ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռայա Ավանեսի Քարամյան
15.02.2016

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

qaramyanraya13@aspu.am

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

1970-1975թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2004թ քիմիական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ «Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա», 02.02.06. թեման- «Բարձր ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով օժտված սոսինձների ստեղծում իզոցիանուրաթթվի նոր տիպի մոնոմերների և պոլիմերների հիման վրա»

Աշխատանքային փորձ
2009թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի՝ ուսումնական գծով փոխդեկան
2004թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1988-2004 թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնին կից գիտական խումբ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի վարիչ
1984-1988թ. Պլաստպոլիմեր գիտահետազոտական միավորում, կրտսեր գիտաշխատող
1975-1984թ. Պոլիմերային սոսինձների գիտահետազոտական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ աշխատանքի պաշտպանություն և անվտանգության տեխնիկայի հիմունքներ, քիմիայի պատմություն, ընդհանուր և անօրգանական քիմիա, շրջակա միջավայրի քիմիա
Մագիստրատուրա՝ բնական միացությունների և սինթետիկ պոլիմերների քիմիա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Վինիլային մոնոմերների պոլիմերիզացիայի օրինաչափությունների ուսումնասիրություն, խելատային կոմպլեքս միացությունների սինթեզ, ջերմակայուն, բարձր ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով օժտված սոսինձների, լաքերի, գրունտների մշակում և հետազոտում:

Անդամակցություն

Հայկական քիմիական ընկերության անդամ

Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները - 90

Վերջին 5 տարիների հրապարակումներ -25
1. Ռ.Ա.Քամայան «Սիմ-տռիազինային օղակ պառունակող մետաղ-օրգանական կոմպլեքսներ» Ժողովածու պրոֆեսորա-դասախ.անձնակ. ասպիրանտների, հայ-ցորդների և գիտ աշխատողների 52-րդ գիտաժ. Նյութերի, ՀՊՄՀ, 2004, էջ. 291
2. ՀՀ Արտոնագիր 1720, Մ.Լ.Երիցյան, Ռ.Ա.Քարամյան, Գ.Վ.Հակոբյան /Էպօքսիդային բաղադրանյութ, 06,07,2005
3. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян А.Г.Акопян «Взаимодействие метилольных производных мочевины с солями Co2+ и Cu2+» Уч. записки, ЕГУ, «Химия и биоло-гия», 2005, 2, с. 66-70
4. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян А.Г.Акопян С.К.Григорян Р.Н.Енгибарян «Хелатные комплексы 1,3-карбэтоксиизоцианурата с ионами металлов Ni2+, Co2+,Cu2+» Уч. записки, ЕГУ, «Химия и биоло-гия», 2005,¹3, с. 143-146
5. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян,А.Г.Акопян, Г.Г.Галстян, Л.М.Мелконян «Исследования динами-ки водопоглошения сополимеров акрило-вой кислоты и ее производных» Жур.прикладной химии РФ, 2006, т. 79, вып.2 с. 298-301
6. А.Г.Акопян, Р.А.карамян, Р.Н.Енгибарян, М.Л.Ерицян Водопоглошение сши-тых сополимеров акри-ловой кислоты с акрил амидом содержащие ионогенные группы Жур. прикладной химии РФ, 2006, т. 80, вып.6 с. 1024 -1026
7. Г.В.Акопян, Р.А.карамян, М.Л.Ерицян «Сополимеры акриловой кислоты и хелатные комплексы на их основе, «Հայաստանի քիմիական հանդես», 2008,, 61, էջ. 496-503
8. Р.А.Карамян, В.В.Цатинян, М.Л.Ерицян «Привитая полимеризация водорастворимых мономеров в присутствии поливинилового спирта» Физико-химия полмеров, синтез свойства и приме-нение,Тверь, 2009, вып. 15, с. 260-26
9. Р.А.Карамян, В.В.Цатинян, Р.Н.Енгибарян, М.Л.Ерицян «Сополимеризация акриловой кислоты с алиловым спиртом» Физико-химия полмеров, синтез свойства и приме-нение,Тверь, 2009, вып. 15, с. 276-280
10. Հ.Ն.Ենգիբարյան, Ռ.Ա.Քարամյան, Ս.Ա.Հովակիմյան, «Շրջակա միջավայրի քիմիա» Երևան, հեղինակային իրավունք, 2009:
11. В.В.Цатинян, Р.А.Карамян, В.М.Мависакалян М.Л.Ерицян «Сополимеризация ак-риловой кислоты с метиленбисакриламидом», Физико-химия полмеров, синтез свойства и приме-нение,Тверь, 2010, вып. 16, с. 376-380
12. Ռ.Ա.Քարամյան «Էպօքսիդային խմբեր և սիլիցիում պարունակող իզոցիանուրաթթվի ածանցյալներ» Ժողովածու պրոֆեսորա-դասախ.անձնակ. ասպիրանտների, հայցորդների և գիտ աշխատողների ,54-րդ գիտաժ. նյութերի ՀՊՄՀ, 2010, էջ. 291
13. Մ.Լ.Երիցյան, Ռ.Ա.Քարամյան, ԿՀ.Մարտիրոսյան, Թ.Վ.Հայկունի «Պոլիմեր-միներալային սորբենտներ» ՀՀ գյուտի արտոնագիր 2547 А, 03.03.2010:
14. Ж.Б.Барсегян, Р.А.Карамян, Г.В.Акопян,Т.Д.Карапетян, М.Л.Ерицян «Сополимеры акриловой кислоты с N-диэтаноламинометиленакриламидом и электропроводяшие свойства полученных полимеров. Жур.прикладной химии РФ, 2010, т. 83, вып.11 с. 1894-1898.
15. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян, А.Вирабян Привитая сополимеризация акриловой кислоты в присутствии ПВС Физико-химия полимеров, синтез, свойства и применение Тверь, 2011, вып. 17 с. 340-343.
16. Р.А.Карамян, Р.Р.Карапетян К.А.Мартиросян А.Г.Хачатрян А.С Вирабян, Э.Л.Ерицян, Хелатные комплексы на основе монометилолакриламида,Ученые записки «Химия и биоло-гия», ЕГУ, 2011,выпуск 3, с.16 – 20
17. Ռ.Ա.Քարամյան, Կ.Հ.Մարտիրոսյան, Է.Լ.Երիցյան. Մ.Լ.Երիցյան «Պոլիմեր-միներալային սորբենտներ», Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ 2011, 2, էջ 68-72
18. A.Mirzakhanyan, R.Karamyan, M.Yeritsyan “Urea derivatives of isocyanuric asid”. Procuding of the Yerevan, State uni-versity.Chemical and Biological Scienso, 2013, 1, 13-17.
19. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян, С.Петросян, К.Гаспарян, «Влияние кислотности на процесс взаимо-действия мочевины с альдегидами», Физико-химия полимеров, синтез, свойства и применение, Тверь, 2013, вып. 19, с 355 -361
20. Ռ.Ա.Քարամյան Բարձրամոլեկուլային միացություններ Երևան, Հեղինակային իրավունք, 2013

Պարգևներ

Խ.Աբովյանի անվան մեդալ,
Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն