ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աշոտ Վոլոդյայի Խոեցյան
15.02.2016

Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

khoyetsyanashot14@aspu.am

Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Կրթությունը

1981-1986թ. Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլետ, 1986-1990 թթ.. ԵՊՀ <<Ֆիզիկական աշխարհագրություն>> մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա
Գիտական աստիճան՝ Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր
1992 թ. աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու ( Թբիլիսի,ԳԱԱ)
2004 թ. աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր (Երևանի պետական համալսարան) Ատենախոսության թեման` ,, Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները Հայաստանի Հանրապետությունում ,, մասնագիտություն ԻԴ. 00-19 ,,Ֆիզիկական աշխարհագրություն, կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա,,

Աշխատանքային փորձը 
2015 սեպտեմբերից ՀՊՄՀ աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ:
2013 -2015թթ. ՀՊՄՀ աշխարհագրության և նրա դասավանդման ամբիոնի պրոֆեսոր
2008-2013 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2000-2008թթ, ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկան
1997-2000թթ, ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ
1995-1996 թթ.. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի դոցենտ, աշխարհագրական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1990-1994 թթ.. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի ասիստենտ
1986-1990թթ.. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Դասավանդման փորձ1989 թ.-ից մինչ օրս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ- Ընդհանուր երկրագիտություն, ՀՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն,
Լանդշաֆտագիտություն, Հողերի աշխարհագրություն, Էկոլոգիայի և բնապահպանու թյան հիմունքներ:
Մագիստրարուրա-Կլիմայագիտություն և կլիմայի փոփոխություն, Կիրառական լանդշաֆտագիտություն, Լանդշաֆտային պլանավորում և լանդշաֆտային դիզայն,
ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները, Մարդկային զարգացման հիմունքներ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Ընդհանուր ֆիզիկական աշխարհագրություն, Լանդշաֆտագիտություն, Հողերի աշխարհագրություն, Գեոէկոլոգիա, Կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրներ, Լանդշաֆտների դեգրադացիայի և պլանավորման հիմնահարցեր, Լեռնային երկրների կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ:

Վերապատրաստումներ

2017 Netherlands
2016 Switzerland
2008 USA, Boston, Exchange program in sphere of tourism
2007 USA, Seattle, University of Washington
2006 Hungary, Budapest
2005 Croatia, Myourter
2002, 2004, 2006 France, University Paris VI, Preliminary work of creation of “New Geopolitical Atlas of Caucasus"
2000 China, National Expert from Armenia in "Strategy of Struggle against Desertification in the Republic of Armenia" Program (Invitation of Chinese Government)
1999 Department of Geography, University of Leicester, Leicester, UK

Անդամակցությունը

,,Հայ  աշխարհագետ ,, գիտակրթական  կենտրոն, հասարակական   կազմակերպության  հիմնադիր նախագահ:
Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս,
Հայկական աշխարհագրական ընկերություն (փոխնախագահ),
Համաշխարհային աշխարհագրական միության ,,Լանդշաֆտային անալիզ,,
հանձնաժողովի անդամ,
ՀՀ բնապահպանության և քաղաքաշինության նախարարությունների ազգային փորձագետ,
ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող 005 մասնագիտական խորհուրդի անդամ /1996 թ-ից/,
ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի հատուկ հանձնաժողովի փորձագիտական խմբի անդամ,
,,Кавказский географический журнал’’ միջազգային ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ:

Հրապարակումներ
1. Երկրորդ սերնդի արբանյակներից տացված տեղեկության դերը եղանակի կարճաժամկետ կանխատեսման գործում: /2018 թ./
2. Կարկտի առաջացման աէրոտիեզերական պայմանները և կանխատեսման մեթոդները ՀՀ-ում: /2018 թ./
3. Լեռնային տարածքների կայուն զարգացում և ռեսուրսների կառավարում:
4. Դասագիրք բարձրագույն ուումնական հաստատությունների համար: /2018 թ./
5. Sustainable development of mountain regions and resurce management.
6. Textbook for students of higer educatoion. /2018 թ./
7. ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ /2017թ./
8. Management of the natural processes in the landscape and landscape approach to territorial organization./2017թ./
9. Geografical principles of natural environment improving, as a methodological basis for landscape planning. /2017թ./
10. Specific features of landscape planning in mountainous areas./2017 թ./
11. Անապատացման դեմ պայքարի կազմակերպման միջազգային փորձը և Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները /2017թ./
12. Լեռնային լանդշաֆտների պլանավորման սկզբունքները: /2016 թ./
13. Հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանները, դրանց սահմանազատման մեթոդներն ու սկզբունքները /2015 թ./
14. Հայկական լեռնաշխարհի բնական տարրերի և լանդշաֆտների աշխարհագրական ուսումնասիրման պատմությունը : /2015 թ./
15. The Characteristics of Landscape Dynamics in RA. /2015 թ./
16. Proposal of hydrological climatic method of the identification borders in mountainous areas (on the example of the RA). /2015 թ./
17. Climate change and desertification: Anticipating, assessing & adapting to future change in drylands.
18. Impulse report Cancune, Mexico
The Characteristics of Landscape Dynamics in RA. /2015 թ./
19. Proposal of hydrological climatic method of the identification borders in mountainous areas (on the example of the RA). /2015 թ./
20. Աշխարհագրական գիտության դերը բնության և հասարակության կառավարման գործում: /2014 թ./
21. The Modeling of Natural and Socioeconomic Factors of Desertification and it’s particularity for the RA, GEOMED 2013, The 3rd International Geography Symposium, Kemer-Antalya, Turkey, 2013. p.179-183.
22. Եղանակային պայմանները ՀՀ-ում՝ արևադարձային ջերմային ցիկլոնի ազդեցության ժամանակ: Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, Գիտաժո¬ղովի նյութեր, Երևան, 2011, 236-244 էջ:
23. Լանդշաֆտային էկոլոգիան, որպես նոր գիտական դիսցիպլինա, հետազոտության սկզբունքները, մեթոդիկան և մեթոդաբանությունը: Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, Գիտաժո¬ղովի նյութեր: Երևան, 2011, 329-339 էջ:
24. The reasons of higher frequency of draughts in RA in the warm season under global climate change. 32rd International Geographica Congress, Cologne, 2012.
25. Լեռնային գեոհամակար¬գերի ռիսկերի գնահատման չափորոշիչ¬ները և ձևերը, «Լեռնային տարածա¬շրջանները՝ որպես բնակության էքստրե¬մալ միջավայր»: Միջ¬բուհական գիտագործ-նական նստաշրջանի նյութեր: Երևան 2013, 67-86 էջ:
26. Լանդշաֆտային պլանա¬վորման սկզբունքները լեռ¬նային գեոհամակար¬գերում, «Լեռնային տարածա¬շրջանները՝ որպես բնակության էքստրե¬մալ միջավայր»: Միջ¬բուհական գիտագործ-նական նստաշրջանի նյութեր: Երևան 2013, 31-46 էջ:
27. Роль географических наук в областьи управления природой и обществом, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետա¬զոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտում¬ները մոտ ապագայում: Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր: Երևան 2014, 28-36 էջ:
28. Climate change and desertification: Anticipating, assessing & adapting to future change in drylands. Impulse report, Cancune, Mexico, 2015, 140 p.
29. Proposal of hydrological climatic method of the identification of the desertification borders in mountainous areas (on the example of the RA). “Combatig desertification/lang degradation and drought.

Պարգևներ

Երևանի պետական համալսարանի ՊԱՏՎՈԳԻՐ (2004 և 2009թթ.)

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն