Susanna Kh. Gharibyan
10.02.2016

Candidate of Philologial Sciences, Associate Professor

gharibyansusanna01@aspu.am

Candidate of Philologial Sciences, Associate Professor at the Chair of Armenian Language and its Teaching Methods

Education
1992-1997-Philological faculty of YSU, Department of Armenian Language and Literature
Specialty – Philologist, Teacher of Armenian Language and Literature
1998-2002 – Post-graduate at ASPU, Chair of Armenian Language and its teaching Methods

Academic Credentials
2007- Candidate of Philologial Sciences

Work Experience
2002 present – Assistant, Associate Professor at the Chair of Armenian Language and its Teaching Methods
2011-2017 Deputy Dean of ASPU Faculty of Philology
1997-2004 – Teacher of Armenian Language and Literature, Yerevan School N 46

Courses
BA – Modern Armenian (Phonetics, Lexicology, Morphology, Syntax ''Modern Armenian language'', (Practical), "Modern Armenian Language (Derivation)" (lecture), "Western Armenian literary language" (lecture), "Linguistic Analysis of Texts" (practical).

Scope of Academic interests
Modern Armenian language ''phonetics, lexicology, morphology, syntax, stylistics'' linguistics, Western literary language

Trainings
2015 – Qualification Training Course of Professorial Staff

2017 - Media Literacy TOT
2017 – Special Training Course of Professorial Staff

Publications
1. Նյութական խոսքի մասերի փոխանցումը սպասարկու բառերի, մենագրություն, Երևան, 2009թ., 163 էջ:
2. Ժամանակակից հայերենի կապերը և նրանց ուսուցումը, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2013թ., 62 էջ:
3. Շաղկապների առաջացումը նյութական խոսքի մասերից, «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 3 (44), Երևան, 2010թ., էջ 68-73:
4.Ածական սպասարկու բառեր խոսքիմասային փոխանցումներ, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», N 2-3 (14-15), Երևան, 2010թ., էջ 15-23:
5. Վերաբերականների առաջացումը լիիմաստ խոսքի մասերից, «Լեզու և կրթություն», N 2, Երևան, 2011թ., էջ 54-62:
6. Բայական համակարգի դիմավոր և անդեմ ձևերի առանձնահատկությունները արևմտահայերենում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», N 1-2 (18-19), Երևան, 2012թ., էջ 3-11:
7. Բայասեռի և բայակազմության առանձնահատկությունները արևմտահայերենում, «Լեզու և կրթություն», N 3, Երևան, 2012թ., էջ 21-26:
8. Անկանոն և պակասավոր բայերի առանձնահատկությունները արևմտահայերենում, «Լեզու և կրթություն», N 4, Երևան, 2012թ., էջ 26-30:
9. Եղանակավորող բառերը և նրանց ուսուցումը ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», N 3-4 (23-24), Երևան, 2013թ., էջ 17-25:
10. Ծրագիր, Ձևաբանություն, բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրեր «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար, Երևան, 2017, 148 էջ: (Համահեղինակներ՝ Գ. Խալաթյան, Ռ. Ջուլֆայան)
11. Ծրագիր – Փաթեթ, Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբություն), բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրեր «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար, Երևան, 2017, 88 էջ: (Համահեղինակներ՝ Գ. Խալաթյան, Ռ. Ջուլֆայան)
12. Ծրագիր – Փաթեթ, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառագիտություն), Բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրեր «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար, Երևան, 2017, 180 էջ: (Համահեղինակներ՝ Գ. Խալաթյան, Ռ. Ջուլֆայան)
13. Ծրագիր – Փաթեթ, Արևմտահայ գրական լեզու, Բուհի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրեր «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար, Երևան, 2017, 57 էջ:
14. Վ. Քոսյանը գրական արևմտահայերենի դասագրքի համահեղինակ, ՀՊՄՀ «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին», Երևան, 2017, էջ 47-58:
15. Շաղկապների առաջացման ուղիները և նրանց ուսուցումը բուհական համակարգում, ՀՊՄՀ «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնահարցեր», Երևան, 2018, էջ 183-192:
16. Արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները և դրանց ուսուցումը բուհական համակարգում, ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես» N 2 (40), Երևան, 2018, էջ 102-108:
17. Արևմտահայ գրական լեզու (մենագրություն), Երևան, 2018, 290 էջ:
18. «Ժամանակակից հայոց լեզու /Բառագիտություն/» առարկայի ուսումնամեթոդական փաթեթ (ԱՈՒՄՓ), Երևան, 2020, 439 էջ:
19. Արևմտահայերենի չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց ուսուցումը, Երևան, 2020, 62 էջ:
20. Արևմտահայերենի դերբայների դիտարկումը Ա. Աբրահամյանի աշխատություններում, ՀՊՄՀ «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Ա. Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին», Երևան, 2020, էջ 47-56:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7141-3935  

Languages: Armenian, Russian, German, English (partly)

Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image
Media image