ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ներսես Իշխանի Սամվելյան
15.02.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

samvelyannerses14@aspu.am

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն 
1. 1997-2002թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի հայցորդ
2. 1987-1994 թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին

Գիտականաստիճան

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ԻԴ. 00․19 «Ֆիզիկական աշխարհագրություն, կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա» մասնագիտությամբ
Ատենախոսության թեմա՝«Արարատյան գոգավորության լանդշաֆտները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների գնահատումը», 005 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքայինփորձ 

2007թ-ից մինչ այժմ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
2014թ.-ից ամբիոնի դոցենտ
1997-2011 թթ. թիվ 171 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ
1996-2007 թթ. «Ավան» վարժարանի աշխարհագրության ուսուցիչ
1994-1996 թթ. թիվ 87 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ
1991-1994 թթ. թիվ 153 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
1. Կենսաաշխարհագրություն
2. Ընդհանուր երկրաբանություն
3. Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն
4. Գեոմորֆոլոգիա
5. Հնէաշխարհագրություն

Մագիտրատուրա

1.Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն
2. Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնաանթրոպոգեն տարածքային համակարգերի լանդշաֆտային պլանավորում:
Լեռնային գեոհամակարգերի լանդշաֆտային հետազոտությունների գիտապրակտիկ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
Ռեկրեացիոն լանդշաֆտագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն:

Վերապատրաստումներ
2016 թ․ՀՊՄՀ կազմակերպած « Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» և «Ինտերակտիվ հմտություններ» դասընթացներ
Հրապարակումներ` 35 գիտական և մեթոդական հոդվածներ, մեկ մենագրություն, մեկ ուսումնական ձեռնարկ: Վերջին 5 տարիների առավել արժեքավոր աշխատանքները.
1. Լանդշաֆտային պլանավորումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման միջոց, Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և դրա գործնական կիրառումը, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2011, էջ 339-346
2. К вопросу оценки природных комплексов горных территорий при ландшафтном планировании рекреационного пользования, Вестник МАНЭБ, том 17, No 4, вып. 3, СПбург, 2011, стр. 15-18
3. Ռեկրեացիոն բնօգտագործման լանդշաֆտային պլանավորման հիմնախնդիրները ՀՀ –ում, ՀՀ անկախության 20-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2012, էջ 156-160
4. Արարատյան գոգավորության բնատարածքային համալիրները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների տնտեսաէկոլոգիական գնահատումը, Մեկնարկ ՍՊԸ հրատ (Մենագրություն), Երևան, 2012, 168 էջ
5. Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն բուհական դասընթացի խնդիրները և գիտակրթական գործառույթները, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Հասարակական գիտություններ N 1 (18), Երևան, 2013, էջ 87-95
6. ՀՀ լեռնային գեոհամակարգերի լանդշաֆտային հետազոտությունների արդի վիճակը և դրանց հիմնական միտումները, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտապրակտիկ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 88-105,
7. Ազատ գետի ավազանի բուսականության հանգուցային տիպերը, ֆլորիստական կազմը և պահպանման հիմնախնդիրները, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, N 24-25 (2-3), Երևան, 2015, էջ 132-146, (համահեղինակ Ա. Գասպարյան),
8. Ռեկրեացիոնի աշխարհագրություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Մաս առաջին, Մեկնարկ ՍՊԸ հրատ, Երևան, 2015, 132 էջ (համահեղինակ Ա. Աջամօղլյան)

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)