Margush Volod Mirumyan
15.02.2016

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

mirumyanmargush42@aspu.am

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor / Chair of Mother Tongue and Its Teaching Methodology 

Education

• 1999–2004 Applicant of the Armenian Language and Elementary Teaching Methodology of the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan
• 1969–1973 Student of the Faculty of Philology of the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan

Academic Credentials
PhD thesis topic: ''Word types study according to its meaning and form as a means of speech development'' Specialized Council: Pedagogy -020, Specialty: ZHG.00.02 '' Mother Tongue Teaching Methodology''

Work Experience
2000 up to present- Lecturer of Chair of Mother Tongue and Its Teaching Methodology of ASPU
2007-2011 Trainer of High School Teachers (Armenian Language Teaching Methodology)
1986-2002 Teacher of Armenian Language and Literature at Yerevan Boarding School for weak sighted children
1973-2002 Teacher of the Armenian Language and Literature at School of the Region Noraduz and Secondary School N 2

Courses
Bachelor's Degree Course
• Teaching Methodology at Elementary Schools
• Speech Development

Scope of Academic Interests: Armenian Language Teaching Methodology, Author's Style and Style Examination, Examination of Lexical Linguistic Neologisms of Press Language

Trainings
• Qualification Improvement Course of Professor-Lecturer Staff organized by ASPU after Kh. Abovyan (16.02.2015-06.03.2015)
• Qualification Improvement Course of Lecturers in the Field of ''Pedagogy'' organized by ASPU after Kh. Abovyan (10.01.2006-10.03.2006)
• Subdivision ''Informatics'' of ASPU (MCC) after Kh. Abovyan (November –December 2000)

Membership

Council Member of Faculty of Primary Education of ASPU after Kh. Abovyan

Publications
1. Փուլային ուսուցման եղանակ «Զանգակ-97», Երևան, 2014թ.:
2. Թելադրության բնագրերի ժողովածու (տերմինաբանական բառարանով) , «Զանգակ-97», Երևան, 2013թ.:
3. Հայոց լեզու. Տեսական և գործնական դասընթաց. Շարահյուսություն (Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար), «Զանգակ-97», Երևան, 2013թ.:
4. Հայոց լեզու. Տեսական և գործնական դասընթաց. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն (Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար), «Զանգակ-97», Երևան, 2012թ.:
5. Հոմանիշ, հականիշ և համանուն բառերի ուսուցումը որպես խոսքի զարգացման միջոց, «Զանգակ-97», Երևան, 2005թ.:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0820-779X  

Languages: Armenian, Russian, English


 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image