Lilit V. Hovsepyan
10.02.2016

PhD, Assistant Professor

hovsepyanlilit02@aspu.am

Ancient and medieval Armenian literature and methods of its teaching. Assistant Professor of the Chair, PhD.

Education
1998-2002 – Post graduate course of the Armenian Pedagogical University after Abovian
1993-1998 – Faculty of Philology of the Armenian Pedagogical University after Abovian

Scientific degree – PhD from 2004.
Ժ. 01. 01 – Armenian classical literature. “Armenian Medieval Commentaries (translated or original) of the Book “Song of Solomon”. 5th – 15th centuries”

Professional Skills
2012-present – Assistant Professor of the Chair of Ancient and medieval Armenian literature and methods of its teaching,
2009-2012 – Assistant of the Chair of Ancient and medieval Armenian literature and methods of its teaching,
2003-2009 – Tutor of the same Chair

Delivered Lectures
Baccalaureate – History of Armenian literature (Ancient and medieval Armenian literature), Armenian language and literature (Armenian literature), Armenian national folklore

Mastership – Principal directions and genres of ancient and medieval Armenian literature, Optional course (Grigor Narekatsi), Principles of literary work analysis

Training
In the frame of the Program “Guarantee of stabilization of actions aiming to reduce risks during catastrophеs” – “In order to be consolidate in the pedagogical educational scheme of RRC”.
From 13.04 to 07.05.2015. Course of improvement of professional skills (60 hours) for professors and tutors, organized by the Armenian Pedagogical University after Abovian. Certificate N 0085-15

23.10.2012 – Seminar-training «Tutors against AIDS»

