Nerses Samvelyan
15.02.2016

Deputy Dean for Science and International Cooperation, candidate of geographical sciences, associate professor

samvelyannerses14@aspu.am

Deputy Dean for Science and International Cooperation, candidate of geographical sciences, associate professor/Chair of geography and its teaching methodology

Education

1997-2002 - applicant in the chair of of physical geography at the Armenian State Pedagogical Institute after Kh. Abovyan
1987-1994 – Armenian State Pedagogical Institute after Kh. Abovyan , faculty of history and geography , department of geography

Scientiphic degree: candidate of geographical sciences . 00.19 profession- ''physical geography , biogeography , soil geography and geochemistry of landscapes''
Thesis ''Ararat valley landscapes and their anthropogenic changes' valuation'' , ''Specialized council 005''

Work experience
Since 2007 till now lecturer in the chair of geography and its teaching methodology at the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan
1997-2011 : geography teacher at the secondary school N 171
1996-2007: geography teacher at the college ''Avan''
1994-1996 : geography teacher at the secondary school N 87
1991-1994 : geography teacher at the secondary school N 153

Academic courses
Bacalaureate
1.Biogeography
2.General geology
3.Physical geography of continents and oceans
4.Geomorphology
5.Archgeography

Scientiphic interests
Landscape planning of anthropogenic territorial systems.
Practical problems of applied landscape researches of mountain geosystems in Armenia.
Theory and methodology of recreational landscape.

Trainings
Courses at the Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan '' Information technology and interractive skills''

Publications

35 scientiphic and methodological articles, one monograph, one manual .
1. Լանդշաֆտային պլանավորումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման միջոց, Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և դրա գործնական կիրառումը, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2011, էջ 339-346
2. К вопросу оценки природных комплексов горных территорий при ландшафтном планировании рекреационного пользования, Вестник МАНЭБ, том 17, No 4, вып. 3, СПбург, 2011, стр. 15-18
3. Ռեկրեացիոն բնօգտագործման լանդշաֆտային պլանավորման հիմնախնդիրները ՀՀ –ում, ՀՀ անկախության 20-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2012, էջ 156-160
4. Արարատյան գոգավորության բնատարածքային համալիրները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների տնտեսաէկոլոգիական գնահատումը, Մեկնարկ ՍՊԸ հրատ (Մենա•րություն), Երևան, 2012, 168 էջ
5. Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն բուհական դասընթացի խնդիրները և գիտակրթական գործառույթները, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Հասարակական գիտություններ N 1 (18), Երևան, 2013, էջ 87-95
6. ՀՀ լեռնային գեոհամակարգերի լանդշաֆտային հետազոտությունների արդի վիճակը և դրանց հիմնական միտումները, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտապրակտիկ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 88-105,
7. Ազատ գետի ավազանի բուսականության հանգուցային տիպերը, ֆլորիստական կազմը և պահպանման հիմնախնդիրները, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, N 24-25 (2-3), Երևան, 2015, էջ 132-146, (համահեղինակ Ա. Գասպարյան),
8. Ռեկրեացիայի աշխարհագրություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Մաս առաջին, Մեկնարկ ՍՊԸ հրատ, Երևան, 2015, 132 էջ (համահեղինակ Ա. Աջամօղլյան)

Languages: Russian, english

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image