LILIT SARVAZYAN
02.02.2016

PhD student in Philosophy, Assistant

shirinyanlevon19@aspu.am

Assistant/Chair of Social Sciences

1998-2003: PhD student in Philosophy, Sociology and Law Institute of NAS RA. Department of History of Armenian Philosophy
1983-1988: Yerevan State University, Department of Philosophy and Sociology.
Specialized in Philosophy

SCIENTIFIC DEGREE

PhD in Philosophy
PhD Dissertation Topic: «Examinational Analysis of Maghakia Ormanyan’s Socio-Philosophical Concept» with a specialization in «History of Philosophy» 09.00.02. The defense of the dissertation took place in 2012, July 4 at the session of the Specialized Council 013 of HAC within the Yerevan State University

WORK EXPERIENCE

2007- present: Assistant of Chair of Politology and Law History of ASPU
2001-present: Senior research fellow in NAS RA, Institute of Philosophy, Sociology and Law

READING COURSES

Baccalaureate: «History of Armenian State and Law», «History of Political and Legal Studies», «History of Policy and Law of Foreign Countries», «Roman Rights».

SCIENTIFIC RESEARCHES

Armenian Political Philosophy, Philosophy of Right, History of National and World Legal and Political Studies, Armenian Historical and Philosophical Issues, Theories on Civilized Developments, History of Western Armenian Constitutional and Legal Mind

PUBLICATIONS

• Training Courses
1. Մշակույթը միջնադարում (դասախոսության տեքստ, Ս. Սարգսյանի հետ համատեղությամբ) .- Եր., «Տնտեսագետ» հրատ., 2000, 40 էջ:
2. Հին Հնդկաստանի մշակույթը (դասախոսության տեքստ).- Եր., «Էկոնոմիկա հանդես» ՓԲԸ, 2002, 48 էջ:
3. Տրամաբանություն, Յունիթ 1-2.- Երևան, «Մխիթար Գոշ» միջ. համալսարան», 2003, 52+100 էջ:
4. Փիլիսոփայություն. Անտիկ շրջան, Յունիթ 1.- Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2004, 123 էջ:
5. Փիլիսոփայություն. Միջնադար և Վերածնունդ, Յունիթ 2.- Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2004, 150 էջ:
6. Փիլիսոփայություն. Նոր և ժամանակակից շրջաններ, Յունիթ 3.- Երևան, «Աստղիկ» հրատ., 2005, 153 էջ:

• Monograph
«Մաղաքիա Օրմանյան (Ազգային-փիլիսոփայական հայեցակարգը».- Եր., Եվրոպրինտ, 2013, 368 էջ:

• Articles
1. Հայ եկեղեցու ազգային քաղաքականությունը եկեղեցիների միաբանության փորձերի և դավանաբանական պայքարի համատեքստում // Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա.- Եր., «Տիգրան Մեծ», 2008, թիվ 11-12, էջ 34-50:
2. Հայ եկեղեցու ինքնիշխանության հիմքերի խնդիրը Մ. Օրմանյանի ուսմունքում // Вестник РАУ (Гуманитарные и общественные науки).- Ер., РАУ, 2008, N1,
с. 70-85:
3. Մ. Օրմանյանի` ազգի կեցութային սկզբնահիմքերի հայեցակարգը // Вестник РАУ (Гуманитарные и общественные науки).- Ер., РАУ, 2009, N2, с. 74-86:
4. Ազգային-քաղաքակրթական ինքնության հիմնախնդիրը Մ. Օրմանյանի պատմաքաղաքական ուսմունքում // Քաղաքագիտության հարցեր (Միջբուհական գիտաժողովի նյութեր).- Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 2010,
էջ 61-93:
5. Ազգային սահմանադրականության հիմնախնդիրները Մ. Օրմանյանի իրավաքաղաքական ուսմունքում // Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա.- Եր., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2010, թիվ 7-8, էջ 134-153:
6. Կենտրոնացված և ապակենտրոն կառավարման հիմնասկզբունքերի` Մ. Օրմանյանի փաստարկումները // Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա.- Եր., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2010, թիվ 11, էջ 134-142:
7. Մաղաքիա Օրմանյանի իրավական հայեցակարգը // Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետ. Լեզվաբանական համալսարանի, թիվ 3, Հասարակական գիտություններ, Պրակ 8.- Եր., «Լինգվա», 2010, էջ 57-81:
8. Մ. Օրմանյանի քաղաքական փիլիսոփայության հիմնահարցերը.- Вестник РАУ (Гуманитарные и общественные науки).- Ер., РАУ, 2011, N2, с. 42-59:
9. Ազգային միասնության գաղափարը Մ. Օրմանյանի մեկնությամբ // Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա.- Եր., «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2011, թիվ 7, էջ 60-64:
10. Քրիստոնեական արժեհամակարգի իմաստավորումը Մ. Օրմանյանի բնաիրավական տեսության մեջ // ՀՀ ԳԱԱ Փիլ., սոց. և իրավունքի ինստիտուտի հոդվածների ժողովածու.- Եր., 2011, էջ 87-100:
11. Կրթադաստիարակչական հիմնահարցերի` Մ. Օրմանյանի ազգային-պահպանողական մեկնակերպը // Քաղաքագիտության հարցեր (Քաղաքագիտական հանրապետական երրորդ գիտաժողովի նյութեր).- Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 2011, էջ 115-139:
12. Արևմտահայ սահմանադրական մշակույթը` որպես ազգային կառավարման համակարգի արդիականացման բաղադրիչ // Քաղաքագիտության հարցեր (Միջբուհական գիտաժողովի նյութեր).- Եր., «Մանկավարժ» հրատ., 2012,
էջ 130-151:
13. Իրավունքի և բարոյականության հիմնախնդիրները Մատթեոս Մամուրյանի հրապարակախոսության մեջ // UNESCO-ի Փիլիսոփայության միջազգային օրվա կապակցությամբ ՀՀ ԳԱԱ փիլ., սոց. և իրավունքի իստիտուտի հրավիրած գիտաժողովի նյութեր.- Եր., «Եվրոպրինտ», 2013, էջ 206-218:
14. Ազգային ինքնության հիմնահարցը Մատթեոս Մամուրյանի քաղաքական հայեցակարգում // Материалы республиканской научной конференции.- Ер., Изд. РАУ, 2014, с. 64-81:
15. Խորհրդակցական սկզբունքը Հայ եկեղեցու կառավարման համակարգում // Հասարակագիտական միտքը արդի ժամանակաշրջանում, UNESCO-ի Փիլիսոփայության միջազգային օրվա կապակցությամբ հրավիրված գիտաժողովի նյութեր, Գիրք IV.- Եր., LIMUSH, 2014, էջ 43-58:
16. Քաղաքակրթության հիմքերի ու ազգերի ինքնանույնականացման խնդիրները Լևոն Շանթի և Սեմյուել Հանթինգթոնի հայեցակարգերում (համեմատական վերլուծություն) // Քաղաքագիտության հարցեր (Քաղաքագիտական հանրապետական IV գիտաժողովի նյութեր).- Եր., 2015, էջ 68-96:
17. Ներսես Շնորհալու «Թուղթ Ընդհանրականի» իրավաքաղաքական գաղափարակարգը,- UNESCO-ի Փիլիսոփայության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ հրավիրված գիտաժողովի նյութեր, Գիրք V.- Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 35-54:

Languages: Fluent in Armenian, English and Russian

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image