Publications
1.Գրիգոր Նարեկացու «Երգ երգոցի» մեկնության հարաբերակցությունը տաղերի հետ, Հայագիտական հանդես, հմր 2 (4), Երևան, 2006, էջ 25-36
2.Խաչատուր Աբովյանը և Յոհան Հերդերի բանագիտական հայացքները, Աբովյանագիտական հոդվածների հատընտիր ժողովածու, <<Արտագերս>>, Երևան, 2007, էջ 132-139
3.Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը և հավատալիքները Խ. Աբովյանի «Աղասու խաղ»-ում, Հայագիտական հանդես, հմր. 2 (7), Երևան, 2007, էջ 30-41
4.Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու «Երգ երգոցի մեկնությունը» (բանասիրական-աղբյուրագիտական քննություն), Հասկ, Հայագիտական տարեգիրք, 2002-2006 տարի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2006, էջ 109-140
5.Մարդագայլի մասին զրույցը Խ. Աբովյանի «Աղասու խաղ»-ում, Էջմիածին, Պաշտոնական ամսագիր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, Էջմիածին, 2007, էջ 196-199
6.Գրիգոր Նարեկացի. «Մեկնութիւն Երգոց երգոյն» (քննական բնագիր), Մատենագիրք Հայոց, Գրիգոր Նարեկացի, հ. ԺԲ, Անթիլիաս, 2008, էջ 749-883
7.Հայերը Ավգուստ Հաքստհաուզենի գնահատմամբ, Հայագիտական հանդես, հմր 3 (12), Երևան, 2009
8.Ներսես Աշտարակեցին և Ավգուստ Հաքստհաուզենի «Անդրկովկաս» աշխատությունը, Նվիրված Խ. Աբովյանի 200-ամյակին, Ժողովածու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի (նոյեմբերի 19-21), I պրակ, «Մանկավարժ», Երևան, 2010, էջ 226-228
9. Ոճավորման առանձնահատկությունների ուսուցումը ըստ Եղ. Չարենցի «Տաղարան» շարքի, Հայագիտական հանդես, հմր 3 (14) Երևան, 2010, էջ 80-91
10.Աելիտա Դոլուխանյան, Ներսես Մոկացի, Պատմաբանասիրական հանդես, հմր. 3, Երևան, 2010, էջ 270-273
11.Անանիա Շիրակացու խնդիր-հանելուկները, Անանիա Շիրակացի, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 44-68
12.Մեկնողական գրականության քրեստոմատիա, Ավետարանական առակների մեկնություններ (բնագիր), Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2013, 553 էջ
13. Ստեփանոս Օրբելյանի պատմության գեղարվեստական հատվածների աշխարհաբար թարգմանությունը / «Գրաբարյան բնագրերի դասական թարգմանիչը» հոդվածների ժողովածու,105էջ /Ա.Ա.Աբրահամյան/
14. Գրիգորիս Աղթամարցին և «Երգ երգոցը», «Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար», Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ.տեսություն և պրակտիկա /2012թ.դեկտեմբերի 14/, ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվ.գիտաժողովի նյութեր, պրակ 2, Երևան 2014
15. «Առած-ասացվածքները Հովհ. Շիրազի քնարերգության մեջ» / «Հովհաննես Շիրազը և հայ ժողովրդական բանահյուսությունը», ժողովածու, 75 էջ /, «Լուսակն» հրատ, 2014
16. Պատմական խնդիրները Լևոն Շանթի դրամաներում /Հայ գրականագիտության դասականը, Հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակին/, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2014
17. Հրաշապատում հեքիաթի տարրերը «Սասնա ծռեր» էպոսում / «Հովսեփ Օրբելին և «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական էպոսը», (Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2015, էջ 22-40
18. Գրիգոր Տաթևացու Լուծմունքը որպես «Երգ երգոցի» մեկնության նոր դրսևորում / Տաթևի վանքը՝ հոգևոր, մշակութային և դպրության կենտրոն, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 49-58
19. История армянского народа в оценке Валерия Брюсова / Брюсовские чтения 2016 года
Բրյուսովյան ընթերցումներ 2016, Bryusov Readings 2016, Ереван, 2017, ст. 64-74
20. Հայագիտության նվիրյալը. Աելիտա Դոլուխանյան / «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1 (649), հունվար-ապրիլ, Երևան, 2017, էջ 315-318
21. Երբ ուսուցչի հետ հանդիպումը ճակատագրական է / Աելիտա Դոլուխանյան, Բանասերը, գիտնականը, մանկավարժը, Կենսամատենագիտություն, Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ, Երևան, 2017, էջ 145-148
22. Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության ձեռագրացուցակը / Հոդվածների ժողովածու. Նվիրվում է Վենետիկի Սուրբ Ղազար կաղզում Մխիթարյան միաբանության հաստատման 300-ամյա հոբելյանին, Երևան, «Լուսակն», 2017, էջ 40-67
23. Ս. Կապուտիկյանի սիրային քնարերգության կապը միջնադարյան սիրերգության հետ / «Սիլվա Կապուտիկյանի մանկավարժական և բարոյախոսական դասերը» (Հոդվածների ժողովածու), Երևան, «Լուսակն», 2018, էջ 25-48
24. «Հայ թարգմանչաց դպրոց». պատմական ակնարկ, Գլուխ առաջին / Թարգմանության տեսություն: Լեզվաբանական հայեցակետ (դասագիրք). Երևան, ՌՀՀ հրատարակչություն, 2018, էջ 17-70
25. Հովհ. Թումանյանի «Անուշ» պոեմի բանահյուսական շերտերը / «Հավերժ արդիական Ամենայն հայոց բանաստեղծը» (Հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» Երևան, 2019, էջ 24-53
26. Էպոսի տասը ընտիր պատումները / ««Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագիրը և Հովսեփ Օրբելին» (Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված համահավաք բնագրի հրատակման 80-ամյակին), Երևան, «Լուսակն», 2019, էջ 40-70
27. Առաքել Սյունեցու՝ Գրիգոր Տաթևացուն նվիրված ներբողը / «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Արմավ», 2019, էջ 440-449
28. Հինկտակարանյան «Երգ երգոցը» որպես 10-16-րդ դարերի միջնադարի հայ գրականության աղբյուր / ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» 2019, N 2, Պրակ Բ, Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկաներ, «Գիտական տեղեկագրի» հատուկ համարը նվիրվում է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին, Հանրապետական գիտաժողով 85, նոյեմբերի 8-9, 2019, Գյումրի, 2019, էջ 49-59
29. Սյունիքի Ծղուկ գավառի դերն ըստ Ալիշանի «Սիսական» աշխատության / «Ղևոնդ Ալիշանը հանրագիտակ» (Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին), Երևան, «Լուսակն», 2020, էջ 48-64
30. Երգ երգոցը և Գրիգոր Նարեկացին / «Բանբեր Մատենադարանի», հմր. 30, 2020, էջ 93-108
31. Հայերեն ձեռագրերի՝ Նիկողայոս Ադոնցի ճշգրտումները / «Նիկողայոս Ադոնցը միջազգային ճանաչում ունեցող բյուզանդագետ և հայագետ», Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Նիկողայոս Ադոնցի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին, Երևան, «Լուսակն», 2021, էջ 33-46

Languages – Russian, English

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image