ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռայա Ավանեսի Քարամյան
15.02.2016

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

qaramyanraya13@aspu.am

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, դոցենտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1970-1975թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2004թ քիմիական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ «Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա», 02.02.06. թեման- «Բարձր ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով օժտված սոսինձների ստեղծում իզոցիանուրաթթվի նոր տիպի մոնոմերների և պոլիմերների հիման վրա»

Աշխատանքային փորձ

2016թ-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի՝ ուսումնական գծով փոխդեկան
2004թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1988-2004 թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնին կից գիտական խումբ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի վարիչ
1984-1988թ. Պլաստպոլիմեր գիտահետազոտական միավորում, կրտսեր գիտաշխատող
1975-1984թ. Պոլիմերային սոսինձների գիտահետազոտական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ աշխատանքի պաշտպանություն և անվտանգության տեխնիկայի հիմունքներ, քիմիայի պատմություն, ընդհանուր և անօրգանական քիմիա, շրջակա միջավայրի քիմիա, քիմիական տեխնոլոգիայի հիմունքներ, անօրգանական սինթեզ, անալիտիկ քիմիա
Մագիստրատուրա՝ բնական միացությունների և սինթետիկ պոլիմերների քիմիա: Անօրգանական պոլիմերներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Վինիլային մոնոմերների պոլիմերիզացիայի օրինաչափությունների ուսումնասիրություն, խելատային կոմպլեքս միացությունների սինթեզ, ջերմակայուն, բարձր ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով օժտված սոսինձների, լաքերի, գրունտների մշակում և հետազոտում:

Վերապատրաստումներ- Ք. Երեվան, ԵՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված քիմիայի գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց:

Անդամակցություն

Հայկական քիմիական ընկերության անդամ

Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները 

1. R.A.Qaramyan, I.N.Sirekanyan, M.L.Yeritsyan. Amino alcohols and chelates on their basis Procuding of the Yerevan, State university.Chemical and Biological Scienso, 2016, v.50, №3, st. 25-29
2. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян, А.Г.Сумбулян, Г.С.Петросян, Л.Н.Ерицян, Полимераналогичные превращения на поливиниловом спирте. Жур. прикладной химии РФ, 2016, т.89 вып.9 ст. 1196-2000
3. M.L.Eritsyan, R.A.Karamyan, A,G.Sumbulyan, G.S.Petrosyan and L.N.Eritsyan –Polymer-analogous transformation of polyvinyl alcohol, 2016, MAKROMOLEKULAR COMPOUNDS AND POLYMERIC MATERIALS, sr 14771489
4. M.L.Yeritsyan, R.A.Qaramyan, I.N.Sirekanyan, G.S.Petrosyan- Modification of chitosan by polymer-analog transfozmations, basis Procuding of the Yerevan, State university.Chemical and Biological Scienso, 2017, v.51, №2, st. 92-95
5. ՀՀ գյուտ հայտի №20170018 - Մ.Երիցյան, Ռ. ՔարամյանԱ.Մխիթարյան, Մ.Թոռչյաn, Գ.Պետրոսյան, Լ.Բիչախչյան, Լ.Երիցյան //Խիտոզանի ածանցյալների ստացման եղանակ – Երևան 2017թ
6. ՀՀ գյուտ հայտի №20170019 - Մ.Երիցյան, Ռ. ՔարամյանԱ.Մխիթարյան, Մ.Թոռչյան, Գ.Պետրոսյան, Լ.Բիչախչյան, Լ.Երիցյան //Գծային խիտոզանի ածանցյալներ– Երևան 2017թ
7. ՀՀ գյուտ հայտի №20170020 - Մ.Երիցյան, Ռ. Քարամյան,Ա.Մխիթարյան, Մ.Թոռչյան, Գ.Պետրոսյան, Լ.Երիցյան //N-մեթիլկարբամիդիլխիտոզանի վրա պոլիմերմիներալային սորբենտներ– Երևան 2017թ
8. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян, Л.АБичахчян. Сополимеризация акриламида с хелатным комплексом Cu(II) N-метилолакриламида, жур. Вестник ТвГУ, серия химия. 2018г, №1, ст. 79-83
9. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян. Водонабухающие полимерные сорбенты на основе акриловой кислоты и ее производных. жур. Вестник ТвГУ, серия химия. 2018г, №2, ст. 43-48
10. М.Л.Ерицян, Р.А.Карамян М.О.Дидарян, Л.АБичахчян. Сополимеризация акриловой кислоты с аллилными производными акриламида. жур. Вестник ТвГУ, серия химия. 2018г, №4, ст. 9-13
11. R.A.Qaramyan, I.N.Sirekanyan, M.L.Yeritsyan. N-ethylol deriwatives of glycol and chelates basid on them Procuding of the Yerevan, State university.Chemical and Biological Scienso, 2018, v.52, №3, st. 96-100
12. ՀՀ գյուտ հայտի №20180028 - Մ.Երիցյան, Ռ. Քարամյան, Ա.Մխիթարյան, Մ.Թոռչյան, Գ.Պետրոսյան, Լ.Բիչախչյան, Մ.Դիդարյան, Գ.Թռչունյան, Ա.Թռչունյան //Ցածրմոլեկուլային ջրալուծելի խիտոզանի ստացման եղանակ. Երևան 03.05.2018թ.
13. ՀՀ գյուտ հայտի №20180126 - Մ.Երիցյան, Ռ. Քարամյան, Ա.Մխիթարյան, Մ.Թոռչյան, Գ.Պետրոսյան, Վ.Մավիսակալյան, Լ.Երիցյան, Է.Երիցյան, Մ.Զեֆլյան //հակաբորբոքային բաղադրանյութ,- 18.01.2019
14. ՀՀ գյուտ հայտի №20180126 - Մ.Երիցյան, Ռ. Քարամյան, Ա.Մխիթարյան, Գ.Պետրոսյան, Վ.Մավիսակալյան, Լ.Երիցյան, Է.Երիցյան, Մ.Զեֆլյան //հակաբորբոքային բաղադրանյութ,- 18.01.2019

Պարգևներ

Խ.Աբովյանի անվան մեդալ,
Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն