ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Կոմինդոսի Սիմոնյան
15.02.2016

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ 

simonyanruzanna10@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1990թ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման` «Биоморфологическая изменчивость некоторых видов высокогорных растений, произрастающих в различных условиях горы Арагац», Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2016թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնիդասախոս, այնուհետև՝ ասիստենտ
1993-2009թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատողից մինչև ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Բուսաբանություն (բույսերի անատոմիա և մորֆոլոգիա)
Բույսերի կարգաբանություն
Բջջաբանություն
Կենսաաշխարհագրություն
Մագիստրատուրա
Արևադարձային բուսականության համառոտ բնութագիրը
Հայաստանի ֆլորայի հիմնական ներկայացուցիչների բնութագիրը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբազմազանություն, բույսերի էկոֆիզիոլոգիա, բույսերի էկոմորֆոլոգիա

Վերապատրաստումներ
2016թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած կենսաբանության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Սիմոնյան Ռ.Կ., Գեոպաթոգեն գոտիները մեր տանը, ՙԲնագետ՚, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ԵՊՀ, 2010, 1-2, էջ 77-80:
2. Սիմոնյան Ռ.Կ., Արագած լեռը որպես մոդելային օբյեկտ վերընթաց գոտիականության դիտարկման համար, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան,«Մանկավարժ», 2010, էջ 15-17:
3. Սիմոնյան Ռ.Կ., Թասմանիական դևի առեղծվածը,«Բնագետ», ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ԵՊՀ, 2011, N2, էջ 48-53:
4. Սիմոնյան Ռ.Կ., Վանհուտի ասպիրակի կրկնակի ծաղկման և աճի մասին, Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2012, հատոր LXIV, N 1, էջ 80-85:
5. Սիմոնյան Ռ.Կ., Համակարգչային մոդելավորումը կենսաբանության դասավանդման գործընթացում, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ,«Մանկավարժություն», 2012, N8, էջ 53-57:
6. Սիմոնյան Ռ.Կ., Էքսկուրսիաների կազմակերպման մեթոդական առանձնահատկությունները բուսաբանության դասավանդման գործընթացում Մանկավարժական միտք, Երևան, «Զանգակ», 2012, N 3-4, էջ 84-94:
7. Սիմոնյան Ռ.Կ., Ծաղկատման ազդեցությունը ծխախոտի Սամսուն 36 սորտի կենսարդյունավետության վրա; Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հատոր LXV, N 1, էջ 110 -115:
8. Սիմոնյան Ռ.Կ., Կենսաբանության լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպումը և ուսումնադաստիարակչական նշանակությունը: Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր: Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, 2013, էջ 312-317:
9. Симонян Р.К., Влияние высоты произрастания на представленность устьичного аппарата и водный режим некоторых представителей семейства Rosaceae. Современный научный вестник, Белгород, Руснаучкнига, N1 (197), 2014, с. 18-23.
10. Սիմոնյան Ռ., Բուսաբանություն, բույսերի անատոմիա և մորֆոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Լազերքոփի տպագրության կենտրոն, 2015, 273 էջ:
11. Симонян Р.К., Пилтакян А.А. Влияние времени экспозиции лазерного облучения на всхожесть и рост семян пшеницы и овса// International forum of Chemical, Biological, Agrocultural, Pharmacy and Helath Sciences, Scientific public organization, MADRID, SPAIN, 2017, p.29-40.
12. Սիմոնյան Ռ.Կ. Հայաստանի ֆլորայի բարձիկաձև բույսերը// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսաանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 93-98:
13. Սիմոնյան Ռ.Կ. Բարձր լեռնային գոտու բուսականության հարմարվողական ուղիները// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 98-104:
14. Սիմոնյան Ռ.Կ., Ուզունյան Ք.Ն. Սամսարի լեռնաշղթայի Ամիրանիսի լեռան ֆլորայի նախնական ուսումնասիրությունը// ՀՀ կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումը և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 104-109:
15. Սիմոնյան Ռ.Կ. Բջջաբանության հիմունքներ, ուսումնական ձեռնարկ, «Դիջի Պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, 2019, 197 էջ:

Լեզուներ
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն