Naira Hrant Madoyan
18.02.2016

Lecturer

madoyannaira33@aspu.am

Lecturer/ Chair of Music Education

Education
2000-2003 student of Yerevan State Conservatory after Komitas, department ,, Choir conductor,,
1999-2003 student of Yerevan State Conservatory after Komitas, department “Musicology”
1991-1995 student of Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan

Work experience

Since 2010 Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, Yerevan, lecturer of the department of music theory and teaching methodology. 2003-2007 Embassy of the Republic of Armenia in Russian Federation /Moscow/
1998-1999 specialized music school named after Al. Spendiarov N 1, a teacher of music.
1995-1998 school named after S.Shahumyan N 1, a teacher of music.
1990-1991 school named after Khanjyan N 53, a teacher of music. Courses Bachelor’s degree course Solfeggio, harmony, history of music
Scope of Academic Interests Natural sciences, psychology, medicine, musicology.

Publications

1. «Էջեր Երևանի երաժշտական ստուդիայի պատմությունից»
ՀՀ ԳԱԱ, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 2-3 (59-60), Երևան, 2014, էջ 436-443

2.«Հովհաննես Չեքիջյանը և Արամ Խաչատրյանը»
Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան (26-27 սեպտեմբերիի 2014), ՀՀ ԳԱԱ, Նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2014, Էջ 96-104
3.«Ռոմանոս Մելիքյանի անվան գիտահետազոտական կաբինետը (1934-1940)»
ՀՀ ԳԱԱ, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 4(65), Երևան, 2015, էջ 219-226

Languages

Armenian, Russian, English


Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image