ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ներսես Իշխանի Սամվելյան
15.02.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

samvelyannerses14@aspu.am

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն 
1. 1997-2002թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի հայցորդ
2. 1987-1994 թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին

Գիտականաստիճան

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ԻԴ. 00․19 «Ֆիզիկական աշխարհագրություն, կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա» մասնագիտությամբ
Ատենախոսության թեմա՝«Արարատյան գոգավորության լանդշաֆտները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների գնահատումը», 005 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքայինփորձ 

2007թ-ից մինչ այժմ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
2014թ.-ից ամբիոնի դոցենտ
1997-2011 թթ. թիվ 171 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ
1996-2007 թթ. «Ավան» վարժարանի աշխարհագրության ուսուցիչ
1994-1996 թթ. թիվ 87 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ
1991-1994 թթ. թիվ 153 միջն. դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
1. Կենսաաշխարհագրություն
2. Ընդհանուր երկրաբանություն
3. Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն
4. Գեոմորֆոլոգիա
5. Հնէաշխարհագրություն

Մագիտրատուրա

1․ Լանդշաֆտագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնաանթրոպոգեն տարածքային համակարգերի լանդշաֆտային պլանավորում:
Լեռնային գեոհամակարգերի լանդշաֆտային հետազոտությունների գիտապրակտիկ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
Ռեկրեացիոն լանդշաֆտագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն:

Վերապատրաստումներ
2016 թ․ՀՊՄՀ կազմակերպած « Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» և «Ինտերակտիվ հմտություններ» դասընթացներ

Հրապարակումներ` 50 գիտական և գիտամեթոդական հոդվածներ, մեկ մենագրություն, 2 ուսումնական ձեռնարկ: Վերջին 4 տարիների առավել արժեքավոր աշխատանքները.

1. Ազատ գետի ավազանի բուսականության հանգուցային տիպերը, ֆլորիստական կազմը և պահպանման հիմնախնդիրները, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, N 24-25 (2-3), Երևան, 2015, էջ 132-146, (համահեղինակ Ա. Գասպարյան),
2. Ռեկրեացիոնի աշխարհագրություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Մաս առաջին, Մեկնարկ ՍՊԸ հրատ, Երևան, 2015, 132 էջ (համահեղինակ Ա. Աջամօղլյան),
3. Ռեկրեացիոն բնօգտագործման տարածքային պլանա-վորման սկզբունքները և կիրառական լանդշաֆտա-գիտության խնդիրները, ՀՀ տնտեսության զարգաց-ման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախն-դիրները,Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (6-7 մայիսի 2015 թ.), ԵՊՀ, հրատ, Երևան, 2015, էջ 232-237,
4. Ландшафтно-экологический анализ и оценка воздействия антропогенных факторов на ландшафтную среду городских техногенных систем, Ландшафтные измерения устойчивого развития: Мат. межд. конференции, Тбилиси, Изд-во ТГУ, 2017, с. 372-376 (соавтор Мурадян Ю),
5. Фациальный анализ морфологической структуры и рекреационный потенциал горнолесных ландшафтов долины реки Мармарик, Сб. науч. труд.-Орел: ОрелГуЭТ, 2017, - с. 139-143, (соавтор Мурадян Ю, Мурадян М.),
6. Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտային հետազոտությունների ուղղություններն ու կիրառական լանդշաֆտագիտության հեռանկարային հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ, Գիտ. և գիտամեթոդ. հոդվածների ժողովածու. - Երևան: ՀՀ ԱԻՆ ,, Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա,, ՊՈԱԿ, 2017. – էջ 59-66,
7. Ազատ գետի ավազանի ֆլորիստական բազմազանությունը և բուսականության կենսառեսուրսների դասակարգումը, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտ. տեղեկագիր, N1 (30), Երևան, 2017, - էջ 80-88, (համահեղինակ Ա. Գասպարյան),
8. Высотно-поясная структура и некоторые вопросы рекреационного использования ландшафтов бассейна реки Мармарик, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտ. տեղեկագիր, N1 (30), Երևան, 2017, - էջ 100 - 105, (соавтор Гаспарян А.),
9. Современное состояние и актуальные задачи прикладны ландшафтных исследований в республике Армения в обозримом бу¬дущем, Современное ландшафтно-экологическое состояние и проб¬лемы оптимизации природной среды регионов, Мат. XIII межд. ланд. конф. Том 1, ВГУ, - Воронеж, 2018, - стр. 136-138.
10. К проблеме тер¬ри¬то¬риаль¬ного планирования городских природно-техногенных систем и практические задачи ландшафтной геоурбанистики, Современное ланд¬шафтно-экологическое состояние и проб¬лемы оптимизации природной среды регионов, Мат. XIII межд. ланд. конф. Том 2, ВГУ, - Воронеж, 2018, - стр. 116-118. (соавторы Мурадян Ю, Мурадян М.),
11. Մայրցամաքների և Համաշխարհային օվկիանոսի ֆիզիկական աշխարհագրություն, Գիրք առաջին, Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի աշխարհագրություն մասնագիտության ուսանողների համար, Լուսաբաց հրատ, Երևան, 2018, 379 էջ.
12. Ландшафтная структура горных геосистем как основа территориального планирования туристско-рекреационного природопользования, Мат-лы междунар. науч. конференции, Часть 3, Изд-во ТГУ, Томск, 2018, стр. 167-170 (соавторы Мурадян Ю, Мурадян М.),
13. Ուսումնական համալիր դաշտային պրակտիկան աշխարհագրական կրթության համակարգում (Բովանդակությունը, կազմակերպման փուլերն ու եղանակները), Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտ. տեղեկագիր, N1-2 (34-35), Երևան, 2018, էջ 82-88.
14. Ազատ գետի ավազանի գիհու նոսրանտառների ֆլորան, էկոլոգիական վիճակն ու բնապահպանական նշանակությունը, Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2018, էջ 36-41. (համահեղինակներ Ա. Գասպարյան, Հ. Հակոբյան, Հ. Ստեփանյան).

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)