ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Քնարիկ Ժորայի Ասմարյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

asmaryanqnarik44@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն
• 1992-1996թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
• 1982-1987թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Գեղարվեստական հետաքրքրությունների ձևավորումը կերպարվեստային գործունեության միջոցով», մասնագիտական խորհուրդ՝ ՀՊՄԻ կից ԿՕ55.04.02, մասնագիտություն` ԺԳ. 13.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
1988թ. առ այսօր Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ
1991–2000թթ. նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մասնագիտության ներածություն
• Նախադպրոցական մանկավարժություն
• Նախադպրոցականի սոցիալ-անձնային զարգացման հիմունքներ
• Մասնագիտական կրթության տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակը` Նախադպրոցական մանկավարժություն, մանկան հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ Հայաստանյան և միջազգային կրթական տարբեր ծրագրեր (2000թ. առ այսօր)

Անդամակցություն

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1. ,,Трудности воспитания дошкольников в современной семье и педагогические пути их преодоления,,, Сборник научных статей. БГПУ им. М. Танка, Минск,2015
2. ,,Ընտանեկան խաթարված իրավահարաբերություններն ու երեխաները որպես ընտանեկան դժվարությունները կրողներ,,, Միջբուհական հարապետական գիտաժողով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ Երկրապահ կամավորների միություն ,,ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները,, 2015
3. ,,Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից մոտեցումներ,, Միջբուհական հարապետական գիտաժողով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ Երկրապահ կամավորների միություն ,,ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները,,2015
4. Взаимосвязь творческой деятельности и личностных качеств старших дошкольников, научное издание, Развитие системы дошкольного образования: инвестиции в будуще,2015
5. Մանր մոտորիկայի զարգացումը որպես ավագ նախադպրոցականի ստեղծագործականության միջոց, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր 2013

Լեզուներ՝ ռուսերեն, գերմաներեն