Miqayel Yerjanik Martirosyan
10.02.2016

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

martirosyanmiqayel17@aspu.am

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Chair of World History and its Teaching Methods

Education
1980-1985 Yerevan State University, Department of History (Honors)
1985-1987 Post-graduate student, Yerevan State University Ph.D.

Academic Credentials
Candidate of Historical Sciences, 1991, Doctoral dissertation in April (card) '"The Armenian Question and the Russian diplomacy 1912-1914" (Council of Historical Studies)

Work Experience
2005-present Armenian State Pedagogical University, Department of History, Associate Professor,
1997-2004Anahit LTD Director,
1994-1996 No. 3 bread factory director
1990-1994 “Mayreni”magazine, executive Secretary
1990 Armenia Academy of Sciences Institute of History, Assistant
1988-1990 Armenian Journalists’ Youth Union, Miasnikyan district committee, head of the scientific work of the Department of Youth

Academic courses

Bachelors degree course Russian History, World History
Masters degree course History of the Eastern Question, the collapse of the Soviet Union and the formation of the CIS
Scope of Academic intereats
The history of the Armenian question. 19-20th centuries. Armenian-Russian relations history.

Publications

1. Գ. Զոհրապը և հայկական հարցը, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», Երևան 1989, թիվ 2:
2. Կոմիտասը նորովի, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում»,Երևան 1989, Թիվ
3. Հայկական բարենորոգումների իրագործման ձախողումը Օսմանյան կայսրությունում 1914, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան 1989թ. թիվ 3:
4. Գրիգոր Զոհրապի նորահայտ աշխատությունը, «Գարուն», Երևան 1990, թիվ 3, 26-29
5. Երիտթուրքական հեղափոխություն, թե՞ հեղաշրջում, «Գարուն», Երևան 1990, թիվ 5, 8-9:
6. Երիտթուրքերի հայազերծումի քաղաքականության պատմությունից, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան 1990, թիվ 6, 34-43
7. Մեր հրապարակումը, «Մայրենի», Երևան 1991, թիվ 1-2, 72-77:
8. Ծանոթ և անծանոթ Շանթը, «Մայրենի», Երևան 1991, թիվ 3, 3-8
9. Մեր հրապարակումը. Հրաչյա Աճառյան, «Մայրենի», Երևան 1991, թիվ 4-5, 15-17:
10. Մեր հրապարակումը. Գարեգին Փաստրմաջյան,«Մայրենի», Երևան 1991, թիվ 4-5, 88-93:
11. Ռուսաստանի շահերն Արևմտյան Հայաստանում 20-րդ դարասկզբին, «Մայրենի», Երևան 1992, թիվ 1-2, 59-61:
12. Արևմտահայության գողգոթան, «Մայրենի», Երևան 1992, թիվ 3-4, 45-46:
13. Մեր հրապարակումը. Գ. Զոհրապ, «Մայրենի», Երևան 1992, թիվ 3-4, 50-51:
14. Երևան 1993, թիվ 1-2, 91-92:
15. Խորտակված պատրանքներ կամ “Русское слово”-ն հայերի դատավոր, «Մայրենի», Երևան 1993, թիվ 4-5-6, 51-61:
16. Պողոս Նուբար փաշա, «Մայրենի», Երևան 1994, Տարեգիրք, 21-26:
17. Նորահայտ փաստեր Գ. Զոհրապի մասին, ՀՊՄՀ ժողովածու 53-րդ գիտաժողովի նյութերի, պրակ I, Երևան, 2008, 255-258:
18. Պողոս Նուբար փաշան հայ ազգային պատվիրակության նախագահ, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան 2008, թիվ 3, 49-59:
19. Եվրոպական վերահսկողության խնդիրը 1914թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագրում, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան 2008, թիվ 3, 23-34:
20. Հին և միջնադարյան Ռուսիայի պատմության դասընթացի ծրագիր, ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան 2010:
21. Դրվագներ հայ ազգային պատվիրակության գործունեությունից, Էջմիածին 2010, օգոստոս, 84-95
22. Հայկական բարենորոգումների երեք նախագծերը և ռուսական դիվանագիտությունը 1913թ., Էջմիածին 2010, սեպտեմբեր, 62-69:
23. Լեհական հարցը և համասլավոնականությունը Ռուսաստանում 19-րդ դարի 60-ական թվականների սկզբներին, Պատմություն և մշակույթ,Երևան, 2013, թիվ 1, 44-50:
24. Միքայել Մարտիրոսյան Հայկական հարցը Կ.Պոլսի անգլո-ֆրանս-ռուսական բանակցություններում 1913թ. Պատմություն և Հասարակագիտություն. Տարեգիրք (գիտական հոդվածների ժողովածու), համար 4, p. 26-44, Երևան, 2018
25. Միքայել Մարտիրոսյան, Հայկական հարցը Ենիքյոյի բանակցություններում, Հիմնարար հայագիտություն , N 2, Երևան, 2019
26. Միքայել Մարտիրոսյան, "The Polish uprising of1863-1864 according to the Russian Historians of 1860s "POLSKO-ARMEŃSKI ROCZNIK Z.ZAKRESU HISTORII, PRAWA I.NAUK POLITYCZNYCH, էջ 89-96, Warszawa, 2019, https://www.researchgate.net/publication/

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3094-9973

Languages
Russian, French

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image