ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Կոմինդոսի Սիմոնյան
15.02.2016

Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ 

simonyanruzanna10@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն
1990թ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման` «Биоморфологическая изменчивость некоторых видов высокогорных растений, произрастающих в различных условиях горы Арагац», Գ.00.05 «Բուսաբանություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2016թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2009թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնիդասախոս, այնուհետև՝ ասիստենտ
1993-2009թթ. ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատողից մինչև ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Բուսաբանություն (բույսերի անատոմիա և մորֆոլոգիա)
Բույսերի կարգաբանություն
Բջջաբանություն
Կենսաաշխարհագրություն
Արևադարձային բուսականությունը և նրա առանձնահատկությունները
Մագիստրատուրա
Հայաստանի ժամանակակից և բրածո ֆլորան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբազմազանություն, բույսերի էկոֆիզիոլոգիա, բույսերի էկոմորֆոլոգիա

Հրապարակումներ
1. Սիմոնյան Ռ.Կ., Գեոպաթոգեն գոտիները մեր տանը, ՙԲնագետ՚, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ԵՊՀ, 2010, 1-2, էջ 77-80:
2. Սիմոնյան Ռ.Կ., Արագած լեռը որպես մոդելային օբյեկտ վերընթաց գոտիականության դիտարկման համար, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան,«Մանկավարժ», 2010, էջ 15-17:
3. Սիմոնյան Ռ.Կ., Թասմանիական դևի առեղծվածը,«Բնագետ», ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ԵՊՀ, 2011, N2, էջ 48-53:
4. Սիմոնյան Ռ.Կ., Վանհուտի ասպիրակի կրկնակի ծաղկման և աճի մասին, Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2012, հատոր LXIV, N 1, էջ 80-85:
5. Սիմոնյան Ռ.Կ., Համակարգչային մոդելավորումը կենսաբանության դասավանդման գործընթացում, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ,«Մանկավարժություն», 2012, N8, էջ 53-57:
6. Սիմոնյան Ռ.Կ., Էքսկուրսիաների կազմակերպման մեթոդական առանձնահատկությունները բուսաբանության դասավանդման գործընթացում Մանկավարժական միտք, Երևան, «Զանգակ», 2012, N 3-4, էջ 84-94:
7. Սիմոնյան Ռ.Կ., Ծաղկատման ազդեցությունը ծխախոտի Սամսուն 36 սորտի կենսարդյունավետության վրա; Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հատոր LXV, N 1, էջ 110 -115:
8. Սիմոնյան Ռ.Կ., Կենսաբանության լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպումը և ուսումնադաստիարակչական նշանակությունը: Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր: Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, 2013, էջ 312-317:
9. Симонян Р.К., Влияние высоты произрастания на представленность устьичного аппарата и водный режим некоторых представителей семейства Rosaceae. Современный научный вестник, Белгород, Руснаучкнига, N1 (197), 2014, с. 18-23.
10. Սիմոնյան Ռ., Բուսաբանություն, բույսերի անատոմիա և մորֆոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Լազերքոփի տպագրության կենտրոն, 2015, 273 էջ:

Լեզուներ
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն