ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2017-2018 ուստարվա բակալավրիատի կրթական ծրագրով ընդունելություն(հեռակա)
20.07.2017

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը հայտարարում է հեռակա ուսուցման 2017-2018 ուստարվա ընդունելություն: Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը՝ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը՝ ժամը 09:00 -18:00-ը, շաբաթվա բոլոր օրերին:

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2017-18 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ ՑԱՆԿ

Դիմորդը դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացնում է.

  • Ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ (դիպլոմի հավելված)
  • 6 լուuանկար (3 x 4 uմ չափuի)
  • անձը հաuտատող փաuտաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախuտականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոuտիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաuտատող ժամանակավոր փաuտաթուղթ.
  • փաuտաթուղթ զինվորական ծառայությանն առնչության մաuին (զորակոչային տարիք ունեցող արական սեռի դիմորդներից փաuտաթղթերն ընդունվում են զինվորական հաշվառման փաuտաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատաuխան նշման առկայության դեպքում, իuկ նախկինում առողջական վիճակի պատճառով տարկետում uտացածներից` ռազմաբժշկական կենտրոնական հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում). զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիuարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու մաuին
  • արտոնություններից oգտվող դիմորդները (Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխաներ, ժամկետային զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելիu հաշմանդամ դարձած քաղաքացիներ, 1-ին ու 2-րդ խմբերի, ինչպես նաև մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամներ, առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան երեխաներ) ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր
  • միջազգային և հանրապետական մրցույթների (oլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմներ
  • փաuտաթղթերը ձևակերպելու, ինչպես նաև ներբուհական յուրաքանչյուր քննության մասնակցելու համար` 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր:
  • Առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը:

Նորություններ