ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան
22.02.2016

Տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

khachatryankarlen09@aspu.am

Տնտ.գիտ. թեկ., դոցենտ/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն
2008-2011թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ. ասպիրանտուրա «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ
2006-2008թթ.` Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ. մագիստրատուրա «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացմամբ (ավարտել է գերազանցությամբ)
2002-2006թթ.` Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ. բակալավրի աստիճան (ավարտել է գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան
2011թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու («Ձեռնարկատիրության և հարկային քաղաքականության փոխազդեցության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», թիվ 015 մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ

2016թ-ից՝  Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դոցենտ
2014-2016թթ.` ՀՊՄՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ
2013թ-ից` ՀՊՄՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դասախոս
2008թ-ից` ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս
2008-2011թ.՝ ԵՊՀ Ուսանողական Գիտական Ընկերության նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Մենեջմենթի հիմունքներ, Հարկեր և հարկային քաղաքականություն, Ֆինանսական մենեջմենթ

Մագիստրատուրա` Անձնակազմի կառավարում, Ներդրումների կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հարկային քաղաքականություն, տնտեսության պետական կարգավորում, ֆինանսներ, կառավարում

Անդամակցություն
2013թ-ից` ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միջխորհրդարանական վեհաժողովի անդամ
2012թ-ից` ՀՀ Վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի անդամ
2011թ-ից` ՀՀ Նախագահի հովանու ներքո իրականացվող Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ղեկավար մարմնի պատասխանատու քարտուղար
2011թ-ից` «ԵՊՀ Երիտասարդ գիտնականների միավորում» ՀԿ-ի հիմնադիր և նախագահ
2009թ-ից` Հանրային խորհրդի «Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի» հանձնաժողովի անդամ

Հրապարակումներ
ա) գրքեր, մենագրություններ

1. Սարգսյան Հ.Լ., Անտոնյան Ք.Ա., Խաչատրյան Կ.Գ., «Միգրացիա. միտումներ, հետևանքներ», Եր., Հեղ հրատ, 2013, 72 էջ
2. Խաչատրյան Կ.Գ., «Հարկեր և հարկային քաղաքականություն», Եր., Հեղ հրատ, 2014, 148 էջ

բ) հոդվածներ, թեզիսներ

3. Կառլեն Խաչատրյան, «Հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդես (սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն). 133.5, 2011, էջ 67-76
4. Хачатрян Карлен Гагикович, “Совершенствование налоговой политики как стимул развития предпринимательства”, Шевченківська весна: Економіка, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. - К., 2011. Том 2, стр. 545-547
5. Խաչատրյան Կ.Գ., «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», ՀՀ ԳԱԱ, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» 1-2 /630/, 2011, էջ 134-145
6. Хачатрян К.Г., “Влияние налоговых реформ на социально-экономическое развитие страны”, Труды Двенадцатой международной научной конференции студентов и молодых ученых "Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост". Часть 2. / Ред. кол. Беспалова С.В.. (председатель) и др. – Донецк: ДонНУ, 2011, стр. 148-151
7. Хачатрян Карлен Гагикович, “Структурная реорганизация и повышение эффективности деятельности предприятий”, Шевченківська весна: Економіка, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. - К., 2012. Том 2, стр. 346-348
8. Կառլեն Խաչատրյան, «Հարկային քաղաքականության և ձեռնարկատիրության զարգացման փոխկապվածության շուրջ», ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տարեգիրք 2012, 2013, էջ 125-133
9. Սարգսյան Հ.Լ., Անտոնյան Ք.Ա., Խաչատրյան Կ.Գ., «ՀՀ բնակչության արտագաղթի հակվածության գործոնային վերլուծություն», ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տարեգիրք 2013, 2014, էջ 71-91

Լեզուներ` հայերեն` մայրենի, ռուսերեն` գերազանց, անգլերեն գերազանց