ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Ռոբերտի Հովյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

hovyangohar56@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ամբիոնի վարիչի տեղակալ/ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

 

Կրթություն

1986-1991թթ. ուսանող` Օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ մասնագիտությամբ` Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, «Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկաների» ֆակուլտետի դեֆեկտոլոգիայի բաժին

1991-1994թթ. Առկա ասպիրանտուրա, ասպիրանտ`Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1994 Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու՝ Թ.055.04.02 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ: Ատենախոսության թեմա՝ «Կակազողների միջանձնային հարաբերությունների շտկումը լոգոթերապիայի ընթացքում» ԺԳ.00.03. «Հատուկ մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
1991-առ այսօր ՀՊՄՀ
1991-1994թթ. Դեֆեկտոլոգիայի ամբիոնի դասախոս՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1994-2003թթ. Դեֆեկտոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2002-առ այսօր Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի (նախկինում`Հատուկ մանկավարժության կլինիկական հիմունքների և լոգոպեդիայի, Հատուկ մանկավարժության) ամբիոնի դոցենտ
1991-առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հատուկ կրթության ֆակուլտետի` նախկինում` Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ:
1991 Երևանի Մ.Խորենացու անվան թիվ 143 դպրոցի լոգոպեդ:
1991-1995թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ (Ուսանողական գիտական ընկերության) նախագահ
1993-1998 Խարբերդի թիվ 2 մասնագիտացված մանկատան գիտական խորհրդատու
2006-առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի /նախկինում`դեֆեկտոլոգիայի/ ասպիրանտների և հայցորդների ղեկավարում
/ ԲՈՀ-ի համաձայնությամբ/
2007-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ԳՈՒՄԽ (Գիտաուսումնամեթոդական Խորհուրդ) նախագահ
2008-2009թթ. «Դեպի կրթություն բոլորի համար»-2 ծրագիր «Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ» առարկայական ծրագրի մշակման խմբի ղեկավար

Վերապատրաստման ծրագիր

«Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ համագործակցության շրջանակներում
2010թ. Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի, մագիստրատուրայի որակավորման պետական կրթական չափորոշչի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ՝
Մասնագիտությունը` Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն (լոգոպեդիա)
2011թ. Հայ-ֆիննական համագործակցության և ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման գործընթացում Մագիստրոսական նոր կրթական ծրագրի և չափորոշիչների համահեղինակ` «Հոգեբանամանկավարժական աջակցությունը ներառական կրթության համակարգում» խորագրով:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ «Դիսլալիա»՝ բակալավրիատ 1-ին կուրս «Գրավոր խոսքի խանգարումներ»՝ բակալավրիատ 4-րդ կուրս:

Մագիստրատուրա/ «Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպումը կրթական և բժշկական հաստատություններում»՝ մագիստրատուրա 1-ին կուրս: «Լոգոպեդական դեոնտոլոգիա»՝ մագիստրատուրա 2-րդ կուրս: «Գլխուղեղ և խոսք: Նորմա և պաթոլոգիա»՝ /Ընտրովի դասընթաց/,մագիստրատուրա 2-րդ կուրս: «Կրթական բարեփոխումները ՀՀ կրթական համակարգում»՝ /Ընտրովի դասընթաց/, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս:


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Խոսքի զարգացման և խոսքային խանգարումների հաղթահարման ռազմավարության մշակում, մասնագիտական բնագավառում առաջավոր փորձի լուսաբանում, լոգոպեդական նոր տեխնոլոգիաների կիրառում խոսքային խանգարումների շտկման գործընթացում, գործնական հատուկ մանկավարժական և լոգոպեդական աշխատանք, հոգեբանամանկավարժական գնահատում, հայցորդների և ասպիրանտների գիտական ղեկավարում, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների և ձեռնարների հեղինակ:

