ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամվել Խաչատուրի Պիպոյան
20.09.2022

Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ/Կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

pipoyansamvel10@aspu.am

Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ/Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Կրթություն
1987թ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1993թ-ից կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Արծաթափայլ լճածածանի Carassius auratus gihelio Bloch (1783) մորֆոկենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետության ջրամբարներում», Գ.00.08 «Կենդանաբանություն» մասնագիտությամբ
2010 թ-ից կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, ատենախոսության թեման՝ «Հայաստանի ձկնաշխարհը և դրա ձևավորման փուլերը», Գ.00.08 «Կենդանաբանություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2010թ. նոյեմբերից մինչ այժմ` Ազգային անվտանգության խորհուրդ, բաժնի պետ
2010թ. մայիս-հոկտեմբեր` Հայաստանում Եվրոպական քոլեջի տնօրեն
2008-2010թթ. մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի տնօրեն
1994-2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
1991-2008թթ. ՀՀ ԳԿՆ նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչություն, բաժնի պետ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Կենդանաբանություն
Մագիստրատուրա
Ձկնաբանություն, ձկների էկոլոգիա
Կենդանիների վարքագիծը և միգրացիաները
Ֆունկցիոնալ կենդանաբանություն
Կենդանաբանության ուսուցման մեթոդները դաշտային պայմաններում
ՀՀ ջրամբարների ֆաունան և նրա ձևավորման փուլերը
Կենսաբանության ժամանակակից հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ձկների կարգաբանություն, կենսաբանություն, էկոլոգիա, պահպանություն
Երկկենցաղների կենսաբանություն, էկոլոգիա, պահպանություն
Ձկների հնէաբանություն
Մասնագիտական կրթության կառավարում և ռազմավարության մշակում, կրթության որակի ապահովման գործընթացներ
Հարատև կրթության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ձկների կարգաբանություն, կենսաբանություն, էկոլոգիա, պահպանություն
Երկկենցաղների կենսաբանություն, էկոլոգիա, պահպանություն
Ձկների հնէաբանություն
Մասնագիտական կրթության կառավարում և ռազմավարության մշակում, կրթության որակի ապահովման գործընթացներ
Հարատև կրթության հիմնահարցեր

Վերապատրաստումներ
• Ներառական կրթություն, “Սեյվ դը չիլդրեն”, USAID, 2015
• Քաղաքացիական հատուկ ծառայողի վերապատրաստում, ԵՊՀ, 2014
• Ուսումնական այց Սլովակիա EAP- SIPPAP ծրագրով, 2014
• “Աշխատողի հմտությունը` գործատուի հաջողության գրավական” Ցկյանս ուսումնառությունը որպես աշխատաշուկայի զարգացման գործիք խորհրդաժողով, Երևան, 2013, 2014
• “Անցումային ժամանակաշրջանի մարտահրավերները ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համակարգում. վստահության ձևավորում, որակի ապահովման երկրորդ ֆորում”, Երևան, 2013
• “Մեծահասակների կրթության որակի գնահատում”, Բուխարա, 2010
• “Կրթություն ողջ կյանքի ընթացքում. Շարունակական կրթությունը կայուն զարգացման համար“, Սանկտ-Պետերբուրգ, 2010
• "ՄԿՈՒ բարեփոխումներ: Ինստիտուցիոնալ ներուժ”, Ռումինիա, 2007
• "Մասնագիտական կրթությունը և աշխատաշուկան”, Թուրքիա, 2007
• "Որակավորումների ազգային շրջանակներ”, Գլազգո, Մեծ Բրիտանիա, 2004
• ՀՀ ԿԳՆ և ԱՍՀՆ պաշտոնատար անձանց որակավորման բարձրացում, մայիսի 05-09-ը 2000 թ., Գերմանիա
• ՀՀ ԿԳՆ և ԱՍՀՆ պաշտոնատար անձանց որակավորման բարձրացում, մայիսի 12-16-ը 2000 թ.,"Lernia Ко-International, Շվեդիա

Անդամակցություն
• “Մասնագիտական կրթության բարեփոխումներ” ՀԿ համանախագահ
• ՄԿՈՒ Գյուղատնտեսական և բնապահպանական մասնագիտությունների ոլորտային հանձնաժողովի նախագահ
• “Եվրասիա” համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ
• “Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգա” ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
2010-2018թթ. ընտրովի տպագրումներ
1. Пипоян С.Х. Непрерывное образование в Республике Армения: проблемы и пути их решения// Труды международного сотрудничества. Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития. Санкт-Петербург, 2010. С. 50-53.
2. Пипоян С.Х., Василян Д.З., Габриелян И.Г. Ископаемые рыбы Армении// Биолог. журн. Армении, 2011, Т. LXIII, N 1, С. 56-61.
3. Пипоян С.Х., Киракосян Л.А., Туниев С.Б. Особенности изменчивости морфометрических признаков сига Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) (Actinopterigii: Coregonidae) оз. Севан// Труды Зоологического института РАН. Том 316, N 3, 2012. С. 254-265.
4. Пипоян С.Х. Ихтиофауна Армении: этапы формирования и современное состояние. Palmarium Academic Publishing-ISBN 978-3-8473-9977-3. 2012., P. 548.
5. Պիպոյան Ս.Խ., Մալխասյան Ա.Հ. Հայաստանի պետական արգելոցների և ազգային պարկերի ձկնաշխարհը// Биологический журнал Армении, 1 (66), 2014, С.18-25
6. Pipoyan S.Kh., Arakelyan A.S. The Disribution of Tapmouth Gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck et Shlegel, 1846) (Actinopterygii: Cyprinidae) in Water Bodies of Armenia// Russian Journal of Biological Invasions, 2015, Vol. 6, No 3, pp. 179-183/
7. Пипоян С.Х. Обнаружениe речного угря Anguilla anguilla в водах Армении// Биологический журнал Армении, 3 (67), 2015. С. 104-106.
8. Пипоян С.Х., Аракелян А.С., Креджян Т.Л., Степанян И.Э. Об обнаружении золотистой щиповки Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863) (Cobitidae, Actinopterygii) в р. Aгстев // Биологический журнал Армении, 4 (68), 2016. С. . 61-65.
9. Пипоян С.Х., Степанян И.Э., Аракелян А.С., Креджян Т.Л., Калашян. М.Ю.// Биологический журнал Армении, 2 (69), 2017. С. 46-52.
10. S. Perea, I. Doadrio, A. Arakelyan, S.Pipoyan. Mitochondrial phylogenetic analyses of Capoeta spp. (Cyprinidae, Actinopterygii) in Armenia// Proceedings of the international conference “Biological diversity and conservation problems of the fauna-3”. September 27-29., 2017, Yerevan, Armenia. P. 251-255.
11. Pipoyan S.Kh., Arakelyan .A. S. The Ichthyofauna of Aghstev and Debed River Basins (North Armenia) and the Impact of Separate Factors on its Transformation// Int. J. Oceanogr. Aquac. 2018, 2(1): 0001 30. P. 1-9.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2307-4948

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն