ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սոնա Ռաֆիկի Դավթյան
19.02.2016

Դոցենտ

davtyansona41@aspu.am

Դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

2010-2014թթ.՝ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ- Խ. Աբովյանիանվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004-2008թթ.՝ Մասնագիտությունը` տիֆլոմանկավարժ -լոգոպեդ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, տիֆլոմանկավարժություն բաժին
2008-2010թթ.՝ Մագիստրոսի աստիճանի կոչում, Մասնագիտությունը` տիֆլոմանկավարժ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, տիֆլոմանկավարժություն բաժին

Գիտական աստիճան

ԺԳ.00.03 - Հատուկ մանկավարժություն մասնագիտությամբ, ատենախոսություն` Տեսողության խանգարումներով նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում

Աշխատանքնային փորձ

2019-ից մինչ օրս՝ դոցենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն ամբիոն
2010-2018թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն ամբիոնի դասախոս 
2008-2011թթ. Բելինսկու անվան N38 դպրոցին կից երկարօրյա դպրոց Հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ
2008-2010թթ. Մարի Իզմիրյանի անվան հատուն մանկատուն, լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տիֆլոտեխնիկական միջոցներ և Բրայլյան համակարգի գրագրության ուսուցում, Օֆտալմոլոգիայի հիգիենայի հիմումքներ, Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական գնահատում և ախտորոշում, տիֆլոմանկավարժություն, տիֆլոհոգեբանություն, նախադպրոցական տիֆլոմանկավարժություն, տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց հաղորդակցման գործունեության ձևավորում, տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց ընկալման զարգացման մեթոդիկա, տեսագործնական գիտելիքների հաղորդում ստուգողական, ռեֆերատ, կուրսային աշխատանքների ղեկավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Հատուկ մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
«Պերկինս», Միջազգային ծրագիր 2011-2013թթ
«Ներառական կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով 2015թ.
«ԶԼՄ-ներ և հոգեկան առողջություն» գիտաժողով; Հայկական հոգեբուժական ասոցացիա; 2015թ.
«Գիտելիքը կյանք է» ACTIVATE TALKS- Թումո նորարական տեխնոլոգիաների կենտրոն; 2015թ.
«Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման», ԱՌՆ –ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստման ծրագիր

Հրապարակումներ 
1. Օրվա ռեժիմում կույր և թույլ տեսնող դպրոցականների ֆիզիկակամ դաստիարակությունը; Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն: Միջբուհական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու,N8, Եր. 2009 «ԶԱՆԳԱԿ-97» հրատարակչություն, 32-34 էջ
2. Տեսողության խանգարումով երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու զարգացման տեսական մոտեցումները, Հատուկ կրթություն գիտամեթոդական տեղեկատու: ՎԱ. Կատինյանի խմբագրությամբ, N3; Եր. 2011; 46-58 էջ
3. Նախադպրոցական տարիքի տեսողության խանգարումով երեխաների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում; «Մանկավարժական միտք» ամսագիր; Եր.2013; «ԶԱՆԳԱԿ-97» հրատարակչություն, 188-193 էջ
4. Ընտանիքում տեսողության խանգարումով նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման վերլուծությունը գիտամեթոդական գրականությունում, ընդունված է տպագրության; Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտաժողով:
5. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում; «ՄխիթարԳոշ» գիտամեթոդական հանդես; Եր. 2015; 272-275էջ
6. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների դաստիարակության հիմնախնդիրները ընտանիքում; «Մանկավարժական միտք» ամսագիր N3-4 ; «Զանգակ» հրատարկչություն;Եր. 2015; 234-239 էջ
7. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման անհրաժեշտության տեսագործնական հիմնավորումը ընտանեկան դաստիարակության պայմաններում; Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, 2015

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն