ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Հրաչիկի Դալլաքյան
17.07.2018

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

dallaqyanarmine40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
• 2009-2015թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի հայցորդ
• 2003-2009թթ.Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության ձևավորումը կրթական բարեփոխումների պայմաններում», մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
2011 թ. դեկտեմբերից առ այսօր ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխդեկան

2009թ. առ այսօր ՀՊՄՀ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2005-2011թթ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի գործավար

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ
• Մանկավարժական մարդաբանություն
• Անդրագոգիկա
Մագիստրատուրա
• Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման հիմունքներ
• Մանկավարժական անտրոպոլոգիա և անդրագոգիկա
• Համեմատական մանկավարժություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` տեսական մանկավարժություն, տարրական դպրոցի ուսուցչիների մասնագիտական կոմպետենցիաների ուսումնասիրում, նորարարական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրումը տարրական դպրոցում, ներառական կրթության կազմակերպում:

Վերապատրաստումներ՝
• 2013թ.Կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող ուսանողների հետ աշխատանքի կազմակերպում դասընթացներին մասնակցություն
• 2012թ.Ներառական կրթության, տեսություն և պրակտիկա առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներին մասնակցություն
Անդամակցություն
• Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

1. Основные подходи к определению понятия “Педагогическая компетенция” в современной науке // ՀՊՄՀ-ի գիտական տեղեկագիր, 2011թ., էջ 95-101:
2. Մանկավարժական հաղորդակցումը որպես տարրական դասարաների ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության հիմք//Մանկավարժական միտք հանդես, 2012թ. 3 -4, էջ 51-60:
3. Մանկավարժական կոմպետենտ գործունեության էությունը և կառուցվածքը// ՀՊՄՀ-ի Հայագիտական հանդես 2013թ. 1-2/21-22/, էջ 222-226:
4. Учитель начальной школы как субьект компетентной педагогической деятельности//Մխիթար Գոշ գիտամեթոդական հանդես , 2013թ. /4-6/ էջ 102-108/:
5. Современные образовательные реформы и компетентностная образовательная парадигма как вызов времени<<Образования личность>>2015թ.,էջ28-40 ∕ринц∕ հանդեսում:
6. Դպրոց-ընտանիք համագործակցության ձևերը ժամանակակից դպրոցում∕⁄Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան∕ ∕2015թ.էջ111-117:

Պարգևներ
Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն , անգլերեն