ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Քնարիկ Ժորայի Ասմարյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

asmaryanqnarik44@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն
• 1992-1996թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
• 1982-1987թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Գեղարվեստական հետաքրքրությունների ձևավորումը կերպարվեստային գործունեության միջոցով», մասնագիտական խորհուրդ՝ ՀՊՄԻ կից ԿՕ55.04.02, մասնագիտություն` ԺԳ. 13.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
1988թ. առ այսօր Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ
1991–2000թթ. նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար
1998 - 2016թթ. «Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» հոգեբան 

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Նախադպրոցական մանկավարժություն
• Նախադպրոցականի սոցիալ-անձնային զարգացման հիմունքներ
• Նախադպրոցական մանկավարժության տեխնոլոգիաներ
• Մանկավարժական առարկաների դասավանդման մեթոդիկա
• Մանկավարժական հաղորդակցում
• Նախադպրոցական կրթության ժամանակակից համակարգեր
Մագիստրատուրա
• Օժտված երեխաների դաստիարակության առանձնահատկությունները /Ընտրովի դասընթաց/

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակը` Նախադպրոցական մանկավարժություն, մանկան հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
• Հայաստանյան և միջազգային կրթական տարբեր ծրագրեր (2000թ. առ այսօր)
• 2017թ. Սեպտեմբեր - 2018թ.-հունիս - Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան.
• ՀԱՊՀ Շարունակական կրթության և դասախոսների վերապատրաստման կենտրոնում «Հոգեբանություն» առարկայից պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման քառամսյա դասընթաց
• 2020 դեկտեմբեր հուլիս ՀՀ ՀՊՄՀ Երեխայի նախապատրաստումը դպրոցական ուսուցմանը մանկապարտեզների, դաստիարակների վերապատրաստումներ
• 2019թ.սեպտեմբեր – 2022թ. առ այսօր Հայաստանի Մխիթար Հերացի բժշկական համալսարան Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացների վերապատրաստում
• 2022թ. հուլիս – օգոստոս – քաղաքացիական պայմանագրի շրջանակում «Երևանի Վ.Վարդանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ վերապատրաստող կազմակերպությունում նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենների հավաստագրման համար վերապատրաստման դասընթացներ «Ընդհանուր մանկավարժություն» առարկայից։

Անդամակցություն

Պետական որակավորման քննության հանձնաժողովի անդամակցում
Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

1. ՛՛Трудности воспитания дошкольников в современной семье и педагогические пути их преодоления՛՛ Сборник научных статей. БГПУ им. М. Танка, Минск, 2015
2. «Ընտանեկան խաթարված իրավահարաբերություններն ու երեխաները որպես ընտանեկան դժվարությունները կրողներ», Միջբուհական հարապետական գիտաժողով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ Երկրապահ կամավորների միություն « ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» 2015
3. «Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից մոտեցումներ» Միջբուհական հարապետական գիտաժողով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ Երկրապահ կամավորների միություն «ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները», 2015
4. Взаимосвязь творческой деятельности и личностных качеств старших дошкольников, научное издание, Развитие системы дошкольного образования: инвестиции в будуще, 2015
5. Մանր մոտորիկայի զարգացումը որպես ավագ նախադպրոցականի ստեղծագործականության միջոց, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր 2013
6. Взаимосвязь творческой деятельности и личностных качеств старших дошкольников, научное издание, Развитие системы дошкольного образования: инвестиции в будуще,2015, 11 – 13
7. Психолого-педагогические проблемы интегрированного обучения, Труды международной научной конференции. 28. Сентября – 02.октября, Горис – 2015, стр. 418 – 423
8. «Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից մոդելը» Интернаука, Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии, Сборник статей по материалам L6 международной научно-практической конференции :թիվ 11 /56/ Ноябрь 2016г., с.118-121
9. Рисование, лепка, аппликация, композиция в развитии художественного мыпления детей,
Воспитаыель дошкольного образовательного учереждения ном. 4/2017, 66 – 68
10. Կրթության հոգեբանության դասախոսությունների ժողովածու
Գլուխ 4.
11. Ուսուցման ժամանակակից ուղղությունների հոգեբանական հիմքերը, Կրթության հոգեբանության դասախոսությունների ժողովածու, Լիմուշ հրատ.,Եր.2017թ. ,129 -147
12. Рабочая модель подготовительного этапа педагогической практики ., Методологія сучасних наукових досліджень збірник наукових праць за результатами хv міжнародної науково-практичної конференції (15–16 листопада 2018 р., м. Харків), 51 – 56
13. Рабочая модель педагогической практики на подготовительном этапе. , Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования Сборник статей по материалам IX международной научно-практической конференции Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»2018, 66 – 69
14. Ներառական կրթությ ան արդյ ունավետ ությ ունը քաղաք սեվանի թիվ վեց միջնակարգ դպրոցի օրի նակով, Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: новые требования к содержанию и результатам Материалы VIII Международной научно-практической конференции г. Минск, 21 ноября 2018 года – 248 с. 218 – 222
15. Особенности проявления застенчивости в дошкольном возрасте, 2018թ. հոկտեմբերի 26-27-ը Շիրակի պետական համալսարանում կայացած միջազգային գիտաժողովի
16. Բարոյական դաստիարակությունը որպես սոցիալական զգացմունքների ձեվավորման միջոց ավագ նախադպրոցական տարիքում, Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր,Պրակ Բ, Գյումրի, 2019
17. Աշխարհաճանաչման հնարավորությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում, Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. сб. ст. по материалам XXXV междунар. науч.-практ. конф. – № 5 (35). – М., Изд. «Интернаука», 2020. – 150 с.
18. Особенности работы с гиперактивными детьми, научно-практическая конференция «Дошкольное образование в современном образовательном пространстве: актуальные проблемы, опыт, инновации» Проблемы, опыт, инновации»,посвящённой 215-летию основания ХНПУ имени Г.С. Сковороды, Харьков, Украина 9–10 апреля 2020 /հանձնված է տպագրության/
19. «Իրական եվ համակարգչային խաղերի համեմատական վերլուծություն» ՀՊՄՀ 100 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, հանձնված է տպագրության

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7984-4331 

 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, գերմաներեն