Lilit Ruben Mirzakhanyan
16.02.2016

Ph.D. in pedagogy, Lecturer

lilitmirzakhanyan18@aspu.am

Lecturer of the chair of Social Sciences

Education
2013 – 2015 Ph.D. student at the chair of law and its teaching methods at ASPU
2009 – 2011 master student at the faculty of law at YSU
2006 – 2009 bachelor student at the faculty of law at YSU

Academic Credentials
Ph.D. in pedagogy

Work experience
From 2015 - present lecturer at the faculty of history and jurisprudence at ASPU
2009 – 2013 lecturer at the faculty of law at the University of Mesrop Mashtots

Courses
Bachelor’s degree course
Constitutional law
Teaching methodology of law

Scope of Academic Interests
Constitutional law
Teaching methodology of law
Pedagogy

Publications
Միրզախանյան Լ. ‹‹Մանկավարժական բուհում իրական առարկաների դասավանդման անհրաժեշտությունը, նպատակները և խնդիրները››: Կրթության արդիականացման հիմնախնդիրը ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի համատեքստում, Երևան-2014, էջ 234-237:
Միրզախանյան Լ. ‹‹Իրավական կրթության բովանդակության արդիականացսւմը բուհում ժամանակակից կրթության մոտեցումների համատեքստում››: Լրաբեր հասարակական գիտությունների: ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2014, էջ 309-315:
Միրզախանյան Լ. ‹‹Կեյս-ստադի տեխնոլոգիայի կիրառումը ‹‹Սահմանադրական իրավունք›› առարկայի դասավանդման գործընթացում››: Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես թիվ 2, Երևան-2014, էջ 66-71:

Languages
Armenian
Russian
English


 

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image