ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գևորգ Մելքոնի Կարապետյան
15.02.2016

Աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

karapetyangevorg14@aspu.am

Աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

բարձրագույն, դոկտորանտուրա, ասպիրանտուրա, Մոսկվայի Լ. Լոմոնոսովի անվան պետական և Երևանի պետական համալսարանների աշխարհագրական ֆակուլտետներ

Գիտական աստիճան

Դոկտորական ՝ <<Լեռնային ռելիեֆի ժամանակակից դինամիկայի գնահատման և կանխատեսման քարտեզագրական հիմնավորումները >> ատենախոսությունը պաշտպանվել է ԵՊՀ գործող ԲՈՀ-ի 005 մասնագիտական խորհրդի 2005 թ.-ի հոկտեմբերի 14-ի նիստում ԻԴ. 00 19 <<Ֆիզիկական աշխարհագրություն , կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանշաֆտների երկրաքիմիա>> մասնագիտությամբ:

Թեկնածուական ՝ << Սևանի ավազանի ռելիեֆի դինամիկայի քարտեզագրման մեթոդները>> ատենախոսությունը պաշտպանվել է Մոսկվայի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետում գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի 1974թ.-ի հունիսի 5-ի նիստում 00.03. <<Քարտեզագրություն>> մասնագիտության գծով:

Աշխատանքային փորձ

2013թ.-ից առ այսօր ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի Աշխարհագրություն և ԱԴՄ ամբիոնի պրոֆեսոր

2008-2013թթ. ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ

2002-2003թթ.- Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի դոցենտ

1982-2002թթ.-ը ՀՊՄՀ Պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի դոցենտ

1979-1982թթ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի (ԵԳԻ ) աշխարհագրության բաժնի ավագ գիտաշխատող

1971-1979թթ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի (ԵԳԻ ) աշխարհագրության բաժնի կրտսեր գիտաշխատող

1968-1971թթ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի (ԵԳԻ ) ասպիրանտ

1967-1968թթ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի (ԵԳԻ ) ինժեներ-քարտեզագիր

1966-1967թթ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի (ԵԳԻ ) լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակաավրիատ՝

Տեղագրություն
Քարտեզագրություն
ՀՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն

Մագիստրատուրա՝

Բնաաշխարհագրական հիմնական տեսություններ
Մասնագիտական քարտեզագրություն
Լեռնային տարածքների տնտեսական օգտագործման ռիսկերի գնահատման հիմնախնդիրներ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Բնական հետազոտությունների և քարտեզագրական մեթոդների կիրառմամբ լեռնային տարածքների դինամիկայի քարտեզագրման, լեռնային գեոհամակարգերի տնտեսական օգտագործման ռիսկերի գնահատման և կառավարման հիմնախնդիրները

Վերապատրաստումներ

2016թ. ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված <<Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ>> և << Ինտերակտիվ հմտություններ >> դասընթացներին
2016թ.-ին ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող << Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման >> ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստման դասընթացներին
Անդամակցություն՝

ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ –ում գործող գիտական ասիճաններ շնորհող 005 մասնագիտական խորհրդի անդամ
<< Գեոդեզիա և քարտեզագրություն >> կենտրոն ՊՈԱԿ-ի արտադրական խորհրդի անդամ
Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

Կարապետյան Գ. Աղստևի ավազանի մակերևույթի ժամանակակից փոփոխությունների կանխատեսման մի քանի ասպեկտները (Դիլիջանի միջլեռնային գոգավորության օրինակով) համահեղինակ Ա. Կարապետյան – Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, ԵՊՀ հրատ. Երևան 2011թ. Էջ 203-206
Карапетян Г. М. Основные сферы деательности антропогенных факторов и формы их негативных проявлений в крупных эрозионно- тектонических далинах РА Լեռնային տարածաշրջանները(գեոհամակարգերը) որպես բնակության էքստրեմալ միջավայր, Լիմուշ հրատ. Երևան 2013թ. Էջ 13-29
Գ.Մ. Կարապետյան Հայ աշխարհագրական մտքի զարգացման ընթացքը անցյալի, ներկայի և սպասվելիք ապագայի համատեքստում Լեռնային տարածաշրջանները(գեոհամակարգերը) որպես բնակության էքստրեմալ միջավայր, Լիմուշ հրատ. Երևան 2013թ. Էջ 9-31
Գ. Կարապետյան Լեռնային տարածաշրջանների տնտեսական օգտագործման ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները(ՀՀ Լոռվա և Տավուշի տարածաշրջանների օրինակով) համահեղինակ Ա. Կարապետյան, Լիմուշ հրատ. Երևան 2013թ. 155 էջ
Գ. Կարապետյան Հատուկ քարտեզագրություն (սկզբունքները, նպատակները, կիրառական ոլորտները) համահեղինակ Ա. Կարապետյան Լիմուշ հրատ. Երևան 2013թ. 140 էջ
Գ. Կարապետյան Ֆիզիկաշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների նպատակները ոչ վաղ անցյալում, ներկայումս և տեսանելի մոտ ապագայում- Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում(Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր) Լուսաբաց հրատ. 2014թ. , էջ 14-27
Գ. Կարապետյան Բնական ռեսուրսների համդիրային /սինթետիկ/ քարտեզագրումը որպես կոնստրուկտիվ աշխարհագրության պրագմատիկ բաղադրիչ /ՀՀ տարածքի օրինակով/, համահեղինակ Ա. Կարապետյան, Հայկական լեռնաշխարհ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Մեկնարկ հրատ., Երևան 2014թ., էջ՝ 37-46
8.Աշխարհագրական օբյեկտների և երևույթների բացասումների ձևերն ու մոդելավորման ընթացքը դրանց համադիրային քարտեզների կամման ժամանակ /հողերի քարտեզների օրինակով/, համահեղինակ Ա. Կարապետյան, Հայկական լեռնաշխարհ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Մեկնարկ հրատ., Երևան 2014թ., էջ՝ 30-37

Գ. Կարապետյան Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրական ստեղծագործություննրում , համահեղինակներ Ն. Սամվելյան, Ա. Աջամօղլյան, Տ. Բաբայան, Հայկական լեռնաշխարհ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Մեկնարկ հրատ., Երևան 2014թ., էջ՝ 319-328
Գ. Կարապետյան Քարտեզագրության դերը սովորողների գեղագիտական դաստիարակության գործընթացում , համահեղինակ Դ. Կարապետյան- Մեկնարկ հրատ. Երևան 2015թ. , էջ 470-478
Պարգևներ ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակի կապակցությամբ <<Մանկավարժական համալսարան- 90 ամյակ>>-ի մեդալով

Լեզուներ՝ ռուսերեն, վրացերեն՝ ազատ, անգլերեն՝ բառարանով