ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Լաչինի Լաչինյան
03.07.2024

Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

lachinyanlilit54@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ

Կրթություն
2007-2009 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, Հոգեբանության բաժին, Անձի հոգեբանության մագիստրատուրա
2006-2008 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, Փիլիսոփայության բաժնի, Փիլիսոփայության մագիստրատուրա
2002-2006 թթ` Երևանի պետական համալասարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, Փիլիսոփայության բաժնի բակալավր:

Գիտական աստիճան
2012թ. թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, «Մենեջերի մասնագիտական փորձի ազդեցությունը անձնային որակների դրսևորման վրա» խորագրով, ԺԹ. 00.02 մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

2024թ․-ից՝ Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ
2016-2024թթ․,  Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, Մ. Մազմանյանի անվան Հոգեբանության ամբիոնի հ.գ.թ., դոցենտ
2015-2016 թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, Տարիքային հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2012-2015 թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի հ.գ.թ., ասիստենտ
2011-2012 թթ. ԵՊԲՀ Բժշկական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2010-2011 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Հոգեբանության պատմության անբիոնի դասախոս
2009-2011թթ. Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83 միջն. դպրոցի հոգեբան
2007-2010 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփաության և հոգեբանության ֆակուլտետի «Անձի և մասնագիտական գործունեության գ/հ լաբորատորիա» գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ աշխատանքի և կառավարման հոգեբանություն, ընտանիքի և սոցիալական հոգեբանություն, հերոնտոհոգեբանություն
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ մանկան հոգեթերապիա, հոգեբանական խորհրդատվություն, հոգեբանական թրեյնինգների տեսություն և պատմություն, հաղորդակցման հոգեբանություն, սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգներ, լիդերի հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն, որոշման ընդունման հոգեբանություն, մանկան հոգեթերապիա, հոգեբանական խորհրդատվություն, հերոնտոհոգեբանություն և այլն:

Վերապատրաստումներ
2021թ. ապրիլի 5–17–ը «Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները» խորագրով /36 ժամ տևողությամբ,/ տրվել է վկայական/ՀՊՄՀ
2010թ. Կոգնիտիվ–վարքաբանական հոգեթերապիա/ տրվել է վկայական/ԵՊՀ
2010թ. Մանկական հոգեթերապիա/ տրվել է վկայական/ԵՊՀ
2010թ. Արտ թերապիայի բազային հմտություններ/ տրվել է վկայական/ԵՊՀ
2009թ. Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ/ տրվել է վկայական/ԵՊՀ
2009 թ. Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա/ տրվել է վկայական/ԵՊՀ

Հրապարակումներ
Հեղինակ և համահեղինակ երկու ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և 40 և ավելի գիտական հոդվածների:
1. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF SYRIAN-ARMENIAN CHILDREN DIFFICULTIES IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION PROCESS. Main Issues Of Pedagogy And Psychology. 2023-04-26 | Journal article. DOI: 10.24234/miopap.v10i1.457. Part of ISSN: 2953-7878. Part of ISSN: 1829-1295. CONTRIBUTORS: Lilit LACHINYAN; Ani SARGSYAN.
2. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ, ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԵՐԵՎԱՆ, 21-22 հոկտեմբեր, 2022: ISSN 2953-7924/ Analysis of effectiveness of Psychological support programs to civilians during and after war in Lebanon and Artsakh, Լաչինյան Լ.Լ., Ղազարեան Մ.Ե.,էջ 117-124
3. ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, ISSN 1829-4383 ՊՐԱԿ 2,2022 .-Լ․ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Լ․ ԼԱՉԻՆՅԱՆ, Ա․ ԱԲԳԱՐՅԱՆ,էջ 348-360:
4. МЕДИЦИНА І ПСИХОЛОГІЯ В РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ – МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2022 р. Київ. УДК 61:159.9 ББК 5+88 // ЛАЧИНЯН Л.Л., САРГСЯН Л. К. ПРОБЛЕМА ДИТЯЧИХ ГЕНДЕРНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ В ПІСЛЯВОЄНІЙ АРМЕНІЇ. С. 68-72.
5. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES OF ADAPTATION OF MIGRANT CHILDREN. ISSN 2713_0142 / Lachinyan L. L. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «Заметки Ученого» Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. 2021. p. 83-87.
6. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՐԵՎԱՆ, 21-23 ապրիլի, 2019.: ISBN 978-9939-64-323-6 // Լաչինյան Լ.Լ., Սարգսյան Լ.Մ.: ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՆՁԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄԸ, էջ 312-319
7. «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» Российско-Армянский университет. 26–27 октября Ереван, Армения. 2019 г. ISBN 978-9939-67-217-5 // «Հուզական ինքնաայրման համախտանիշի ուսումնասիրության տեսական վերլուծությունը» Լաչինյան Լ., Սարգսյան Լ. էջ 357- 363
8. «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» ISBN 978-9939-67-217-5 // Российско-Армянский университет. 26–27 октября Ереван, Армения. 2018г, «ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՄԻՋԻՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ» Լաչինյան Լ., էջ 180-185
9. «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» Российско-Армянский университет. 26–27 октября Ереван, Армения. 2018г., ISBN 978-9939-67-217-5//«ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ» Լաչինյան Լ., Մուրադյան Ա., էջ 185-190
10. «Родительское отношение к уходу за детьми с особыми потребностями», Л.Л. Лачинян, Л.К. Саргсян.// Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология» 4 декабря г. Саранск (Россия) 2018 г.: ISBN 978-5-8156-0990-7 с. 228-235.
11. «Проблемы деятельности психолога в школе». Саргсян Л., Лачинян Л.. С. 279-284. «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология», II Всероссийская с междунар. участием науч.-практическая конф.1 декабря 2016 г., ISBN 978-5-8156-0867-2 // Саранск (Россия): Саранск, 2017. – 482 с.
12. «ВЛИЯНИЕ СМИ НА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». Лачинян Л. Л., С. 155-161.:- 18го Международного Конгресса «Психология XXI столетия (Новиковские чтения)», посвященного 25-летию Международной Академии психологических наук., ISSN1812-1985 //г. Ярославль с 27по 29 октября 2017., 467 с.
13. «Групповая консультация в дошкольных учреждениях». Л.К. Саргсян, Л.Л. Лачинян. С. 650-653. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно- практической конференции. РГУ им. А. Н. Косыгина, ISBN 978-5-87055-540-9 // 16 июня 2017 г. / под ред. В.С. Белгородского, О.В. Кащеева, И.В. Антоненко, И.Н. Карицкого. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. – 777 с.
14. Հոգեբանական աջակցությունը նախադպրոցական տարիքում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Լաչինյան Լ.Լ.: ISBN 978-9939-0-1919-2// Հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 2016, - 136 էջ
15. «Положительное влияние отношения воспитателя – ребенка на эффективность процесса обучения». Лачинян Л.Л. С. 214-217. Психология XXI столетия // Сб. по материалам ежегодного Конгресса «Психология XXI столетия» (Ярославль, 13 – 15 мая 2016)/ Под ред. Козлова В.В. –Ярославль, ЯрГУ, МАПН, 2016 – 570 с.
16. «Психологические шаги для понимания и управления детей дошкольного возраста». Л. Лачинян. С. 36-38. Международный научно-исследовательский журнал Успехи современной науки и образования. ISSN 2412_9631/. № 4, Том 3, - 2016. с. 36-39.
17. «Социально-психологические аспекты управления» Л. Лачинян. С. 45-49. Актуальные проблемы этнической и социальной психологии: Материалы Межвузовской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, РУДН, 30 марта 2011 г. – ISBN 978-5-209-03974-7// М.: РУДН, 2011. – 363 с.
18. «Влияние толерантности на развития межкультурной коммуникации». Л. Лачинян. С. 102-107. Актуальные проблемы этнопсихологии: Материалы VI Межвузовской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, РУДН, 30 марта 2010 г. – ISBN 978-5-209-03781-1// М.: РУДН, 2010. – 266 с.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9215-2658

Լեզուներ
հայերեն /գերազանց/
ռուսերեն / գերազանց/
անգլերեն / լավ/