ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Հրաչիկի Դալլաքյան
17.07.2018

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
• 2009-2015թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի հայցորդ
• 2003-2009թթ.Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ(որակավորումը՝իրավաբանական հոգեբան)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության ձևավորումը կրթական բարեփոխումների պայմաններում», մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» (մ.գ.թ)

Աշխատանքային փորձ
2010 թ. դեկտեմբերից առ այսօր ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխդեկան
2009թ. առ այսօր ՀՊՄՀ Մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2005-2011թթ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի գործավար

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ
• Ընտրովի դասընթաց մանկավարժությունից
• Մանկավարժություն

Մագիստրատուրա
• Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման հիմունքներ
• Անդրագոգիկա
• Մանկավարժական սեմինար
• Մանկավարժական կանխատեսում և նախագծում
• Մանկավարժական մարդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Տեսական մանկավարժություն, տարրական դպրոցի ուսուցչիների մասնագիտական կոմպետենցիաների ուսումնասիրում, նորարարական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրումը տարրական դպրոցում, ներառական կրթության կազմակերպում,մեծահասակների կրթության հիմնախնդիրների ուսումնասիրում,դեռահասների հակասոցիալական վարքի ուսումնասիրում:

Վերապատրաստումներ
(առկա են հավաստագրերը)
• 2013թ.Կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող ուսանողների հետ աշխատանքի կազմակերպում դասընթացներին մասնակցություն
• 2012թ.Ներառական կրթության,տեսություն և պրակտիկա առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներին մասնակցություն
• 2017թ.Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր
• 2018թ.մասնակցություն Էրազմուս Մունդուս փոխանակման ծրագրին/Ֆինլանդիա Օուլույի համալասրան/:
• 2019թ.մասնակցություն Էրազմուս Մունդուս փոխանակման ծրագրին/Ռումինիա Պիտեշտի համալսրան/:

Մասնակցություն
(առկա են հավաստագրերը)
• 2013г. участие в Международном научно-практическом семинаре «Психологическое сопровождение СПО»
• 2014г. участие в Семинаре-обсуждения «Межнациональный поликультурный диалог в моноэтнической образовательной среде(на примере Армении и России)»
• 2015թ մասնակցություն «Մանկավարժության արդի խնդիրները,մարտահրավերներ և լուծումներ» հանրապետական գիտաժողովին
• 2016թ մասնակցություն«Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ» Երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցին
• 2016թ մասնակցություն «Մանկության հիմնախնդիրենրը ժամանակակից հայ ընտանքիներում. 21-րդ դարի մարտահրավերները,կանխման և հաղթահարման ուղիները»թեմայով գիտաժողովին
• 2016г. участие в мероприятиях проекта «Русская гуманитарная экспедиция» в странах СНГ,проводимых Московским педагогическим государственным университетом
• 2017թ մասնակցություն ՀՀԳԱԱ ԵԳԻ թանգարանում«Ջրի համաշխարհային օրը մշակույթների խաչմերուկում» միջոցառմանը
• 2017г. участие в Международном форуме «Непрерывное образование взрослых-характерная черта современного общества»
• 2017թ մասնակցություն «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» հանրապետական գիտաժողովին

Անդամակցություն
• սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
• «Մեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում» հասարակական կազմակերպությանը

Հրապարակումներ
• Основные подходи к определению понятия “Педагогическая компетенция” в современной науке // ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 2011թ., էջ 95-101:
• Մանկավարժական հաղորդակցումը որպես տարրական դասարանների ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության հիմք//Մանկավարժական միտք հանդես, 2012թ. 3 -4, էջ 51-60:
• Մանկավարժական կոմպետենտ գործունեության էությունը և կառուցվածքը// ՀՊՄՀ-ի Հայագիտական հանդես 2013թ. 1-2/21-22/, էջ 222-226:
• Учитель начальной школы как субьект компетентной педагогической деятельности//Մխիթար Գոշ գիտամեթոդական հանդես , 2013թ. /4-6/ էջ 102-108/:
• Современные образовательные реформы и компетентностная образовательная парадигма как вызов времени<<Образования личностьи>>2015թ.,էջ28-40 ∕ринц∕ հանդեսում:
• Դպրոց-ընտանիք համագործակցության ձևերը ժամանակակից դպրոցում∕⁄Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2015թ.էջ111-117:
• Դպրոց-ընտանիք համագործակցության արդյունավետ ձևերը∕ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ 43-48
• Տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացի առողջապահական մոդելը∕ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ 30-36
• Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2016թ., Էջ217-220
• Հինդլյանի,,Նոր Դպրոցի՚՚..ժամանակակից մեկնաբանությունը∕ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան ,,Սփյուռք..Գիտաուսումնական կենտրոն Երևան 2016թ. 118-119
• Ժամանակակից տարրական դպրոցի ուսուցիչը և նրա գործունեության տարրերը դպրոցում∕ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան,Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես Երևան 2016թ Էջ 43-48
• Освещение вопросов эстетического воспитания классиками русской и армянской педагогики∕ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
• К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА» «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Елабужский институт (филиал) 2016թ. Էջ 49-53∕ринц∕ հանդեսում
• Структура компетентной педагогической деятельности учителя в контексте непрерывного Образования∕ Сборник трудов II Международного форума 24-27 октября 2017Санкт-Петербург-Ереван, Էջ 172-180∕ринц∕ հանդեսում
• Թրեյնինգ-պլան ուղղված ավագ դպրոցականների մասնագիտության ինքնորոշմանը∕-Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալասարան,Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես Երևան 2017թ. ∕ Էջ 58-70 և այլն
• Մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդրի լուծումը ավագ դպրոցում/- Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 95 ամյակին նվիրված ուսանողական գիտական կոնֆերանսի նյութեր(15-դեկտեմեբերի)Երևան 2017թ. /Էջ 109-119
• Մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդրն ավագ դպրոցում/- Տաթև գիտակրթական համալիր
• <<Մանկավարժական Միտք>>N3-4 Զանգակ, Երևան 2017թ.Էջ 434-436
• Компетентностная образовательная парадигма как вызов времени/- Научная мысль,ежеквартальный научно- методический журнал (филиал) Санкт-Петербургского государственного экономического университета , N 3(29)Т.5 Ринц ,2018г. с 13-18
• Մեծահասակների ոչ ֆորմալ կրթության անդրագոգիկ և էվտագոգիկ մոդելը/- Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում Ուսումնական նյութերի ժողովածու,ԵՊՀ Հրատարակչություն,Երևան 2018թ., Էջ 283-297
• Особенности процесса социализации младшего школьника/- Человек обшество культура социализация,Материалы XV международной молодежной научно-практической конференции (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»,УФА-2019г.с 389-393
• Содержание и структура инновационной деятельности учителя/- Вестник науки и образования N 12(66)Часть 1,Москва,2019г.ISSN 2312-8089 с 94-98
• Քոուչինգային գործունեությունը ուսուցչի պրակտիկ աշխատանքում/-<< Սկզբնական կրթության արդի հիմախնդիրները>>Հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի նյութեր,Երևան 2020թ.Էջ 29-34
• Տարրական դպրոցի ուսուցչի մեդիագրագիտությունն իբրև կոմպետենտության բաղադրատարր/-«Մեդիատեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար / Թոփուզյան Ա. Օ. և այլոք, - Երևան 2020թ., էջ105-110
• Մեծահասակների կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները Սյունիքի մարզում/-<<Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները >>,գիտամեթոդական հանդես№5(9)-Եր.,2020թ.,Էջ149-165
• Особенности деятельности ассистента учителя в республике Армения/- Международная научно-методическая конференция , Кишинёвский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ Кишинёв 2020 с196-203
• Բուհի կրթական միջավայրի նախագծումը ֆորսայթ-մեթոդի կիրառմամբ/-«Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը մանկության վրա.մարտահրավերներ և լուծումներ» նվիրվում է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 100- ամյակին ,միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Երևան 2021 Էջ 114-117

Տպագրված ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
«Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման հիմունքներ» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ / Ա.Հ.Դալլաքյան.– Երևան ՎՄՎ-Պրինտ, 2021.– 247 էջ:

Մասնակցություն իբրև վերապատրաստող մասնագետ
2020-2022թթ․մասնակցություն ուսուցիչների հերթական ատեստավորման վերապատրաստմանը/-ՀՊՄՀ–ի կողմից կազմակերպվող/
2022թ․ մասնակցություն ՆՈՒՀ—ի տնօրենների վերապատրաստմանը/-Թիչինգ ակադեմիայի կողմից իրականացվող/

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1467-1935

Համակարգչային գիտելիքներ՝ Ms.Word,Excell

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն