ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սոնա Ռաֆիկի Դավթյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

davtyansona41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2010-2014թթ.՝ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004-2008թթ.՝ Մասնագիտությունը` տիֆլոմանկավարժ -լոգոպեդ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, տիֆլոմանկավարժություն բաժին
2008-2010թթ.՝ Մագիստրոսի աստիճանի կոչում, Մասնագիտությունը` տիֆլոմանկավարժ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, տիֆլոմանկավարժություն բաժին

Գիտական աստիճան
ԺԳ 00.01 - «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» (Հատուկ մանկավարժություն) մասնագիտությամբ , ատենախոսություն` Տեսողության խանգարումներով նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում

Աշխատանքնային փորձ
2019-ից մինչ օրս՝ դոցենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն ամբիոն
2017-2018թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2010-2017թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2008-2011թթ. Բելինսկու անվան N38 դպրոցին կից երկարօրյա դպրոց Հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ
2008-2010թթ. Մարի Իզմիրյանի անվան հատուն մանկատուն, լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տիֆլոտեխնիկական միջոցներ և Բրայլյան համակարգի գրագրության ուսուցում, Օֆտալմոլոգիայի հիգիենայի հիմումքներ, Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական գնահատում և ախտորոշում, տիֆլոմանկավարժություն, տիֆլոհոգեբանություն, նախադպրոցական տիֆլոմանկավարժություն, տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց հաղորդակցման գործունեության ձևավորում, տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց ընկալման զարգացման մեթոդիկա, տեսագործնական գիտելիքների հաղորդում ստուգողական, ռեֆերատ, կուրսային աշխատանքների ղեկավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հատուկ մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
«Պերկինս», Միջազգային ծրագիր 2011-2013թթ
«Ներառական կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով 2015թ.
«ԶԼՄ-ներ և հոգեկան առողջություն» գիտաժողով; Հայկական հոգեբուժական ասոցացիա; 2015թ.
«Գիտելիքը կյանք է» ACTIVATE TALKS- Թումո նորարական տեխնոլոգիաների կենտրոն; 2015թ.
«Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման», ԱՌՆ –ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստման ծրագիր

Հրապարակումներ
1. Օրվա ռեժիմում կույր և թույլ տեսնող դպրոցականների ֆիզիկակամ դաստիարակությունը; Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն: Միջբուհական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու,N8, Եր. 2009 «ԶԱՆԳԱԿ-97» հրատարակչություն, 32-34 էջ
2. Տեսողության խանգարումով երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու զարգացման տեսական մոտեցումները, Հատուկ կրթություն գիտամեթոդական տեղեկատու: ՎԱ. Կատինյանի խմբագրությամբ, N3; Եր. 2011; 46-58 էջ
3. Նախադպրոցական տարիքի տեսողության խանգարումով երեխաների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում; «Մանկավարժական միտք» ամսագիր; Եր.2013; «ԶԱՆԳԱԿ-97» հրատարակչություն, 188-193 էջ
4. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում; «ՄխիթարԳոշ» գիտամեթոդական հանդես; Եր. 2015; 272-275էջ
5. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների դաստիարակության հիմնախնդիրները ընտանիքում; «Մանկավարժական միտք» ամսագիր N3-4 ; «Զանգակ» հրատարկչություն;Եր. 2015; 234-239 էջ
6. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման անհրաժեշտության տեսագործնական հիմնավորումը ընտանեկան դաստիարակության պայմաններում; Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, 2015
7․ Դավթյան Ս.Ռ. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարախական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման տեսական և գործնական նշանակությունը ընտանեկան դաստիրակության գործընթացում: <<Մխիթար Գոշ>> ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ուսումնամեթոդական հոդվածներ.-Երևան.- 2016.-էջ 307-310:
8․ Դավթյան Ս.Ռ. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման տեսական հիմնավորումն ընտանիքում: Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես.-Երևան.-2016/4.-էջ50-56
9․Դավթյան Ս.Ռ. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորումն ընտանիքում: Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու. –Երևան.- 2016 1/23/.- էջ 374-378
10․ Դավթյան Ս.Ռ. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման միջոցներն ընտանեկան դաստիարակության պայմաններում։<<Մխիթար Գոշ>> գիտական հոդվածներ, Եր․ 2017, 1 /46/, էջ 151-154
11․ Դավթյան Ս.Ռ. Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման տեսագործնական հիմնավորումը ընտանեկան դաստիարակության պայմաններում: Մանկավարժական միտք, Զանգակ-97,2017, /3-4/, էջ 423-426
12․Դավթյան Ս․Ռ․,Յայլոյան Ա․Վ․,Սարուխանյան Կ․Ա․ Տեսողության խանգարումներ ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձևավորման միջոցներն ընտանեկան դաստիարակության պայմաններում: Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես 2017, /5/, էջ 75-81
13․ Давтян С.Р. Пространственная ориентировка у дошколъников с нарушением зрения в условиях семъи։ Проблемы и перспективы развития образования, II Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), г.о. Орехово-Зуево 2018, с. 21-23
14․ Давтян С.Р. Содержание формирования способностей ориентировки в пространстве у дошколъников с нарушением зрения в условиях семъи ։ Интернаука научный журнал, часть 1, 14(48) Москва 2018, с. 56-59
15․ Դավթյան Ս.Ռ. Տեսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցականների տարածական կողմնորոշման կարողություների ձևավորման և զարգացման միջոցներն ընտանիքում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: «Նահապետ» հրատարակչություն,Երևան, 2018, էջ 47

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն