Marianna R. Avetisyan
18.02.2016

Lecturer

avetisyanmarianna33@aspu.am

Lecturer/ Chair of Music Education

Education
2005-2008 PHD , Komitas State Conservatoty of Yerevan
1996-2000 Komitas State Conservatoty of Yerevan, Faculty of Vocal-Theoretical
1984-1990 Spendiaryan Music School , Piano Classes

Work Experience
2003-2016 Vocal Lecturer in Faculty of Art Education, Department of Music Education
2000-2003 Vocal Lecturer of Mass Events , Department of Directing, Faculty of Art Education, Armenian State Pedagogic University after Khachatur Abovyan,

Academic courses Bachelor

Sceintific Interests Studying of Vocal Methodology

Trainings
2015 april 13 till may 7 Certificate for Academic Staff Qualifications and Training in Armenian State Pedagogic University after Khachatur Abovyan

Publications "Երգչական ռեզոնանս և ռեզոնատոր" Գեղարվեստական միտք 2012թ. Զանգակ հրատարաչություն:
"Երգարվեստի դաստիարակչական արժեքը" Գեղարվեստական միտք 2013թ. Զանգակ հրատարակչություն:

Rewards Certificate for “Best Performer of Spanish Style” in 2013

Languages

Russian, Englis
 

 

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image