Margarita Ashot Aghajanyan
15.02.2016

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

aghajanyanmargarita10@aspu.am

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor/Chair of Biology, Chemistry and Their Teaching MethodsEducation

1972 – Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, Faculty of Biochemistry, Department of Biology and Chemistry

Academic Credentials
Candidate of Biological Sciences,
Topic of dissertation: “The history of trees’ usage in the landscape gardening of settlements of Armenia”. Specialization: G.00.05 – “Botany”.

Work experience
2001 – up to now – Lecturer, Chair of Biology and Its Teaching Methods
1972 – 2001 – Assistant, Chair of Biology and Its Teaching Methods

Corses
Bachelor's degree corse
Plant Physiology
Bacteriology
Formation Levels of Biological Systems

Scope of Academic Interests
Physiology of plant organisms and microorganisms

Trainings
2015 – “Strengthening Education on Disaster Risk Reduction in the Academic Plans of the Armenian State Pedagogical University”.
2016 -Biology training course, organized by ASPU

Publications
1. Агаджанян М.А., Физиологическое воздействие синтетического соединения алфурина на ячмень, ''Вестник'', Санкт Петербург, 2010
2. Թանգամյան Տ.Վ., Աղաջանյան Մ.Ա., Բույսերի ֆիզիոլոգիա-դասախոսությունների ուսումնական ձեռնարկ, Լրամշակված II-րդ հրատարակությունհ, Երևան, 2010թ.
3. Աղաջանյան Մ.Ա., Կենսաբանական հետազոտական աշխատանքների մեթոդական առանձնահատկությունների մասին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ժողովածու, III հրապարակում, Երևան, «Մանկավարժ», 2010թ.
4. Աղաջանյան Մ.Ա., Դպրոցական պրակտիկայի դերը որպես ուսանողի մասնագիտական կայացման նախապայման: Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013թ.
5. Աղաջանյան Մ.Ա., Կենսաբանական հասկացությունների ուսուցման մեթոդաբանական գործընթացը: Մանկավարժական միտք, Զանգակ, 2014թ.
6. Աղաջանյան Մ.Ա., Միջառարկայական կապերը իբրև գիտելիքների յուրացման արդյունավետության պայման «Ֆոտոսինթեզ» թեմայի օրինակով: «Մանկավարժություն» ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2015թ.
7. Աղաջանյան Մ.Ա., Կենսաբանական ուսումնական պրակտիկայի դերը տեսական գիտելիքների ամրապնդման և գործնական հմտությունների ձևավորման գրծում// Մանկավարժական միտք 1-2, 64-65, 162-165 էջ, Երևան, 2017
8. Աղաջանյան Մ.Ա., Ջրիմուռների քրոմքտիկ հարմարվածություն» թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները դպրոցական կենսաբանության դասընթացում// Մանկավարժական միտք, 1-2, էջ 115-118, Երևան, 2018
9. Աղաջանյան Մ.Ա., Ավագյան Ա.Լ., Ապագա մանկավարժի բնապահպանական աշխարհայացքի, բարոյականության և մշակույթի ձևավորման խնդիրները// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, էջ 155-158, Երևան, 2018

Awards
Honorary Diploma of the Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan on the 80th jubilee of the University
Medal for the 50th anniversary.

Languages: Armenian, Russian, German

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image