Susanna Amirjanyan
10.02.2016

Candidate of Philologial Sciences, Associate Professor

Candidate of Philologial Sciences, Associate Professor at the Chair of Armenian Language and its Teaching Methods

Education
2003-2016 – Associate professor of the Chair of the Armenian language and its teaching methodology
1980-1984 – Postgraduate by the profession “General Linguistics”
1975-1979- ASPI after Kh.Abovyan, faculty of philology

Academic Credentials
1989- Defended candidacy dissertation on the topic “Kerovbe Patkanyan as an Armenian Linguist”, Professional Council K055.04.01 (10.02.02)

Work Experience
1990 up to now – Assistant-lecturer, since 2003 Associate professor of the Chair of the Armenian language and its teaching Methodology, ASPU after Kh.Abovyan

Courses
General Linguistics, Armenian Language, Western Armenian Language

Scope of Academic Interests
General and Armenian linguistics, Armenian Language, History, Pedagogy, Psychology, Mythology

Trainings
1. 13.04.2015-07.05.2015 Certificate for participation in the training organized by ASPU professorial-lecturer staff
2. 27.11.2015-11.12.2015 Participation in the Training of the increase of interactive skills of teaching and IT
3. Certificate for participating in the training on “Strengthening DRR in the Pedagogical Curriculum

Publications
1. Ք.Պատկանյանը և հնդեվրոպական լեզուների շարքում հայերենի դիրքը, Նյութեր երիտասարդ գիտնականների հանրապետական 5-րդ գիտաժողովի, ԳԱ Հ. Աճառյանի անվ. Լեզվի ինստիտուտ, Ե., 1986, էջ 5-7:
2. Հայագետ Հ. Պետերմանի նամակները Ք. Պատկանյանին,Պատմա-բանասիրական հանդես, N2, ԳԱ, 1986, էջ 76-83:
3. Ք.Պատկանյանը որպես hայագետ, Սովետական մանկավարժ, N4, 1988, էջ75-81:
4. Ք.Պատկանյանը որպես հայ լեզվաբան, սեղմագիր, Ե., 1988, 20 էջ:
5.Բաղաձայնների լծորդական հակադրությունների ուսուցումը, Նաիրի, հրատ., Ե., 2003, 32 էջ:
6.Հայագետի ,,Հայոց շարժումային լեզվի բառարան-շարժութարան,, գրախոսություն, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Ե., 2006, էջ 184-186:
7.Ա.Դոլուխանյանի,,Եվրոպայի հայագետներ,, մատենաշարը, գրախոսություն, Էջմիածին, ամսագիր, Ե., 2004, էջ 153-155:
8.Մասնագիտական եզրույթների մեկնաբանությունն ըստ Ա. Աբրահամյանի՝ գրաբարից կատարած թարգմանությունների, Հայագիտական հանդես N2-3, Ե., 2008:
9.Աբովյանը և ժամանակի գիտամանկավարժական միտքը, ՀՊՄՀ 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2010, էջ 237-240:
10.Հայկական դիցանունները և դրանց մեկնաբանությունները, Լեզու և կրթություն, Ե., 2011, էջ 48-54:
11.Սպասված մենագրություն, գրախոսություն, Լեզու և լեզվաբանություն, Ե., 2011, էջ 115-117:
12.Բառակազմական և ձևաբանական կաղապարները ժամանակակից հայերենում, Գրախոսություն, Հայագիտական հանդես, Ե., 2011, էջ 177-180:
13. Հայ և պարսկական հեթանոսական աստվածների պաշտամունքային տարբերությունը, «Հայագիտական հանդես», № 2-3 2011, էջ 17-24:
14. Գ. Լ. Խալաթյան, Ս. Հ. Ամիրջանյան, Մ. Վ. Միրումյան, Թելադրության բնագրերի ժողովածու (տերմինաբանական բառարանով), 2012թ., 190 էջ:
15.Հայագիտական առարկաների ուսուցման դրվածքը Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում, Հայագիտական հանդես № 3-4, 2013թ., էջ 12-17:
16. Հայկական դիցանունները օտար աղբյուրներում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, Ե., 2013, էջ 226-238:
17. Հայկական դիցանունների մեկնաբանությունը հայագիտության մեջ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ- 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2014թ.
18.Բառարանագրական նորարարություն, Լեզու և կրթություն, N5, Ե., 2014, էջ 86-88:
19.Ղարաբաղի բարբառի մի քանի հնաբանություններ, Արցախի անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ստեփանակերտ, պրակ 2, 2016, էջ 166-169:
20.Լ. Խաչատրյան, Լ. Ավետիսյան, Համեմատության դարձվածային արտահայտությունները հայերենում, գրախոսություն, Հայագիտական հանդես, Ե., N4, 2016, էջ 166-169:
21.Վ. Քոսյանը հայերենի բառակապակցության ուսմունքի հիմնադիր, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2017, էջ16-24:
22.Ակադեմիկոս Բ.Եսաջանյանը որպես հայագետ-ռուսագետ, Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները, Գիտամեթոդական հանդես, Ե., N3, 2017, էջ 168-171:
23.Հայագիտական ուշագրավ ուսումնասիրություն, ,,Էջմիածին,, կրոնագիտական և հայագիտական հանդես, Ե., NԸ, 2017, էջ 139-148․
24.Ամիրջանյան, Ս․Աբրահամյանը և օտարազգի հայագետները, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ա․Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին, Ե., 2020, էջ 18-27:
25.Ս․Ամիրջանյան, Հայկական Արեգ-Միհր աստծո պաշտամունքը, LXXI Международная научная конференция, Актуальные научные исследование в современном мире, журнал, выпуск 3, часть 9, стр. 46-49, /26-27марта, 2021г./, Переяслав /РИНЦ/.
26.Ս․Ամիրջանյան, Հայկական Աստղիկ աստծո պաշտամունքը, LXXIII Международная научная конференция, Актуальные научные исследования в современном мире, журнал, выпуск 5, часть5, стр.123-128, /26-27 мая 2021г․/Переяслав/РИНЦ/.
27.Ս․Ամիրջանյան, Հայկական Արամազդ աստծո պաշտամունքը, LXXII Международная научная конференция, Актуальные научные исследования в современном мире, журнал, выпуск 4, часть 8, стр.106-110, /26-27апреля2021г., /г.Переяслав/РИНЦ.я1
28.Ս․Ամիրջանյան, Հայ ժողովուրդը և լեռների սրբազան պաշտամունքը, LXXIV Международная научная конференция, Актуальные научные исследования в современном мире, журнал, выпуск 6, часть7, стр.30-35 /26-27.07. 2021г. /Переяслав/РИНЦ.
29․Ս․Ամիրջանյան,Մաշտոցյան գրերի մի շարք հարցերի շուրջ, <<Ս․Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ դպրոցը>> թեմայով միջազգային գիտաժողով, 10․03․2022թ։
30․С.Амирджанян, Л. Амирджанян, Հայոց գիրն ու գրչության արվեստը, XCVI Международная научная конференция,Актуальнные исследования современном мире,выпуск 4, стр․7-12, 27.03.2023, Переяслав /Ринц/.
31․Հայերենի ազգանունների ազգանվանակերտ հիմքերի բառակազմության հարցերի շուրջ, Международная научная конференция, Актуальные исследования в современном мире, 27.04.2023, Переяслав, стр. 98-101/Ринц/.
32․Ղարաբաղի բարբառի մի շարք բառերի համեմատությունը հնդեվրոպական նախաձևերի հետ։ XCVII Meждународная научная конференция, Актуальные исследование в современном мире, выпуск, 27.05. 2023г, стр.155-159,,Переяслав/Ринц/․

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9203-8134

Awards
1. 2003 -Medal “ Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan -80”
2. 2012- Certificate the Medal of “Pedagogical University-90 year”
3.2022-Praise of honour “ Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan-
100 year’’

Languages
Armenian, Russian, (English, Latin, old Greek- reads and translates with dictionary)

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image