ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Հրաչիկի Դալլաքյան
17.07.2018

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

dallaqyanarmine40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
• 2009-2015թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի հայցորդ
• 2003-2009թթ.Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության ձևավորումը կրթական բարեփոխումների պայմաններում», մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
2011 թ. դեկտեմբերից առ այսօր ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխդեկան
2009թ. առ այսօր ՀՊՄՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2005-2011թթ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի գործավար

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
• Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ
• Ընտրովի դասընթաց մանկավարժությունից

Մագիստրատուրա
• Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման հիմունքներ
• Մանկավարժական սեմինար
• Անդրագոգիկա
• Մանկավարժական կանխատեսում և նախագծում

Վերապատրաստումներ՝
• 2013թ.Կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող ուսանողների հետ աշխատանքի կազմակերպում դասընթացներին մասնակցություն
• 2012թ.Ներառական կրթության,տեսություն և պրակտիկա առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներին մասնակցություն
• 2017թ.Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր
• 2018 Erasmus + Staff mobility programme∕ Ֆինլյանդիայի Օուլույի համալսարան∕
• 2019 Erasmus + Staff mobility for training∕ Ռումինիայի Պիտեշտի համալսարան∕

Անդամակցություն

• 2013г. участие в Международном научно-практическом семинаре «Психологическое сопровождение СПО»
• 2014г. участие в Семинаре-обсуждения «Межнациональный поликультурный диалог в моноэтнической образовательной среде(на примере Армении и России)»
• 2015թ մասնակցություն «Մանկավարժության արդի խնդիրները,մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովին
• 2016թ մասնակցություն«Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ» Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցին
• 2016թ մասնակցություն «Մանկության հիմնախնդիրենրը ժամանակակից հայ ընտանքիներում. 21-րդ դարի մարտահրավերները,կանխման և հաղթահարման ուղիները»թեմայով գիտաժողովին
• 2016г. участие в мероприятиях проекта «Русская гуманитарная экспедиция» в странах СНГ,проводимых Московским педагогическим государственным университетом
• 2017թ մասնակցություն ՀՀԳԱԱ ԵԳԻ թանգարանում«Ջրի համաշխարհային օրը մշակույթների խաչմերուկում» միջոցառմանը
• 2017г. участие в Международном форуме «Непрерывное образование взрослых-характерная черта современного общества»
• 2017թ մասնակցություն «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» հանրապետական գիտաժողովին
• 2018թ մասնակցություն Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում գիտաժողովին
• 2019թ участие в XV Международной молодежной научно-практической конференции«Человек общество культура социализация»
• 2020թ մասնակցություն «Սկզբնական կրթության արդի հիմնախնդիրները» հանրապետական ուսանողական գիտաժողովին:

Հրապարակումներ

1. Основные подходи к определению понятия “Педагогическая компетенция” в современной науке // ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 2011թ., էջ 95-101:
2. Մանկավարժական հաղորդակցումը որպես տարրական դասարանների ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության հիմք//Մանկավարժական միտք հանդես, 2012թ. 3 -4, էջ 51-60:
3. Մանկավարժական կոմպետենտ գործունեության էությունը և կառուցվածքը// ՀՊՄՀ-ի Հայագիտական հանդես 2013թ. 1-2/21-22/, էջ 222-226:
4. Учитель начальной школы как субьект компетентной педагогической деятельности//Մխիթար Գոշ գիտամեթոդական հանդես , 2013թ. /4-6/ էջ 102-108/:
5. Современные образовательные реформы и компетентностная образовательная парадигма как вызов времени<<Образования личностьи>>2015թ.,էջ28-40 ∕ринц∕ հանդեսում:
6. Դպրոց-ընտանիք համագործակցության ձևերը ժամանակակից դպրոցում∕⁄Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2015թ.էջ111-117:
7. Դպրոց-ընտանիք համագործակցության արդյունավետ ձևերը∕ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ 43-48
8. Տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացի առողջապահական մոդելը∕ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ 30-36
9. Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ217-220
10. Հինդլյանի,,Նոր Դպրոցի՚՚..ժամանակակից մեկնաբանությունը∕ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան ,,Սփյուռք..Գիտաուսումնական կենտրոն Երևան 2016թ. 118-119
11. Ժամանակակից տարրական դպրոցի ուսուցիչը և նրա գործունեության տարրերը դպրոցում∕ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան,Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես Երևան 2016թ Էջ 43-48
12. Освещение вопросов эстетического воспитания классиками русской и армянской педагогики∕ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА» «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Елабужский институт (филиал) 2016թ. Էջ 49-53∕ринц∕ հանդեսում
13. Структура компетентной педагогической деятельности учителя в контексте непрерывного Образования∕ Сборник трудов II Международного форума 24-27 октября 2017Санкт-Петербург-Ереван, Էջ 172-180∕ринц∕ հանդեսում
14. Թրեյնինգ-պլան ուղղված ավագ դպրոցականների մասնագիտության ինքնորոշմանը∕-Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան,Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես Երևան 2017թ. ∕ Էջ 58-70
15. Содержание и структура инновационной деятельности учителя∕Вестник науки и образования 2019№12(66)Часть 1Москва , Էջ94-98∕
16. Մեծահասակների կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները Սյունիքի մարզում∕Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես Երևան 2020թ. Էջ149-165∕:

Պարգևներ
Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն , անգլերեն