Igor Karapet Karapetyan
02.10.2018

Professor

karapetyanigor40@aspu.am

Professor/Chair of Romano-Germanic Languages and their Teaching Methods

Professor/Chair of PedagogyEducation

From 2003 to present - Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, professor

2000-2003. "Interlingua" Linguistic University, Professor 1988-2000. Gyumri, the Subsidiary of Yerevan Polytechnic University English and German , teacher

1983-1988. Vladimir State Pedagogical Institute after Lebedev-Polyansky, Faculty of Foreign Languages, Department of English, GermanDoctor of Education
Academic credentials

Courses
Bachelor’s degree course: Methods of teaching foreign languages, Educational Prognostics

Master’s degree course: Higher School Pedagogy, Methodology of Pedagogical Research, Department of Education, Educational Facilitation
Multilingvoudidactics, Discursive Strategies Pedagogical Communication, English for Academic Purposes, Academic writing

Scope of Academic Interests

Methods of teaching foreign languages, Philosophy of Language and Eucation,
Psycholinguistics, Cognitive psychology and Linguistics.

Trainings

June-July 1992 - Columbia University, the Exchange Program for teachers and textbook authors / Santa Barbara, Los Angeles, New York, Washington, DC /
Vladimir / 1984, 1985, 1988 / Moscow / 1992, 1994, 1997, 1998, 2007 /

Publications

1. Пакет прохрамм английского языка «Контроль» (Ученбое пособие для студентов вузов),Мин. Нар. Образ Арм. ССР метод. Кабинет. –Ереван. – 1989. - 108с.
2. Тенденция развития категориально-понятивйного аппарата педагогической науки в России 1850-1930-е годы. – М. : Изд-во Дом «Грааль» . - 2000. –188с.
3. Կրթության փիլիսոփայական հիմնավորման, իմաստավորման և ռեֆլեկսիայի հարցեր: Աշխարհայացքայինը ժամանակակից հայ կրթամշակութային համակարգում: Հոդվածների ժողովածու: Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2002, 109-118 էջ
4. Անգլերեն լեզվի ուսուցման սկզբունքների տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը,Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ., ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ /Հումանիտար գիտություններ/, № 1, Մանկավարժ. հրատ., - Երևան, - 2004 թ.: 172 էջ
5. Յուրգեն Հաբերմասը և կրթության քննադատական տեսությունը: Մանկավարժություն, 2005, #1. - էջ 21-29:
6. Աշակերտը «մեղադրյալի աթոռին»: Մանկավարժություն, 2006, #1-2. - էջ 24-33:
7. Անքնին Ֆուկոն քննասենյակում: Գիտական հոդվածների ժողովածու: - Մանլավաժական գործընթացի կատարելագործման արդի միտումները: Երևան, «Յասոն» հրատարակչություն, 2006 թ. – 138 էջ: - էջ 36-47:
8. Проблема применения лингводидактических принципов обучения переводу на факультете иностранных языков.АГУ. Ученые записки: 1(21), 2010. – Степанакерт. – С.156-159.
9. Օտարալեզու բառապաշարի ընտրության մոտեցումները դասագրքաստեղծման գործընթացում: Մխիթար Գոշ, 2012, թիվ 10-12, էջ56-61:
10. Բանավոր խոսքի ուսուցման հարալեզվական միջոցներն անգլերենի մասնագիտական դասընթացում: Մանկավարժական միտք. - 2012, N – 1-2, էջ158-164:
11. Բանավոր թարգմանության ուսուցման ռազմավարություն-ները//Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց:Գիտական հոդվածների ժողովածու: Կազմող՝ Կ. Կարապետյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ, 2014, 316 էջ. – էջ 9-17:
12. Оптимальная модель тестового контроля сформированности коммуникативной компетенции//Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար. #1(10), ԵՊՀ-ի հրատ., Եր.,2013, 232 էջ. - С. 142-152.
13. Տեքստի բանասիրական վերլուծության առանձնահատկությունները հումանիտար կողմնորոշման անգլերենի բուհական դասընթացում//Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 2013, թիվ է, էջ 39-48:
14. Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում// «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները. տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ, 17-18 հոկտեմբեր, 2014 Ծաղկաձոր, Հայաստան, Էջ 118-121:
15. Հաղորդակցական-իրադրային քերականության ուսուցման ճանաչողական-կառուցողական հիմքերը//Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, Եր., ԵՊՀ, 2014, թիվ 2/11/, էջ 114-126: Հայրապետյան Ն. Ս.
16. Հիսուս Քրիստոսը որպես առաջին մանկավարժ ֆասիլիտատոր// Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավեերներ և լուծումներ: Հարնապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336էջ:- էջ 134-139
17. Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում// «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութեերի ժողովածու. – Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2015. – 256 էջ: - Էջ 93-97:
18. Ուսուցիչների թեստաբանական կոմպետենցիայի ձևավորման նախադրրյալները //Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու – Եր.: Մանկավարժ, 2015. – էջ 94-98:

Languages: Armenian, Russian, English, German

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image