Վերապատրաստումներ
2015թ. Վերապատրաստում և հավաստագիր` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթությանը նվիրված:
2015թ. Մասնակցություն և հավաստագիր` «ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ» միջազգային գիտաժողով: Սույն գիտաժողովի թեմաներով հրատարակված հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ
2015թ. Մասնակցություն թրեյնինգի`Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության երևանյան գրասենյակի կազմ.կոմիտեի և «Ունիսոն» ՀԿ գործադիր տնօրեն՝ Արմեն Ալավերդյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված կլոր սեղանի քննարկումներ/ Երևան, «Կոնգրես» հյուրանոց, հոկտեմբերի 20/
2015թ. Մասնակցություն`Կրթության թեմայով ազգային համաժողովի հրավերով և «TEMPUS» ՀԿ կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում՝ 2015թ. նոյեմբերի 20-ին ԵՊՀ-ում վերոնշյալ համաժողովի 2-րդ նիստի /Վերջին տասնամյակում տարածաշրջանում կազմակերպված ներառական կրթության հիմնախնդիրների և Հայաստանում իրականացվող կրթական բարեփոխումների քննարկումներ/:
2013-2014թ.թ.` Վերապատրաստում «Umgang mit Menchen mit schweren Schadei-Hirn-Verletzungen und appallischem Sindrom»՝ Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը,, խորագրով կազմակերպված թիվ 1. ծրագրի գիտաժողովի շրջանակներում .
ա/հիմնային ստիմուլյացիան և էմպատիան հիվանդների խնամքի ժամանակ
բ/լոգոպեդական վերականգնում թեմայով: Վերապատրաստումն իրականացվել է Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդների կազմակերպության կողմից՝ Երևանում գերմանական դեսպանատան աջակցությամբ՝ հավաստագրի շնորհմամբ:
2011 Հայ-ֆիննական համագործակցության և ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման գործընթացում Մագիստրոսական նոր կրթական ծրագրի և չափորոշիչների համահեղինակ`
,,Հոգեբանամանկավարժական աջակցությունը ներառական կրթության համակարգում,, խորագրով
2009 «Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում» գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/, Հավաստագիր
2008-2009 «Դեպի կրթություն բոլորի համար»-2 ծրագրի կորդինատոր և այդ ծրագրի շրջանակներում գիտական կոնֆերանսի կազմակերպում միջազգային փորձագետների հետ (Շոտլանդիայի Աբերդինի համալսարան)
«Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ համագործակցության շրջանակներում

Կոնֆերանսի կազմակերպիչ
2008 Համայնքային կապերի ծրագիր`Վերապատրաստման դասընթացներ ներառական կրթության բնագավառում /Չիկագո, Սփրինգֆիլդ/Իլլինոիս նահանգում - ԱՄՆ/ /Հավաստագիր
2007 IREX-ի և «Առաքելություն Արևելքին» ՀԿ-ի կողմից ք.Երևանում և Դիլիջանում կազմակերպված թրեյնինգներ` նվիրված ներառական կրթությանը Հայաստանում
1995 Միջազգային գիտական կոնֆերանսի կազմակերպում Խարբերդի թիվ 2 մասնագիտացված մանկատանը ՀՀ առողջապահության և ՀՀ գիտության և կրթության նախարարությունների հովանավորությամբ (հրատարակված թեզիսների ժողովածու)

Անդամակցություն
1997-2012 Գիտական աստիճաններ շնորհող 020 մասնագիտական խորհրդի համալրված անդամ

Հրապարակումներ
1992-առ այսօր 40 –ից ավել գիտական հոդվածների հեղինակ, 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ
2011 «Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
2009 «Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ» առարկայական ծրագրի հեղինակ՝ «Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ կրթական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում
2008 «Երեխաների հնչարտաբերման թերությունների շտկման աշխատանքներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ
2007 «Գրավոր խոսքի խանգարումների շտկմանն ուղղված վարժություններ» ուսումնական ձեռնարկ
2003 «Սակավամիտների կապակցված խոսքի և հաղորդակցման զարգացման ձևավորումը շտկողական գործընթացում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ:

Պարգևներ
2008 Պատվոգիր և շքանշան` երկարատև աշխատանքային գործունեության և գիտության բնագավառում ձեռքբերումների համար Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
2003 Պատվոգիր` որակյալ մանկավարժական կադրերի պատրաստման համար Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
Պատվոգիր և շքանշան`1986-1991թթ Երևանի աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտում ուսանելու տարիներին ցուցաբերած ուսանողական գիտական կյանքի և բուհը գերազանցությամբ ավարտելու համար
1987-1990 Երիտասարդ գիտնականների և ասպիրանտների միջազգային համաժողովներ ք.Մոսկվա և ք.Լենինգրադ 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն