Knarik Armen Abrahamyan
08.02.2016

Candidate of Science, Assistant Professor

k.abrahamian@spyurk-center.am

Candidate of Science, Docent /The Chair of New and Modern Armenian Literature and its Teaching Methods after Vache Partizuni

Education
In 2009-2013, Postgraduate education, Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan
In 2001-2006. Philological department of Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan

Academic Credentials
In 2013, candidate of philological sciences, subject: "Zareh Khrakhouni and Eastern Armenian poetry" (Specialized Council 003 of Institute of Literature after M. Abeghyan of National Academy of sciences of Armenia)

Work experience
From 2022 "Diaspora" Scientific-Educational Center of the University, research fellow (concurrently)
From 2018 Docent at Chair of New and Modern Literature and its Teaching Methods after Vache Partizuni,
2014-2018 Chair of New and Modern Literature and its Teaching Methods, Assistant Professor
In 2008 "Diaspora" Scientific-Educational Center of the University, methodist (concurrently, from 2014).

Courses
Bachelor’s degree course:
“History of Armenian Literature" / beginning of the 20th century
“Diaspora Armenian literature”
“Armenian language and literature”
“Literary analysis”
Master’s degree course: “Constantinoplean Armenian literature”

Scope of Academic interests
Diaspora Armenian literary-cultural world, problems of epistolary genre, Western Armenian language, edited artistic and scientific books about Diaspora Armenian literature.

Trainings
2008 and 2012 Summer training of Diaspora teachers (teaching specialist)
2008 - 2012 Native teacher training (teaching specialist)
2008 - 2012 Traditional spelling courses for teachers of Armenia and Artsakh (teaching specialist)
2015 February 16 to March 6, Higher qualification courses organized by the professor-scholastic staff of the Armenian State Pedagogical University (participant)
December 1-18, 2015, "Strengthening DRR int the Pedagogical Curriculum," training (participant)
July 2-28, 2017 Summer training of Diaspora teachers (methodist, teaching specialist)
July 2-27, 2018 Summer training of Diaspora teachers (methodist, teaching specialist)
2019 July 1-26, One month Qualification Improvement Courses for Teachers of Diaspora Armenia (methodist, teaching specialist)

Publications
«Զարեհ Խրախունին եւ արեւելահայ բանաստեղծությունը», Եր., Գասպրինտ հրատ., 2013, 192 էջ:
«Գրական հորիզոնի ներքին շերտերում» / հոդվածների ժողովածու, Եր., ՎՄՎ-պրինտ, 2022, 348 էջ:
«Հովհաննես Թումանյանը` արեւմտահայերենի հորձանքում», «Ժողովածու» ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների եւ գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի (2009 թ. նոյեմբերի 19-21), I պրակ, Եր., 2010, էջ 231-233:
«Առարկայական խորհրդանշապաշտություն. Զարեհ Խրախունին՝ շարժման ակունքներում» (խորհրդանիշների նորագույն համակարգի կեսդարյա հանգրվանին), «Հայկազյան Հայագիտական Հանդես», հատոր Լ., Բեյրութ, 2010, էջ 231-243:
«Պարույր Սեւակ - Զարեհ Խրախունի. համեմատական վերլուծություն 20-րդ դարի էպիկական երգի հատկանիշների շուրջ», «Վէմ» համահայկական հանդես, 2012 հունվար – մարտ, թիվ 1 (37), էջ 51-61:
«Ինքնության հաղթահարման բարդույթը Փիթեր Սուրյանի «Միրի» վեպում», «Հայկազյան Հայագիտական Հանդես», հատոր ԼԴ., Բեյրութ, 2014, էջ 215-220:
«Ծանոթ ու անծանոթ Վաչե Պարտիզունին», «Հայագիտական հանդես» / հավելված, Վաչե Պարտիզունի 100, Եր., 2015, թիվ 1 (29), 40-43:
«Մարսելա Փոլեյնի «Աշխարհի եզրը» վեպը», «Գրական թերթ», Եր., 2015, թիվ 21 (3254), Ուրբաթ, 19 հունիսի, էջ 3:
«Հինդլյանը գրամշակութային գնահատություններում», «Հովհաննես Հինդլյան 150» / միջազգային երկօրյա գիտաժողովի նյութեր, 26-27 Մայիս, 2016 (Երեւան-Կայան ավան), Եր., 2016, էջ 108-117:
«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնը 20 տարեկան է» / կազմողներ՝ Սուրէն Դանիէլեան, Քնարիկ Աբրահամեան, Եր., 2016, 64 էջ:
«Լռութիւն» վէպի գեղագիտական մի քանի հարցերի մասին», «Աւետիս Ահարոնեան» միջազգային գիտաժողովի նիւթեր, Եր., 2017, էջ 17-25:
«Սամվել Մուրադյանի շիրազապատումը», «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (59), հուլիս-սեպտեմբեր, Եր., 2017, էջ 214-220:
«Ծրագիր» / հայ նոր գրականություն, հայ նորագույն շրջանի գրականություն, սփյուռքահայ գրականություն, հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա / կազմողներից եւ պատասխանատու խմբագիր, Եր., 2017, 88 էջ:
«Քննադատութjան նոր եւ եզակի եղանակ Գեւորգ Աճեմյանի ճամփով» / առաջաբան Գեւորգ Աճեմյանի Դ. հատորի / Քննադատական երկեր, Եր., «Զանգակ -97», 2018, էջ 3-13 (Ս. Դանիելյանի հետ համահեղինակությամբ):
«Հայ-թուրքական գրամշակութային թնջուկներ. Հակոբ Խաչիկյան եւ Էլիֆ Շաֆաք», «Դեպի ակունքը լոյսի» / Սփյուռքի հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համահայկական համաժողովի նյութեր, Եր., 2018, էջ 110-118:
«Արեւմտահայ հեղինակների դասավանդման մեր փորձից», «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (18), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 333-341:
«Սփյուռքահայ հեղինակների ուսումնասիրումը ավագ դպրոցում», «Հայագիտական հանդես», 2(40), Եր., 2018, էջ 109-115:
«Կրթական եւ գրամշակութային հարցադրումները հայ գրողների 1918-1920 թթ. նամակագրության մեջ», Համազգային հայ կրթամշակութային միության, ԵՊՀ, ՀՀ ԳԱԱ կազմակերպած «Կրթամշակութային կյանքը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության տարիներին» գիտաժողովի նյութեր, մայիս 15-16, Եր., 2018, էջ 12-21:
«Գրական հարցադրոմները արեւմտահայ գրողների 1918-1920 թթ. նամակներում», «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2018, էջ 104-111:
«Ալբերտ Մակարյան «Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ)» / գրախոսութիւն, համահեղինակությամբ, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Հունվար-Մարտ թիվ 1(65), Երեւան, 2019, էջ 223-229:
«Լամարթինը՝ 19-րդ դարի հայ գրական հանգրուաններում. մի քանի շեշտադրումներ», «Հայ–ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ» խորագրով գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին (Երեւան, 1 Նոյեմբեր, 2018), Երեւան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2019, էջ 99-112:
«Իգնա Սարըասլանի բանաստեղծության հորիզոնները» /«Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», հատոր ԼԹ., Պէյրութ, 2019, էջ 471-484:
Ֆելիքս Բախչինյանի «De'ja' Vu»-ն եւ «Մի գիշեր Աթաթուրքի սենյակում» կամ ինչ է ասում արկղը» / գրախսություններ «Ֆելիքս Բախչինյանի արձակը» գրքում, Եր., 2019, էջեր 14-18 եւ 52-61:
«Անհայտ»ից դեպի հայրենիք («Հայրենիքիս հետ»)» / Հովհ. Թումանյանի «Անհունի» խորությունը» / Թումանյան. «Անհունի» ճամփով: Միջազգային գիտաժողով նվիրված բանաստեղծի 150 ամյակին: 3-5 մայիս, 2019, Երեւան-Դսեղ-Թբիլիսի, Եր.,ՎՄՎ - Պրինտ, 2020, էջ 155-165:
«Գրականագիտական մտքի ուրվագիծ. ըստ «Հայկազյան Հայագիտական Հանդես»ի» / «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս. 1970-2020» / հոբելենական հատոր, Պեյրութ, 2020, էջ 127-156:
«Նամակագրության ժանրային զարգացումները «Արեւելեան մամուլ»ում / «Հայ մամուլի դերը ազգային արժեհամակարգի ձեւավորման եւ պահպանման գործում. ընտանիք, հայրենիք, եկեղեցի», Ազդարար 225, գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2020, էջ 265-273:
«Օշականի «Ամբողջական գործեր»ի առաջին հատորը» / «Բագին», Պեյրութ, ԾԹ տարի, թիվ 4, Դեկտեմբեր 2020, էջ 71-80:
«Վ. Թեքեյան-Մ. Իշխան. գրական առնչություններ» / Մուշեղ Իշխան - 105 գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2021, էջ 12-19:
«Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի գրապատմական դերը նամակներում», «Բազմավեպ» / հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդես, Միջազգային գիտաժողով նվիրված Ղեւոնդ Ալիշանի ծննդյան 200 ամյակին, մաս Բ., թիւ 1-2, Վենետիկ-Ս.Ղազար, 2021, էջ 281-289:
«Ազգային ինքնության սահմանը խորհրդահայ գրական փնտրտուքներում» / «Հայաստանը 1945-1965 թթ.» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2021, էջ 33-42:
«Նամակն իբրեւ հայ վեպի ժանրակազմիչ տարր (ազդեցություններ)» / «Կյանքը եւ վեպի ընդգրկումները․ազդեցություններ եւ զարգացման ուղենիշներ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2022, էջ 162-171:
«Կարապենցը գրապատմական միջօրեականներում (նամակներ)» / «Հակոբ Կարապենց» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2022, էջ 14-24:
«Կրկին Մակարյանի «Գրականագիտության տիրույթներում», «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, հունվար-մարտ, թիվ 1(77), Եր., 2022, էջ 253-259:
«Գրական եւ տեսաբանական հայացքների մեկնության փորձ (Թումանյանի նամակների հետքերով)», «Հայկազյան հայագիտական հանդես», Բեյրութ, 2022, թիվ 42/2, էջ 151-168:
«Պոլսահայ գրականությունը Հայաստանի գրամշակութային եւ կրթական համակարգում», «Պոլսահայ գրականությունը 20-րդ դարի կեսից մինչեւ մեր օրերը» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2023, Էջ 28-45:
«Գրական-մատենագիտական ճշգրտումներ «Հասկ»ի միջոցով», «Կիլիկիո Հայոց կաթողիկոսությունը պատմության քառուղիներում. Սիսից մինչեւ Անթիլիաս» գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2023, էջ 4-20, Գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ՝ 20TTSH-043 ծածկագրով թեմատիկ հետազոտական ծրագրի շրջանակներում:
«Թեոդիկի «Ամենուն տարեցույց»ը՝ իբրեւ նամակագրական ժառանգության սկզբնաղբյուր», «Բանբեր Հայաստանի գրադարանների» գիտամեթոդական հանդես / հատուկ թողարկում, Եր., 2023, էջ 47-50 /https://doi.org/10.52027/18294685-akt2023.sp.
«Մարտին Գիլավյանի գրականագիտական հետագծի ուրվագծումի փորձ», «Հայագիտական հանդես» / հավելված նվիրված պրոֆեսոր Մարտին Գիլավյանի հիշատակին, Եր., 2023, էջ 36-39:
«Արշակ Չոպանյանը՝ ռուս թարգմանական առնչություններում», Сборник научных статей / материалы международной научно-практической конференции, Ереван, 2023, с. 8-17.
«Ռեթեոս Պերպերյանը եւ հայ դպրոցի տեսլականը», «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության հիմնախնդիրները եւ զարգացման հեռանկարները» / 100-ամյակի հոբելենական համար, Եր., 2023, էջ 335-344:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7151-2172

Awards:
Certificate of honor of Pedagogical University (2022)
“Fridjof Nansen” gold medal (2024)

Languages: Russian, English

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image