ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Լաչինի Լաչինյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ.,դոցենտ

lachinyanlilit54@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոն 

Կրթություն
2007-2009 թթ..՝ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, Հոգեբանության բաժին, Անձի հոգեբանության մագիստրատուրա
2006-2008 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, Փիլիսոփայության բաժնի, Փիլիսոփայության մագիստրատուրա
2002-2006 թթ` Երևանի պետական համալասարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, Փիլիսոփայության բաժնի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 2012 թ.
Թեմա՝ «Մենեջերի մասնագիտական փորձի ազդեցությունը անձնային որակների դրսևորման վրա»
ԺԹ.00.02 - «Աշխատանքի հոգեբանություն, ինժեներական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

2015 թվականից առ այսօր - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, Հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2012-2015 թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2011-2012 թթ. ԵՊԲՀ Բժշկական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2010-2011 թթ.՝ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Հոգեբանության պատմության անբիոնի դասախոս
2009-2011թթ.՝ Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83 միջն. դպրոցի հոգեբան
2007-2010 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփաության և հոգեբանության ֆակուլտետի «Անձի և մասնագիտական գործունեության գ/հ լաբորատորիա» գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Զարգացման հոգեբանություն, Մանկավարժական հոգեբանություն, Հոգեբանամանկավարժական առարկաների դասավանդման մեթոդիկա, Նախադպրոցականի հոգեբանական թրենինգներ, Ընտանեկան կյանքի և սոցիալական հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Անձի հոգեբանություն, Էթնոհոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն, տարիքային հոգեբանություն, որոշման ընդունման հոգեբանություն, ամուսնական զույգերի հոգեբանական պատրաստություն, հոգեբանական խորհրդատվություն, մանկան թերապիա

Վերապատրաստումներ
2010 թ. - Կոգնիտիվ – վարքաբանական հոգեթերապիա
2010 - Մանկական հոգեթերապիա
2010 - Արտ թերապիայի բազային հմտություններ
2009 թ. - Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ
2009 թ. - Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա

Հրապարակումներ
1. «ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» միջբուհական հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: - Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն», 2015. – 354 էջ: «Սեռի նախապատվության հոգեբանական խնդիրը Հայաստանում» Սարգսյան Լևոն, Լաչինյան Լիլիթ, էջ 277-282
2. «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» գիտաժողովի նյութեր. – Եր.: «Գրիգոր Տաթևացի» հրատ., 2014. – 270 էջ: «Հոգեբանի դերը դպրոցի կառավարչական խնդիրների լուծման գործում» Լաչինյան Լ., էջ 60-67
3. Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ: ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014. - 492 էջ: «Կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդաբանական հիմքերը», Լաչինյան Լիլիթ, Սարգսյան Լևոն, էջ 398-401
4. Ժողովածու: Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, Եր: Մանկավարժ, 2013. – 492 էջ: «Նոր աշխատակիցների հարմարումը մասնագիտական գործունեությանը» Լիլիթ Լաչինյան. էջ 52-56
5. Մանկավարժական միտք. 3-4: ՙԶանգակ - 97՚ հրատ. Եր. 2011. – 295 էջ: «Մենեջերի անձնային որակների դրսևորման պայմանավորվածությունը մասնագիտական փորձով», Լ. Լաչինյան, Ս. Ամիրյան էջ 277-280
6. Актуальные проблемы этнической и социальной психологии: Материалы Межвузовской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, РУДН, 30 марта 2011 г. – М.: РУДН, 2011. – 363 с. «Социально-психологические аспекты управления», с.45-49
7. Անձի ինքնաիրացման հիմնախնդիրը: Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ / Վ. Ռ. Պապոյան, Է. Ա. Գրին, Ա. Ս. Գալստյան և ուրիշ., խմբ.` Ս. Ս. Ամիրյան. Հեղինակներ` Վ. Ռ. Պապոյան, Է. Ա. Գրին, Ա. Ս. Գալստյան, Ե. Բ. Մուրադյան, Դ. Յ. Սարգսյան, Է. Ա. Մուրադյան, Լ. Լ. Լաչինյան. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011. – 102 էջ:
8. «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր. - Էդիտ Պրինտ հրատ., Եր.: 2011թ. - 442 էջ: «Մոտիվացիայի դերը կառավարման համակարգում», էջ 313-315
9. Հայաստանի 3-րդ միջազգային բժշկական համագումար «Միասին հանուն առողջության», ՀՀ ԱՆ Բժշկական համագումար հիմնադրամ. - Եր., հուլիսի 7-9-ը, Ասողիկ, 2011, 520 էջ: «Ներառական կրթություն» ծրագրում ընդգրկված աշակերտների հոգեբանական հարմարումը որպես հոգեկան առողջության նախապայման, էջ 220-221
10. Актуальные проблемы этнопсихологии: Материалы VI Межвузовской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, РУДН, 30 марта 2010 г. – М.: РУДН, 2010. – 266 с. «Влияние толерантности на развития межкультурной коммуникации» Л.Л. Лачинян с. 102-107
Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն