ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արա Վլադիմիրի Երեմյան
24.02.2016

Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հեռ.՝ 010 59-70-04
yeremyanara@aspu.am
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Աշխատակազմի եւ միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր/Հասարակագիտության ամբիոն
 
Կրթություն` 1977 -1982 - Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ
 
Գիտական աստիճան՝ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
 
Աշխատանքային փորձ` 2013թ. փետրվարից` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության հարցերով պրոռեկտոր,
2011-2012թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտության և հետբուհական կրթության հարցերով պրոռեկտոր,
2009-2011թթ.՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության վերահսկողության վարչության պետ,
2004-2006թթ.՝ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի վարիչ,
1998-2009թթ.՝ ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում տարբեր պաշտոններում՝ ղեկավարելով, կազմակերպելով և իրականացնելով ՀՀ օրենսդրության փորձաքննության աշխատանքները,
1997-1998թթ.՝ Դատական փորձաքննությունների և հոգեբանության ինստիտուտի մասնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչի տեղակալ,
1985 - 1997թթ.՝ ՀՀ դատախազության համակարգում,
1982-1985թթ.՝ Երևանի ժող.տնտեսության ինստիտուտի տնտեսական պատմության և իրավունքի ամբիոնի դասախոս:
 
Հրապարակումներ
 
1. Հանցավոր եկամուտների օրինականացմանը և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու վերաբերյալ հիմնարար միջազային փաստաթղթեր (տեսական մեկնաբանություններով), տպագիր ժողովածու - Եր.: “Ասողիկ” հրատ. 2005թ., 410 էջ, համահեղ. Ա. Բոշնաղյան
2. Учебная программа по дисциплине: уголовное право, ձեռագրի իրավունքով - Երևան, 2005թ., 24 էջ
3. Հայաստանի Հանրապետւթյան քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պետական պաշտպանությունը, տպագիր - Եր.: “Լույս” հրատ., 2006թ., 304 էջ, համահեղ. Ա. Ղամբարյան
4. Հայաստանի Հանրապետությունում կիբեռանվտանգության հիմնախնդիրները, տպագիր - Եր.: “Ասողիկ” հրատ., 2006թ., 130 էջ, համահեղ. Ա. Բոշնաղյան, Ա. Թունյան, Ի. Մելյան
5. “Փորձաքննությունների և փորձագիտական գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի նախագծի հայեցակարգային դրույթներ գիտագործնական ձեռնարկ, տպագիր - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ “Փորձաքննությունների ազգային բյուրո” ՊՈԱԿ, 2006թ., 101 էջ, համահեղ. Ա. Ջավադյան, Ս. Մինասյան, Ա. Մանուկյան
6. Main aspects of cyber security in the Republic of Armenia, տպագիր - “Asoghik” publishing house, Yerevan, 2007, 116 էջ, համահեղ. Ա. Բոշնաղյան, Ա. Թունյան, Ի. Մելյան
7. Հայաստանի Հանրապետությունում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի իրավական հիմունքները (ձեռնարկ իրավապահ մարմինների համար), տպագիր – “Էյ Ջի Փրինթ” Երևան, 2009թ., 179 էջ, համահեղ. Դ. Թումասյան, Գ .Գրիգորյան
8. Հայաստանի Հանրապետությունում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի իրավական հիմունքները (ձեռնարկ դասավանդողների համար), տպագիր - Ասողիկ, Երևան, 2011թ., 340 էջ, համահեղ. Դ. Թումասյան, Ա. Ղամբարյան, Տ. Պետրոսյան
9. Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի իրավական հիմունքները, Երևան, <<Ասողիկ>> հրատ., 2013, 277 էջ, Երեմյան Ա., Թումասյան Դ., Ղամբարյան Ա., Պետրոսյան Ա.: