ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վարդուհի Պարգևի Հովհաննիսյան
15.02.2016

Ասիստենտ

hovhannisyanvarduhi14@aspu.am

Ասիստենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն

1991- 1993թթ.` Մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրան,առկա ուսուցմամբ, ,,Լանդշաֆտագիտություն,լանդշաֆտների գեոքիմիա և գեոֆիզիկա,, մասնագիտությամբ:
1980-1990թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական ինստիտուտի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը,
1993-1995թթ.`Հայ Առաքելական Եկեղեցու քարոզչական կենտրոնի դասընթացները` ստանալով ,,Հայ եկեղեցու պատմության և կրոնի ուսուցչի, որակավորում:

Աշխատանքային փորձ

2009թ.-ից աշխատում է ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում` որպես ասիստենտ :
1998թ. աշխատել է թիվ 147 դպրոց- գիմնազիայում,ռուսական դասարաններում` դասավանդելով աշխարհագրություն ռուսերեն լեզվով:
1997թ. աշխատել է ինստիտուտի հենակետային և ,,Իմաստասեր,, վարժարաններում՝որպես աշխարհագրության ուսուցիչ:
1995թ. աշխատել է ինստիտուտի Գիտական քարտուղարի գրասենյակում՝որպես տեսուչ:
1993թ. աշխատել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես ավագ լաբորանտ և ասիստենտ:
1989թ.-ից մինչև 1992թ. աշխատել է Երևանի Կռիլովի անվ.հ.17 միջն. դպրոցում որպես աշխարհագրության ուսուցիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ / սեմինար և գործնական/
• Ընդհանուր երկրագիտություն
• Հայաստանի աշխարհագրություն
• Կենսաշխարհագրություն
• Երկրաբանություն
• Հողերի աշխարհագրություն
• Հայկական լեռնաշխարհ
• Հայրենագիտություն և տուրիզմ:
• Լանդշաֆտագիտություն
• Մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
● Լանդշաֆտագիտություն, Հյուսիսային Հայաստանի
լանդշաֆտների էկո- աշխարհագրական առանձնահատկությունները:
ՀՀ լանդշաֆտների անթրոպոգեն փոփոխությունները, Կայուն տուրիզմ, հետազոտական աշխատանքների առանձնահատկությունները ֆիզիկաաշխարհագրական բլոկի դասընթացների գործնական, սեմինար և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում
● Շիրակի լանդշաֆտները, ռեկրեացիոն և զբոսաշրջային ռեսուրսները: Լանդշաֆտային պլանավորում,դիզայն, կայուն զբոսաշրջությունը ՀՀ ում:

Վերապատրաստումներ
2006թ. Երևանի պետական Համալսարանում՝ «Դասախոսների որակավորման բարձրացման» դասընթաց,
2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում «Ներառական կրթության մասին» դասընթաց,
2016թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում «Ինտերակտիվ հմտություններ» և
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» դասընթացներ :

Անդամակցություն՝- Անդամակցություն` Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ:

Հրապարակումներ /վերջին 5 տարիների /կամ գիտնականի համար ամենակարևորները/՝

1. <<Հայաստանը և հայերը նոր 18-րդ դարի 2-րդ կես- 19-րդ դարի սկիզբ ժամանակների հետազոտողների աչքերով, Հայկական լեռնաշխարհ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100 ամյակին, Երևան, 2015թ., էջ 370-379
2. <<Լանդշաֆտագիտական գիտելիքների դերը աշխարհագրության դասավանդման պրոցեսում>> Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, նվիրվում է ՀՀ անկախության հռչակագրի ընդունման 20 ամյակին, Երևան, 2011,էջ 536-538
3. ,,Հայրենագիտական դաստիարակությունը Խ.Աբովյանի մանկավարժական գործունեության ընթացքում –զեկուցվել է գիտաժողովում, որը հետագայում տպագրվել է ,,Հայ մանկավարժության երախտավորները ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումների համաբնագրում/ գիտաժողովի զեկուցումների և հոդվածների ժողովածու/,,
4. ,,Роль творческого мышления в процессе обучения географии,, Белорус, Педагогогический Гос. Инст., Минск
5. Հետազոտական աշխատանքի առանձնահատկություններն աշխարհագրության դասերի ընթացքում . ուսանող Նարեկ Սահակյանին եմ ղեկավարել և նա ելույթ է ունեցել , տպագրվել է ,,2018 թ. Շիրակի պետական համալսարանի հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի նյութեր,,
6. ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО В РЕКЛАМНОМ И PR-КРЕАТИВЕ-МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области-© Коллектив авторов, 2017 © ФГБОУ ВО «ОрелГУЭТ», 2017-КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕЛЕНИЯ ПЕМЗАШЕН ШИРАКСКОЙ ОБЛАСТИ РА
7. Մասնակցել է APPEAR oead – Տուրիզմի կայուն զարգացում Կովկասյան տարածաշրջանում-Միջդիսցիպլինար մոտեցում-Կովկաս S ծրագրին
Պարգևներ – Պատվոգիր ՀՊՄՀ ռեկտորատի կողմից :
Շնորհակալագիր ,,Geografic Index,, ի կողմից

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն: