ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ներսես Իշխանի Սամվելյան
26.02.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

samvelyannerses14@aspu.am

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Կրթություն 
1. 1997-2002թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի հայցորդ
2. 1987-1994 թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին

Գիտականաստիճան
աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ԻԴ. 00․19 «Ֆիզիկական աշխարհագրություն, կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա» մասնագիտությամբ
Ատենախոսության թեմա՝«Արարատյան գոգավորության լանդշաֆտները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների գնահատումը», 005 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքայինփորձ
2007թ-ից մինչ այժմ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
2014թ.-ից ամբիոնի դոցենտ
1997-2011 թթ. թիվ 171 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ
1996-2007 թթ. «Ավան» վարժարանի աշխարհագրության ուսուցիչ
1994-1996 թթ. թիվ 87 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ
1991-1994 թթ. թիվ 153 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
1. Կենսաաշխարհագրություն
2. Ընդհանուր երկրաբանություն
3. Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն
4. Գեոմորֆոլոգիա
5. Հնէաշխարհագրություն

Մագիտրատուրա
1․ Լանդշաֆտագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնաանթրոպոգեն տարածքային համակարգերի լանդշաֆտային պլանավորում:
Լեռնային գեոհամակարգերի լանդշաֆտային հետազոտությունների գիտապրակտիկ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
Ռեկրեացիոն լանդշաֆտագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն:

Վերապատրաստումներ
2016 թ․ՀՊՄՀ կազմակերպած « Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» և «Ինտերակտիվ հմտություններ» դասընթացներ

Հրապարակումներ
60 գիտական և գիտամեթոդական հոդվածներ, 4 ուսումնական ձեռնարկ, 1 մենագրություն.
Վերջին 5 տարիներին հրատարակված առավել արժեքավոր աշխատանքները.
1. Ландшафтно-экологический анализ и оценка воздействия антропогенных факторов на ландшафтную среду городских техногенных систем, Ландшафтные измерения устойчивого развития: Мат. межд. конференции, Тбилиси, Изд-во ТГУ, 2017, с. 372-376 (соавтор Мурадян Ю),
2. Фациальный анализ морфологической структуры и рекреационный потенциал горнолесных ландшафтов долины реки Мармарик, Сб. науч. труд.-Орел: ОрелГуЭТ, 2017, - с. 139-143, (соавтор Мурадян Ю, Мурадян М.),
3. Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտային հետազոտությունների ուղղություններն ու կիրառական լանդշաֆտագիտության հեռանկարային հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ, Գիտ. և գիտամեթոդ. հոդվածների ժողովածու. - Երևան: ՀՀ ԱԻՆ ,, Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա,, ՊՈԱԿ, 2017. – էջ 59-66,
4. Ազատ գետի ավազանի ֆլորիստական բազմազանությունը և բուսականության կենսառեսուրսների դասակարգումը, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտ. տեղեկագիր, N1 (30), Երևան, 2017, - էջ 80-88, (համահեղինակ Ա. Գասպարյան),
5. Высотно-поясная структура и некоторые вопросы рекреационного использования ландшафтов бассейна реки Мармарик, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտ. տեղեկագիր, N1 (30), Երևան, 2017, - էջ 100 - 105, (соавтор Гаспарян А.),
6. Современное состояние и актуальные задачи прикладны ландшафтных исследований в республике Армения в обозримом будущем, Современное ландшафтно-экологическое состояние и проб¬лемы оптимизации природной среды регионов, Мат. XIII межд. ланд. конф. Том 1, ВГУ, - Воронеж, 2018, - стр. 136-138.
7. К проблеме территориального планирования городских природно-техногенных систем и практические задачи ландшафтной геоурбанистики, Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов, Мат. XIII межд. ланд. конф. Том 2, ВГУ, - Воронеж, 2018, - стр. 116-118. (соавторы Мурадян Ю, Мурадян М.),
8. Մայրցամաքների և Համաշխարհային օվկիանոսի ֆիզիկական աշխարհագրություն, Գիրք առաջին, Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի աշխարհագրություն մասնագիտության ուսանողների համար, Լուսաբաց հրատ, Երևան, 2018, 379 էջ.
9. Ландшафтная структура горных геосистем как основа территориального планирования туристско-рекреационного природопользования, Мат-лы междунар. науч. конференции, Часть 3, Изд-во ТГУ, Томск, 2018, стр. 167-170,
10. Ուսումնական համալիր դաշտային պրակտիկան աշխարհագրական կրթության համակարգում (Բովանդակությունը, կազմակերպման փուլերն ու եղանակները), Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտ. տեղեկագիր, N1-2 (34-35), Երևան, 2018, էջ 82-88.
11. Ազատ գետի ավազանի գիհու նոսրանտառների ֆլորան, էկոլոգիական վիճակն ու բնապահպանական նշանակությունը, Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2018, էջ 36-41. (համահեղինակներ Ա. Գասպարյան, Հ. Հակոբյան, Հ. Ստեփանյան).
12. Ազատ գետի ավազանի լեռնատափաստանային գոտու բուսականության ֆիտոֆոր-մացիոն կազմը և ֆլորոցենոհամալիրները, դրանց օգտագործման և պահպանման հիմնա¬խնդիրները, Կոնստրուկտիվ աշխարհագրության ժամանակակից հիմնախնդիրները, Հան¬րապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2019, էջ 187-199, (համահեղինակներ Ա. Գասպարյան, Հ. Ստեփանյան),
13. Закономерности пространственно-временного изменения экстремальных температур приземного слоя атмосферы и их воздействие на ландшафтную структуру араратской котловин, Вестник ВГУ, серия: География. Геоэкология, № 4, 2019, стр. 15-22, (соавтор Маргарян В.),
14. Экотуристический потенциал национального парка «Севан», «ЖУРНАЛИСТИКА и ГЕОГРАФИЯ», Мат-лы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения В.М. Пескова, Воронеж, 2020, стр 71-75, (соавтор Даян С.),
15. Использование рекреационных ресурсов долины реки Азат для организации школьного туризма, Колпинские чтения по краеведению и туризму, Материалы межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции (26 марта 2020), Санкт-Петербург, 2020, стр. стр. 286-291, (соавторы Садоян Р, Гаспарян А).
16. Զբոսաշրջության աշխարհագրություն, Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների և ասպիրանտների համար, Մեկնարկ հրատ., Երևան, 2021, 327 էջ. (համահեղինակներ Վ. Գրիգորյան, Գ. Հովհաննիսյան)ՙ
17. Լանդշաֆտային պլանավորումը քաղաքային միջավայրի տարածքային կազմակերպման համակարգում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտ. տեղեկագիր, N1 (42), Երևան, 2022, - էջ 40-50).

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8994-6366

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն (բավարար)