LILIT SARVAZYAN
16.02.2016

PhD student in Philosophy, Assistant

shirinyanlevon19@aspu.am

Assistant/Chair of Social Sciences

EDUCATION
1998-2003: PhD in Philosophy, Sociology and Law Institute of NAS RA. Department of History of Armenian Philosophy
1983-1988: Yerevan State University, Department of Philosophy and Sociology.
Specialized in Philosophy

SCIENTIFIC DEGREE
PhD in Philosophy
PhD Dissertation Topic: «Examinational Analysis of Maghakia Ormanyan’s Socio-Philosophical Concept» with a specialization in «History of Philosophy» 09.00.02. The defense of the dissertation took place in 2012, July 4 at the session of the Specialized Council 013 of HAC within the Yerevan State University

WORK EXPERIENCE
2007- present: Associate Professor of Chair of Social Sciences of ASPU
2001-present: Senior Researcher of the Institute of Philosophy,
Sociology and Law of NAS RA

READING COURSES
Baccalaureate: “History of Armenian State and Law”, “History of socio-political though”, “Political philosophy”, “Jurisprudence”.
Magistratura: “History of national constitutional and political culture” “History of State and Law of Foreign Countries”, «Roman Rights».

SCIENTIFIC RESEARCHES
Armenian Political Philosophy, Philosophy of Right, History of National and World Legal and Political Studies, Armenian Historical and Philosophical Issues, Theories on Civilized Developments, History of Western Armenian Constitutional and Legal Mind

PUBLICATIONS
• Training Courses
1. Մշակույթը միջնադարում (դասախոսության տեքստ, Ս. Սարգսյանի հետ համատեղությամբ) .- Եր., «Տնտեսագետ» հրատ., 2000, 40 էջ:
2. Հին Հնդկաստանի մշակույթը (դասախոսության տեքստ).- Եր., «Էկոնոմիկա հանդես» ՓԲԸ, 2002, 48 էջ:
3. Տրամաբանություն, Յունիթ 1-2.- Երևան, «Մխիթար Գոշ» միջ. համալսարան», 2003, 52+100 էջ:
4. Փիլիսոփայություն. Անտիկ շրջան, Յունիթ 1.- Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2004, 123 էջ:
5. Փիլիսոփայություն. Միջնադար և Վերածնունդ, Յունիթ 2.- Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2004, 150 էջ:
6. Փիլիսոփայություն. Նոր և ժամանակակից շրջաններ, Յունիթ 3.- Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2005, 153 էջ:
7. Ազգային սահմանադրական, փիլիսոփայաքաղաքական մշակույթը XVIII-XIX դարերում (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 2017, 252 էջ

Monograph
1. «Մաղաքիա Օրմանյան (Ազգային-փիլիսոփայական հայեցակարգը».- Եր., Եվրոպրինտ, 2013, 368 էջ:
2. 2. Մաղաքիա Օրմանեան, Ազգային բանախօսութիւններ (Յառաջաբանը և ծանոթ.` Լ. Սարվազյանի), (բնագիր), Էջմիածին, 2018, 368 էջ:

Articles
1. Դաշանց Թղթի» վավերականության պատմաքաղաքական և իրավական փաստարկումները // Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիա, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2008, թիվ 10, Էջ 24-34:
2. Հայ եկեղեցու ազգային քաղաքականությունը եկեղեցիների միաբանության փորձերի և դավանաբանական պայքարի համատեքստում // Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2008, թիվ 11-12, էջ 34-50:
3. Հայ եկեղեցու ինքնիշխանության հիմքերի խնդիրը Մ. Օրմանյանի ուսմունքում // Вестник РАУ (Гуманитарные и общественные науки), Ер., РАУ, 2008, N1, с. 70-85:
4. Մ. Օրմանյանի` ազգի կեցութային սկզբնահիմքերի հայեցակարգը // Вестник РАУ (Гуманитарные и общественные науки), Ер., РАУ, 2009, N2, с. 74-86:
5. Ազգային-քաղաքակրթական ինքնության հիմնախնդիրը Մաղաքիա Օրմանյանի պատմաքաղաքական ուսմունքում // Քաղաքագիտության հարցեր (Միջբուհական գիտաժողովի նյութեր), Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 2010, էջ 61-93:
6. Ազգային սահմանադրականության հիմնախնդիրները Մ. Օրմանյանի իրավաքաղաքական ուսմունքում // Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Եր., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2010, թիվ 7-8, էջ 134-153:
7. Կենտրոնացված և ապակենտրոն կառավարման հիմնասկզբունքերի` Մ. Օրմանյանի փաստարկումները // Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Եր., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2010, թիվ 11, էջ 134-142:
8. Մաղաքիա Օրմանյանի իրավական հայեցակարգը // Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետ. Լեզվաբանական համալսարանի, թիվ 3, Հասարակական գիտություններ, Պրակ 8, Եր., «Լինգվա», 2010, էջ 57-81:
9. Մ. Օրմանյանի քաղաքական փիլիսոփայության հիմնահարցերը // Вестник РАУ (Гуманитарные и общественные науки).- Ер., РАУ, 2011, N2, с. 42-59:
10. Ազգային միասնության գաղափարը Մ. Օրմանյանի մեկնությամբ // Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Եր., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2011, թիվ 7, էջ 60-64:
11. Քրիստոնեական արժեհամակարգի իմաստավորումը Մ. Օրմանյանի բնաիրավական տեսության մեջ // ՀՀ ԳԱԱ Փիլ., սոց. և իրավունքի ինստիտուտի հոդվածների ժողովածու, Եր., 2011, էջ 87-100:
12. Կրթադաստիարակչական հիմնահարցերի` Մաղաքիա Օրմանյանի ազգային-պահպանողական մեկնակերպը // Քաղաքագիտության հարցեր (Միջբուհական II գիտաժողովի նյութեր), Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 2011, էջ 115-139:
13. Արևմտահայ սահմանադրական մշակույթը` որպես ազգային կառավարման համակարգի արդիականացման բաղադրիչ // Քաղաքագիտության հարցեր (Միջբուհական III գիտաժողովի նյութեր), Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 2012, էջ 130-151:
14. Իրավունքի և բարոյականության հիմնախնդիրները Մատթեոս Մամուրյանի հրապարակախոսության մեջ // UNESCO-ի Փիլիսոփայության միջազգային օրվա կապակցությամբ ՀՀ ԳԱԱ փիլ., սոց. և իրավունքի իստիտուտի հրավիրած գիտաժողովի նյութեր, Եր., «Եվրոպրինտ», 2013, էջ 206-218:
15. Ազգային ինքնության հիմնահարցը Մատթեոս Մամուրյանի քաղաքական հայեցակարգում // Материалы республиканской научной конференции, Ер., Изд. РАУ, 2014, с. 64-81:
16. Խորհրդակցական սկզբունքը Հայ եկեղեցու կառավարման համակարգում // Հասարակագիտական միտքը արդի ժամանակաշրջանում, UNESCO-ի Փիլիսոփայության միջազգային օրվա կապակցությամբ հրավիրված գիտաժողովի նյութեր, Գիրք IV, Եր., LIMUSH, 2014, էջ 43-58:
17. Քաղաքակրթության հիմքերի ու ազգերի ինքնանույնականացման խնդիրները Լևոն Շանթի և Սեմյուել Հանթինգթոնի հայեցակարգերում (համեմատական վերլուծություն) // Քաղաքագիտության հարցեր (Քաղաքագիտական հանրապետական IV գիտաժողովի նյութեր), Եր., 2015, էջ 68-96:
18. Ներսես Շնորհալու «Թուղթ Ընդհանրականի» իրավաքաղաքական գաղափարակարգը // UNESCO-ի Փիլիսոփայության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ հրավիրված գիտաժողովի նյութեր, Գիրք V, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 35-54:
19. «Քաղաքական մտքի պատմություն» առարկայի դասավանդման գիտամեթոդաբանական հիմնախնդիրները // Հասարակագիտություն առարկայի դասավանդման խնդիրները ԲՈՒՀ-ում և դպրոցում (Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Երևան, ՀՊՄՀ հրատ., 2016, էջ 163-186:
20. Շահամիր Շահամիրյանի քաղաքական-փիլիսոփայական հայեցակարգը` որպես օրենսդրության հիմք // Պատմություն և հասարակագիտություն (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Տարեգիրք N2, Երևան, «Տիր» հրատ., 2016, էջ 335-356:
21. Ազգային Սահմանադրության աղբյուրները և արժեվորման չափորոշիչները // «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում» (ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակած փիլիսոփայության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ հրավիրված գիտաժողովի նյութեր, Գիրք VI, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2016, Էջ 252-266:
22. Զինուորական օրէնսդրական մշակոյթը հայ իրաւունքի աղբիւրներում // «Բազմավէպ», Վենետիկ. Ս. Ղազար, 2016, Էջ 212-247:
23. Անկախության` որպես ազգային-հոգևոր և քաղաքակրթական գործոնի Լևոն Շանթի փաստարկումները // Պատմություն և հասարակագիտություն (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Տարեգիրք N3, Երևան, «Տիր» հրատ., 2017, Էջ 282-303:
24. Կրոնական դաստիարակության հիմնախնդիրը Մարկոս Աղաբեկյանի ազգային պահպանողական հայեցակարգում // «Էջմիածին», N8, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2017, Էջ 82-98:
25. Պառլամենտարիզմի սկզբունքները արևմտահայ սահմանադրականության համատեքստում // «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում» Գիրք 7, Եր., Եվրոպրինտ, 2017, Էջ 72-95:
26. Իշխանության աղբյուրի, ձևերի և պետական ինքնիշխանության փաստարկումը
Մխիթար Գոշի «Հայոց Դատաստանագրքում» // «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Գիրք 8, Եր., Եվրոպրինտ, 2018, էջ 115-130:
27. The national ideology of Maghakia Ormanyan // Fundamental Armenology (Հիմնարար Հայագիտություն, electronic journal), № 2 (10), Yerevan, NAS RA, 2019, p. 140-153.
28. Ազատութեան գաղափարի Մ. Օրմանեանի փաստարկումները // «20-րդ դարի ականաւոր հայ հոգեւորականներ» (Գիտաժողովի նիւթերի ժողովածոյ), Լոս Անճելէս, Տպագր. ԱՄՆ Արևմտեան թեմի, 2019, Էջ 200-213:
29. Դատական համակարգը և դատավարության սկզբունքները Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում» // «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում» (ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակած փիլիսոփայության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ հրավիրված գիտաժողովի նյութեր, Գիրք 9, Եր., Եվրոպրինտ, էջ 91-104:
30. «Հայ եկեղեցին և սահմանադրական-պետական իրավունքը Շ. Շահամիրյանի «Որոգայթ փառացում» //«Հայ հասարակության զարգացման հիմնախնդիրները արդի ժամանակաշրջանում. մարտահրավերներն ու դրանց լուծումները» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր., Եվրոպրինտ, 2019, Էջ 19-41:
31. Ընտանեկան հարաբերությունների կարգավորման իրավական հիմքերը Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում» // Պատմաբանասիրական հանդես, Թիվ 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, 2020, Էջ 82-96:
32. Argumentation of government source, forms and state sovereignty in “Armenian code of laws” by Mkhitar Gosh» // Fundamental Armenology (Հիմնարար Հայագիտություն), Electronic journal, № 1 (11), Yerevan, NAS RA, 2020, P. 67-78:
33. Մկրտիչ Խրիմյանի փիլիսոփայաքաղաքական հայացքները «Սիրաք եւ Սամուէլ» աշխատության մեջ (Ծննդյան 200-ամյակի առիթով) // «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում», Գիրք 10, Երևան, Եվրոպրինտ, 2020, էջ 86-95:
34. Քրեական իրավունքի սկզբունքները և քրեաիրավական նորմերը Մխիթար Գոշի «Գիրք դատաստանի» աշխատության մեջ (Մխիթար Գոշի ծննդյան 900-ամյակին նվիրված գիտաժողովը նյութեր) // Բանբեր Մատենադարանի, Հ. 31 Երևան, Մատենադարան, 2021, էջ 125-145:
35. Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրը Շահամիր Շահամիրյանի զինվորական օրենքներում // Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում, Գիրք 11, Երևան, «Միվա-Պրես» հրատ., 2021, էջ 17-38:
36. The Principle of decentralization of Governance in Simon Zavaryan’s political and philosophical concept // Fundamental Armenology (Հիմնարար Հայագիտություն), Electronic journal N1 (13), Yerevan, NAS RA, 2021, p. 116-126.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8925-3052

Languages: Fluent in Armenian, English and Russian

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image