Naira Toghanyan
08.02.2016

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent

Principal of ASPU School

toghanyannaira21@aspu.am

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent at the Chair of Teaching Methodology of New and Modern Armenian Literature after Vache Partizuni

Principal of ASPU School

Education
1981-1985 Armenian State Pedagogical Institute after Kh.Abovyan
1971-1981 Yerevan Secondary School № 114

Academic Degree
2002-Candidate of Pedagogical Sciences
2009-Docent of “Teaching Methodology” “Teaching Ancient and Medieval Armenian Literature at High School.

Work Experience
September 2014-Present | Principal of ASPU Secondary School, simultaneously, Docent at the Chair of New and Modern Literature and its teaching of ASPU.
2002-Present | Lecturer/Docent of Literature and Teaching Methodology of Philological Department in ASPU.
1999-Chief expert of Educational Improvements’ Centre /Ministry of Education, afterwards chief expert of General Education Department’s Management and elaboration of content normatives of the National Institute of Education /Ministry of Education.
1989-1999 Researcher of Pedagogical Sciences’ Research Institute.

Lectural Courses
Bachelor: Methodology of Teaching Armenian Literature

The Scope of Scientific Interests
Contemporary issues of teaching literature in the context of learner-centered approach.

Trainings
Trainings of the Armenian Language and Literature (as a trainer).
Teachers’ trainings of Armenian diaspora (as a trainer)

Publications
1. «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 2-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2007, 2010, Մանմար 2013, 2014 (համահեղինակ):
2. «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 3-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2008, Մանմար 2012, 2014 (համահեղինակ):
3. «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 4-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա 2009, Մանմար 2012, 2013 (համահեղինակ):
4. «Ես և շրջակա աշխարհը»2-4, ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան 2007, Մակմիլան-Արմենիա (համահեղինակ):
5. «Ես և շրջակա աշխարհը 3» , ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2008, Զանգակ-97 (համահեղինակ):
6. «Հայրենագիտություն» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2007, (համահեղինակ):
7. «Հայրենագիտություն» 5, ուսուցչի ձեռնարկ Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2007 (համահեղինակ):
8. Հայ գրականություն 7, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2008 (համահեղինակ):
9. Մայրենի 5-6, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2009 (համահեղինակ):
10. Հայ գրականություն 8, մեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Զանգակ-97, 2010 (համահեղինակ):
11. «Հայ գրականություն 10» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2009, Մանմար 2014 (մեթոդական ապարատի կազմում):
12. «Հայ գրականություն 11» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2010 (մեթոդական ապարատի կազմում):
13. «Հայ գրականություն 12» դասագիրք հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, Մակմիլան-Արմենիա, 2010, Մանմար 2011 (մեթոդական ապարատի կազմում):
14. Հայ գրականություն 10, կիսամյակային թեմատիկ և ամփոփիչ աշխատանքների տետր-հարցարան, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Երևան, Զանգակ-97, 2010:
15. «Գրականություն 7-9», թեթև մտավոր ունակություն ունեցող երեխաների առարկայական ծրագիր, Երևան, 2007:
16. Ցուցապաստառներ հայոց լեզվից (7-9-րդ դասարաններ), Երևան, Էդիթ-Պրինտ, 2010:
17. Հայ գրականություն 10, մեթոդական ձեռնարկ, Վիամիր, Երևան 2013 (համահեղինակ):
18. Հայ գրականություն, դաս-միջոցառումների ժողովածու, Երևան, 2014:
19. Հայոց բանահյուսություն, ուսումնական ձեռնարկ քրեստոմատիա, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2015:
20. «Համո Սահյան. Հողոտ-մղեղոտ իմ վերհուշերը», Հայագիտական հանդես (Հավելված), Երևան 2015:
21. Վահան Տերյանի կենսապատումը, Հայագիտական հանդես (Հավելված), Երևան 2015:
22. Դաստիարակությունը որպես ուսումնական գործընթացի անբաժանելի մաս, Մանկավարժության արդի խնդիրները, մարտահրավերներ և լուծումներ
23. Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015:
24. Ռուբեն Սևակ. Դաս-միջոցառման նմուշ, Հայագիտությունը դպրոցում. Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2015:
25. Методологические проблемы преподавания литературы в контексте личностно-ориентированного обучения учащихся // Образование личности. 2015, №1. С. 110-115, Образованиеличности.
26. Հայ մանուկի համար բաբախող հայ դաստիարակի սիրտը, Հովհաննես Հինդլյան 150, Միջազգային երկօրյա գիտաժողովի նյութեր 26-27 մայիս, Երևան-Կապան ավան, Զանգակ, 2016:
27. Փոխադրության բնագրերի ժողովածու, 5-9-րդ դասարանների համար, Զանգակ, Երևան 2017:
28. Գրականության դասավանդման մեթոդիկա, Արտագերս, Երևան 2018:
29. Գրականութ յան դասավանդման մեթոդիկայի դերը ապագա ուսուցչի պատրաստ ման գործընթացում: «Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 95-ամյակին» գիտաժողովի նյութերՙ էջ 83-88, Երեւա, 2018:
30. Գրականության դասավանդման մեթոդիկա/ ուսումնական ձեռնարկ Արտագերս, Երեւան, էջ 318, 2018:
31. Հայրենագիտություն, 5 դասարանի դասագիրք վերահրատարակված է ՀՀ ԿԳՆ կողմից Երեւան /Մանմար, էջ 159, 2018:
32. Պատկերա զարդ քերականութ յուն, Մայրենի 5 ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, Երեւան, Էջ 32, հայերեն, 2019, 978-9939-881-15-7:
33. Պատկերազարդ քերականություն, Մայրենի 6,ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ,Երեւան,Էջ 48, հայերեն, 2019թ., 978-9939-881-15-7:
34. Ես և շրջակա աշխարհը, դասագիրք 3-րդ դասարանի համար, մաս 1, Մանմար,Երեւան,69 էջ,հայերեն,2020, 978-9939-62224-8:
35. Ես և շրջակա աշխարհը, դասագիրք 3-րդ դասարանի համար, մաս 2 Մանմար, Երեւան,143 էջ, հայերեն, 2020, 978-9939-62-225-5:
36. «Վեպի յուրացումը կրթական համակարգում. խոչնդոտներ եւ հաղթահարման տեսլական», 2021 | Հոդված/Article, «Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ, էջ 192-197:

Education of Personality. 2015, №1, 110-115, Education of Personality.

Awards

Letters of Appreciation by Ministry of Education

Languages: Russian, English

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image