Lusine Raffi Galstyan
08.02.2016

Candidate of Philology, Associate professor

Candidate of Philology, Associate professor of the Chair of New and Modern Armenian Literature and its Teaching after Vache Partizuni

Education
New and Modern Armenian Literature and its Teaching Methods Associate
Academic Credentials Work Experience Courses: 2001-2003 Competitor of the Chair of Armenian Literature of the State Pedagogical University of Armenia. after Kh. Abovyan
1990-1995 The faculty of the Department of the Armenian language and literature of the State Pedagogical University of Armenia after Kh. Abovyan

Academic degree
Candidate of Philology, theme - "The historical short stories of Vardan Grigoryan" (10.07.2003, Professional Council of the Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Armenia)
Seniority: since 2003 Lecturer, Associate Professor at the Department of New and modern Armenian literature and methods of its teaching
2009-2012 - in combination - expert on the Armenian literature of the educational- pedagogical television game "Hay Aspet"
Head of the Cabinet of Abovianology of the State Pedagogical University of Armenia after Kh. Abovyan
1997-2000 - teacher of Armenian language and literature of Aparan correspondence high school

Courses
Bachelor’s degree course:
Trainings: "The history of modern Armenian literature", "Armenian Literature"
Master’s degree course: "The Features of the Artistic Comprehension of History"

Retraining: 2015 - Higher qualification courses organized by the professor-scholastic staff of the Armenian State Pedagogical University
2008-2012 - Participation in teacher training processes

Publications
1.Վ. Գրիգորյանի «Դար կորստյան» վեպի կառուցվածքային առանձ¬նահատ-կությունները (հոդված), «Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (14), Եր., 2010թ.։
2. Ակսել Բակունցի «Ծիրանի փողը» պատմվածքի ուսուցումն ավագ դպրոցում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 2-3 (14-15), Եր., 2010թ.։
3. Հայրենիքը և ժամանակը Հր. Մաթևոսյանի հրապարակախոսական ելույթներում և հարցազրույցներում, «Գարուն», թիվ 1-2, Եր., 2011թ.։
4. Ճշմարիտ արվեստագետի հավատամքը, «Հայագիտական հանդես», թիվ 2-3, Եր., 2011թ.։
5. Բանի աշխարհը, «Հայագիտական հանդես», թիվ 1-2(18-19), Եր., 2012թ.։
6. Մտավորականի կերպարի կերտման սկզբունքները Վ. Պետրոսյանի ստեղծագործություններում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 3-4(23-24), Եր., 2013թ.։
7. Հայ-թուրքական հարաբերությունների անդրադարձը Վ. Պետրոսյանի ստեղ-ծագործություններում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (25), (հավելված), Եր. 2014թ.։
8. Տաղանդի մնայուն ուժն ու գաղտնիքը «Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (29), (հավելված), Եր., 2015թ.։
9. Եղեռնը չտեսած ականատեսի վկայությունը. Վ. Ոսկանյանի «Շշուկների մատյանը» վեպը «Գրական սփյուռք 2015», /տարեգիրք/ (թիվ 5), Երևան, 2016, էջ 328-335)։
10. Проблема свободы в прозе Жана Поля Сартра и Перча Зейтунцяна, российско-китайский научный журнал ,,Содружество,, N16, г. Новосибирск, 2017թ.:
11. Ծրագիր։ Հայ նոր գրակ։ Հայ նորագույնշրջանի գրակ։ Սփյուռքահայ գրակ.։ Հայ գրակ. դասավանդման մեթոդիկա։ Կազմողներ՝ Ս. Դանիելյան, Մ.Գիլավյան, Լ.Գալստյան, Ն.Խաչատրյան, Ա.Մուրադյան, Ն.Տողանյան Ք.Աբրահամյան։ Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2017։
12.Պատմության գոյապաշտական հայեցակարգը Պերճ Զեյթունցյանի «Արշակ Երկրորդ» վեպում, «Հայագիտական հանդես», թիվ 4 , (հավելված), Եր. 2017թ.։
13. «Առաջին Հանրապետության անկման պատճառների գեղարվեստական որոնումը «Ինկած բերդի իշխանուհին» դրամայում» «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, 129 էջ , էջ 86-95, Երեւան, 2018թ.:
14. Վահե Քաչայի ‹‹Գիշատիչների խնջույքը›› վեպը "«Հայ–ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ» խորագրով գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին: (Երեւան, 1 Նոյեմբերի, 2018թ.) ‹‹ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ›› ", 74-80, Երեւան, հայերեն, 2019:
15. Հովհաննես Թումանյանի ‹‹Հին կռիվը›› պոեմը Թումանյան. ‹‹Անհունի›› ճամբով: միջազգային գիտաժողով նվիրված բանաստեղծի 150 ամյակին: 3-5 մայիս, 2019, Երեւան-Դսեղ-Թբիլիսի/ Խմբ.՝ պրոֆ. Սուրեն Դանիելյան, Կազմ.՝ դոց. Ք. Աբրահամյան.- Եր.: ՎՄՎ - Պրինտ, 2020.-168 էջ, 8 էջ, Երեւան, հայերեն, 2020թ.:
16. Խորհրդանիշներն ու այլասացությունները Շանթի ‹‹Ինկած բերդի իշխանուհին›› դրամայում, Լեւոն Շանթ-150 ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2020թ., էջ. 280-286:
17. Պատմության հայեցակարգը Ստ. Զորյանի «Պապ թագավոր» պատմավեպում, «Գիտական տեղեկագիր» (ՀՊՄՀ), Եր., 2023թ., էջ 134-146։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1665-9649

Languages: Russian, English

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image