուլերը, երեք խմբերը և երեք հարացույցները: Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն, Եր., 2014, էջ 20-33 (Համահեղինակությամբ՝ Տիգրան Թորոսյան):
9. Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան/ Լևոն Շիրինյան, Էմիլ Օրդուխանյան, Հայկ Սուքիասյան.- Եր.: Գիտություն, 2016.- 135 էջ:

Awards
Certificate for Contribution to Works of National Academy of Sciences of Armenia (December 2013)
Diploma for winning the Awards initiated by World Armenian Congress, The Union of Armenians in Russia and The National Academy of Sciences of Armenia in the nomination for the “BEST SCIENTIFIC WORK” in the field of POLITICAL SCIENCE AND LAW (09 September 2011)


Languages

French (professional working proficiency), English (limited working proficiency), Russian (professional working proficiency)

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image