ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Լենֆրիդի Ղազարյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

ghazaryanlusine69@gmail.com ghazaryanlusine44@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն:
Կրթություն

• 1992–1995 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի ասպիրանտ
• 1986–1990 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկաների ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Անձի համակողմանի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրը հայ պարբերականներում(19-րդ դարի երկրորդ կես և 20-րդ դարի սկիզբ)» մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
2015թ. առ այսօր ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ
2013-2015 թ. ԱՄՆ-ի Դավթյան և Մարիամյան կրթական հիմնադրամի գրասենյակի աշխատակից
2002-2013թ. ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
• Երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա
Մագիստրատուրա
• Երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաները
• Ազգային շարժախաղերը նախադպրոցականի կրթական գործընթացում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը  նախադպրոցական մանկավարժություն, երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ  հայաստանյան և միջազգային կրթական ծրագրեր (2003թ. առ այսօր)

Անդամակցություն
• 2001 թ. Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա

Հրապարակումներ
1. Նախադպրոցական մանկավրժության զարգացման պայմանները հայ մանկավարժության պատմության մեջ. Գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր «Մանկավարժություն» 1-2, Երևան-2008:
2. Педагогическая диагностика развития личностных качеств студентов в процессе их профессионального становления, соавтор, Международная научно-методическая конференция Непрерывное профессиональное образование в ХХI веке Сборник статей Самара -2008.
3. Նախադպրոցական կրթության ժամանակակից տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր,Համահեղինակ, Վանաձոր- 2013:
4. Критерии воспитанности и современные подходы их измерения //Сборник материалов международной научной конференции, соавтор, Ереван-2015.
5. Педагогическая поддержка родителей в воспитании детей раннего возраста // Материалы Международного форума, соавтор, г. Минск- 2015.

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն