ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Ռոբերտի Հովյան
19.02.2016

Ամբիոնի վարիչի տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

hovyangohar56@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ամբիոնի վարիչի տեղակալ/ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն
1986-1991 ուսանող` Օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ մասնագիտությամբ` Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, «Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկաների» ֆակուլտետի դեֆեկտոլոգիայի բաժին
1991-1994 Առկա ասպիրանտուրա, ասպիրանտ` Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1994 Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու՝ Թ.055.04.02 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ: Ատենախոսության թեմա՝ «Կակազողների միջանձնային հարաբերությունների շտկումը լոգոթերապիայի ընթացքում» ԺԳ.00.03. «Հատուկ մանկավարժություն» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

1991` առ այսօր ՀՊՄՀ
1991-1994 Դեֆեկտոլոգիայի ամբիոնի դասախոս՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1994-2002 Դեֆեկտոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2002` առ այսօր Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի (նախկինում`Հատուկ մանկավարժության կլինիկական հիմունքների և լոգոպեդիայի, Հատուկ մանկավարժության) ամբիոնի դոցենտ
1991` առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի, նախկինում` Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ
1991 Երևանի Մ.Խորենացու անվան թիվ 143 դպրոցի լոգոպեդ
1991-1995 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ (Ուսանողական գիտական ընկերության) նախագահ
1993-1998 Խարբերդի թիվ 2 մասնագիտացված մանկատան գիտական խորհրդատու
2006` առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի /նախկինում`դեֆեկտոլոգիայի/ ասպիրանտների և հայցորդների ղեկավարում/ ԲՈԿ-ի համաձայնությամբ/
2007-2012 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ԳՈՒՄԽ (Գիտաուսումնամեթոդական Խորհուրդ) նախագահ, ներկայումս՝ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի ԳՈՒՄԽ նախագահ
2017 Երևանի Մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի գիտական խորհրդատու /ծառայությունների մատուցում, մեթոդիստ/
2006`առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի /նախկինում`դեֆեկտոլոգիայի/, ներկայումս Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի ասպիրանտների և հայցորդների ղեկավարում /ԲՈԿ-ի համաձայնությամբ/: 4 հայցորդների գիտական ղեկավար, ովքեր 2013-2020թթ ստացել են մ.գ.թ գիտական աստիճան:
2007-2012; 2017-2020 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ԳՈՒՄԽ (Գիտաուսումնամեթոդական Խորհուրդ) նախագահ, ներկայումս՝ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի ԳՈՒՄԽ նախագահ
2017-2020 Երևանի Մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի գիտական խորհրդատու /ծառայությունների մատուցում, մեթոդիստ/

Վերապատրաստման ծրագրեր
2008-2009 «Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ համագործակցության շրջանակներում
2010 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի, մագիստրատուրայի որակավորման պետական կրթական չափորոշչի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ՝ Մասնագիտությունը` Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն (լոգոպեդիա)
2011 Հայ-ֆիննական համագործակցության և ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման գործընթացում Մագիստրոսական նոր կրթական ծրագրի և չափորոշիչների համահեղինակ` «Հոգեբանամանկավարժական աջակցությունը ներառական կրթության համակարգում» խորագրով:
2012 Հայ-ֆիննական համագործակցության և ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման գործընթացում Մագիստրոսական նոր կրթական ծրագրի և չափորոշիչների հեղինակ
2017 UNISEF կազմակերպման հովանավորությամբ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում իրականացված «Ներառական կրթության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Սյունիքի մարզում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացներ՝ նախատեսված մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և դպրոցների բազմամասնագիտական թիմերի մասնագետների աշխատանքային գործունեության, կրթական բարեփոխումների շրջանակներում իրականացվող՝ ներառական կրթության արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ իրականացվող թիմային աշխատանքի հիմնական ուղիների բարելավմանը:
2017 UNISEF կազմակերպման հովանավորությամբ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում իրականացված «Ներառական կրթության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Սյունիքի մարզում» թեմայով իրականացված վերապատրաստման դասընթացների 3-րդ՝ ավարտական փուլ, ամփոփիչ մոնիտորինգ՝ ուղղված մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և դպրոցների բազմամասնագիտական թիմերի մասնագետների աշխատանքային գործունեության, կրթական բարեփոխումների շրջանակներում իրականացվող՝ ներառական կրթության արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ իրականացվող թիմային աշխատանքի հիմնական ուղիների բարելավմանը:
2018 Համընդհանուր ներառական կրթության որակի հետազոտում և Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետների հետ իրականացվող վերապատրաստումներ ՀՀ Տավուշի մարզում /դեկտեմբեր/
2018 Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետների հետ իրականացվող վերապատրաստումներ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում՝ Երևանի մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի կողմից կազմակերպված ծրագրի շրջանակներում
2019 Համընդհանուր ներառական կրթության որակի հետազոտում և Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետների հետ իրականացվող վերապատրաստումներ՝ ՀՀ Տավուշի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում /հունվար, փետրվար/
2019 Համայնքային գործընթաց՝ կրթության մեջ համընդհանուր ներառմանն ընդառաջ ծրագրի արտաքին գնահատում ՀՀ Շիրակի մարզում /հետազոտող և վերապատրաստող/
2019 Խորհրդատվական աշխատանքներ և քննարկումներ՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշների վերաբերյալ՝ կիրառվող երեխաների և երիտասարդների համար՝ ԱՀԿ կողմից ընդունված՝ Ֆունկցիոնալության, հաշմանդամության և առողջության միջազգային դասակարգման չափորոշիչների նհամապատասխան (սովորող, ծնող, մանկավարժականաշխատողներ և այլն) ՖՄԴ-ԵԵ: Երևանի ՀՄԿ հաստատություն տնօրեն՝ Լ.Ասրյան և ՀՊՄՀ ներառականության և հաշմանդամության հետազոտական կենտրոն: ԱՀԿ կողմից ընդունված՝ Ֆունկցիոնալության, հաշմանդամության և առողջության միջազգային դասակարգման չափորոշիչների (սովորող, ծնող, մանկավարժականաշխատողներևայլն) ՖՄԴ-ԵԵ քննարկում և վերլուծություն
2019-2020 ՀՊՄՀ Համայնքային ներառականության և հաշմանդամության հիմնախնդիրների հետազոտական կենտրոնի հետազոտող
2019-2020 ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախարարության հովանավորությամբ իրականացվող <<Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշների>> բարեփոխումներ հանձնախմբի անդամ՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի որոշման նպատակով

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Դիսլալիա և ռինոլալիա»՝ բակալավրիատ 1-ին կուրս «Գրավոր խոսքի խանգարումներ»՝ բակալավրիատ 4-րդ կուրս:
Մագիստրատուրա՝ «Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպումը կրթական և բժշկական հաստատություններում»՝ մագիստրատուրա 1-ին կուրս:
«Խոսքային խանգարումներ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կազմակերպման խնդիրները կրթական բարեփոխումների կազմակերպման շրջանակներում»՝ մագիստրատուրա 1-ին կուրս:
«Լոգոպեդական գնահատումը տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններում»՝ /Ընտրովի դասընթաց/, մագիստրատուրա 1-ին կուրս:
«Լոգոպեդական դեոնտոլոգիա»՝ մագիստրատուրա 2-րդ կուրս:
«Հայախոս երեխաների հնչարտաբերման խանգարումների շտկման մեթոդակազմ և մոտեցումներ»՝ /Ընտրովի դասընթաց/,մագիստրատուրա 2-րդ կուրս:
«Գլխուղեղ և խոսք: Նորմա և պաթոլոգիա»՝ /Ընտրովի դասընթաց/,մագիստրատուրա 2-րդ կուրս:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Խոսքի զարգացման և խոսքային խանգարումների հաղթահարման ռազմավարության մշակում, մասնագիտական բնագավառում առաջավոր փորձի լուսաբանում, լոգոպեդական նոր տեխնոլոգիաների կիրառում խոսքային խանգարումների շտկման գործընթացում, համընդհանուր ներառական կրթության որակի հետազոտում, գործնական հատուկ մանկավարժական և լոգոպեդական աշխատանք, հոգեբանամանկավարժական գնահատում, հայցորդների և ասպիրանտների գիտական ղեկավարում, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների և ձեռնարների հեղինակ: ՀՀ ԿԳՍՄՆ նախարարության հովանավորությամբ իրականացվող <<Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշների>> բարեփոխումներ հանձնախմբում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի որոշման նպատակով

2013-2020 4 հայցորդների գիտական ղեկավար, որոնց գիտական աստիճանի հայցման համար թեկնածուական ատենախոսությունների հրապարակային պաշտպանության արդյունքում 4 հայցորդներին էլ շնորհվել են մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճաններ

Վերապատրաստումներ
2019-2020 Մասնակցություն և հավաստագիր` ՙՙСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ՚՚ թեմայով միջազգային գիտաժողովի՝ ՙՙPsycho-pedagogical approaches in Speech therapy intervention used with shy pre- school children՚՚ թեմայի և <<АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ>> գիտաժողովի շրջանակներում:
2019 Մասնակցություն և հավաստագիր` Համայնքային գործընթաց՝ կրթության մեջ համընդհանուր ներառմանն ընդառաջ՚ Եվրոպական միության, Ավստրիական զարգացման համագործակցության և Հայկական Կարիտաս բարեսիրական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում
2019 Մասնակցություն և հավաստագիր <<Մանկավարժահոգեբանական աջակցության կազմակերպումը կրթական հաստատություններում>>՚ Երևանի ՀՄԿ հաստատությունում կայացած աշխատաժողովի շրջանակներում, քննարկումներ՝ մանկավարժահոգեբանականաջակցության կենտրոնների գործունեության կազմակերպմանն ուղղված գործընկեր՝ Շվեյցարացի փորձագետ՝դոկտոր Ջուդիթ Հոլենվեգեր Հասկելի ղեկավարությամբ:
2018 Մասնակցություն և հավաստագիր` ՙՙСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ՚՚ թեմայով միջազգային գիտաժողովի՝ ՙՙPsycho-pedagogical approaches in Speech therapy intervention used with shy pre- school children՚՚ թեմայի շրջանակներում
2018 Մասնակցություն և հավաստագիր` <<ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ>> թեմայով միջազգային գիտաժողովի <<ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВОЗРАСТА ОТ 2 ДО 18 ЛЕТ>> թեմայի շրջանակներում
2017 Մասնակցություն և հավաստագիր` <<АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ>> գիտաժողովի շրջանակներում; Переяслав-Хмельницкий /РИНЦ
Google Scholar Август/
2017 Մասնակցություն և հավաստագիր՝ <<VI международной научно-практической конференции Eropean Scientific Research>> գիտաժողովի շրջանակներում /Пенза /
2017 Մասնակցություն և հավաստագիր` <<НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ>> գիտաժողովի շրջանակներում /"Синергия Наук" международный электронный сборник, Москва /
2017 Մասնակցություն և հավաստագիր` <<АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ>> գիտաժողովի շրջանակներում Переяслав-Хмельницкий /РИНЦ;Google Scholar; Сентябрь/
2017 Մասնակցություն <<Հաշմանդամություն ունեցող 2-18 տարեկան երեխաների կենսագործունեության, մասնակցության և միջավայրային գործոնների գնահատման>> խորագրով գիտաժողովի և նույն թեմայով հրատարակված մեթոդական ձեռնարկի շնորհանդեսի /մայիսի 30/
2017 Մասնակցություն <<Օպերա Սուիթ Հոթել>> հյուրանոցում Խ.Աբովյանի ՀՊՄՀ-ի, ԱՄՆ Պերկինսի կույրերի դպրոցի, <<Ձեզ համար>> ՀԿ-ի, <<Խարբերդիմասնագիտացված մանկատուն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպված <<Ինստիտուցիոնալիզացիայից դեպի ներառում>> թեմայով Ազգային կոնֆերանսին
2017 Մասնակցություն և հավաստագիր` Ծաղկաձորում կազմակերպված Համայնքային գործընթաց՝ կրթության մեջ համընդհանուր ներառմանն ընդառաջ» խորագրով Հայկական Կարիտաս՝ Եվրոպական միության կողմից համաֆինանսավորվող ծրագրին: Նույն ծրագրի շրջանակներում մասնակցություն «Ներառման ինդեքսի գործիք» դասընթացին, կլոր-սեղանին և քննարկումներին:
2017 Մասնակցություն և հավաստագիր` Ծաղկաձորում կազմակերպված «Ներառման ինդեքսի գործիք» դասընթացի, կլոր-սեղանի և քննարկումների
2016 Մասնակցություն և հավաստագիր` <<Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 21-րդ դարի մարտահրավերները. Կանխման և հաղթահարման ուղիները գիտաժողովի շրջանակներում
2015 Վերապատրաստում և հավաստագիր` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության մարտահրավերներին ընդառաջ
2015 Մասնակցություն և հավաստագիր` «ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ» միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում: Սույն գիտաժողովի թեմաներով հրատարակված հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ
2015 Մասնակցություն թրեյնինգի` Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության երևանյան գրասենյակի կազմ.կոմիտեի և «Ունիսոն» ՀԿ գործադիր տնօրեն՝ Արմեն Ալավերդյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված կլոր սեղանի քննարկումներ/ Երևան, «Կոնգրես» հյուրանոց, հոկտեմբերի 20/
2015 Մասնակցություն` Կրթության թեմայով ազգային համաժողովի հրավերով և «TEMPUS» ՀԿ կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում՝ 2015թ. նոյեմբերի 20-ին ԵՊՀ-ում վերոնշյալ համաժողովի 2-րդ նիստի /Վերջին տասնամյակում տարածաշրջանում կազմակերպված ներառական կրթության հիմնախնդիրների և Հայաստանում իրականացվող կրթական բարեփոխումների քննարկումներ/
2013-2014 Վերապատրաստում և հավաստագիր` «Umgang mit Menchen mit schweren Schadei-Hirn-Verletzungen und appallischem Sindrom»՝ Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը,, խորագրով կազմակերպված թիվ 1. ծրագրի գիտաժողովի շրջանակներում .
ա/հիմնային ստիմուլյացիան և էմպատիան հիվանդների խնամքի ժամանակ
բ/լոգոպեդական վերականգնում թեմայով: Վերապատրաստումն իրականացվել է Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդների կազմակերպության կողմից՝ Երևանում գերմանական դեսպանատան աջակցությամբ՝ հավաստագրի շնորհմամբ:
2012 Հայ-ֆիննական համագործակցության և ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման գործընթացում Մագիստրոսական նոր կրթական ծրագրի և չափորոշիչների հեղինակ
2011 Հայ-ֆիննական համագործակցության և ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման գործընթացում Մագիստրոսական նոր կրթական ծրագրի և չափորոշիչների համահեղինակ` ,,Հոգեբանամանկավարժական աջակցությունը ներառական կրթության համակարգում,, խորագրով
2009 «Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում» գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/, Հավաստագիր
2008-2009 «Դեպի կրթություն բոլորի համար»-2 ծրագիր «Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ» առարկայական ծրագրի մշակման խմբի ղեկավար
2008-2009 «Դեպի կրթություն բոլորի համար»-2 ծրագրի կորդինատոր և այդ ծրագրի շրջանակներում գիտական կոնֆերանսի կազմակերպում միջազգային փորձագետների հետ (Շոտլանդիայի Աբերդինի համալսարան) «Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ համագործակցության շրջանակներում կոնֆերանսի կազմակերպիչ
2008 Վերապատրաստում և հավաստագիր` Համայնքային կապերի ծրագիր` մեկամսյա վերապատրաստման դասընթացներ ներառական կրթության հիմնախնդիրների վերաբերյալ /Չիկագո, Սփրինգֆիլդ/Իլլինոիս նահանգում - ԱՄՆ/ /Հավաստագիր
2007 Վերապատրաստում և հավաստագիր` IREX-ի և «Առաքելություն Արևելքին» ՀԿ-ի կողմից ք.Երևանում և Դիլիջանում կազմակերպված թրեյնինգներ` նվիրված ներառական կրթությանը Հայաստանում
1995 Վերապատրաստում և հավաստագիր` Միջազգային գիտական կոնֆերանսի կազմակերպում Խարբերդի թիվ 2 մասնագիտացված մանկատանը ՀՀ առողջապահության և ՀՀ գիտության և կրթության նախարարությունների հովանավորությամբ (հրատարակված թեզիսների ժողովածու)

Անդամակցություն
1997-2012 Գիտական աստիճաններ շնորհող 020 մասնագիտական խորհրդի համալրված անդամ
2017-2019 Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար և անդամ
2019 հունվարից Գիտական աստիճաններ շնորհող 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1992՝առ այսօր 60 –ից ավելի գիտական հոդվածների հեղինակ, 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ
2019 <<Особенности логопедических работ, проводимых с детьми и молодежью с инвалидностью возраста от 2 до 18>> Педагогика и современное образование: традиции, опыт и инновации: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 260 с. ISBN 978-5-907135-31-4
2018 «Psycho-pedagogical approaches in Speech therapy intervention used with shy pre- school children» Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XIV Международной научно-практической конференции /Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 270 с./
2017 «Актуальность проблемы коррекции звукопроизношения у детей с нарушениями речи»: /Актуальные научные исследования в современном мире /Переяслав-Хмельницкий,РИНЦ, Google Scholar Октябрь/
2017 «Occupational therapy intervention within the context of inclusive education» международный электронный сборник,РИНЦ elibrary.ru,Москва
2017 «Роль эрготерапевтического вмешательства в системе инклюзивного образования и в деле создания доступной образовательной среды»: актуальные научные исследования в современном мире выпуск 8(28) часть 2 сборник научных трудов Переяслав-Хмельницкий,РИНЦ, Google Scholar
2017 Практические навыки и умения как залог создания благоприятных условий для лиц с детским церебральным параличом актуальные научные исследования в современном мире выпуск 9(29) часть 3 сборник научных трудов, Переяслав-Хмельницк
РИНЦ,Google Scholar
2017 «Роль семьи в поддержке образовательного процесса учеников с особыми образовательными потребностями» Сборник статей VI международной научно-практической конференции Eropean Scientific Research,РИНЦ elibrary.ru, Пенза
2017 «Լոգոպեդիան գործնականում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ
2017 «Աջակցության կենտրոններում աշխատող հոգեբանամանկավարժական ծառայություններ մատուցող մասնագետների վերապատրաստման դասընթացի մոդուլային տրուհում և տեսական հիմունքներ» վերապատրաստման դասընթացի մոդուլային դասագրքի հեղինակ «» «» «»
2016 «Ծնողների հետ իրականացվող համագործակցային աշխատանքը որպես ներառական կրթության արդյունավետ կազմակերպման նախապայման» հոդվածի հեղինակ <<Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 21-րդ դարի մարտահրավերները. Կանխման և հաղթահարման ուղիները գիտաժողովի շրջանակներում
2016 «Հայախոս երեխաների հնչարտաբերման խանգարումների շտկման առանձնահատկությունները» հոդվածի հեղինակ ՀՀ ԳԱԱ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ,,ԿԱՆԹԵՂ,, գիտական հոդվածների ժողովածու 4/69/
2015 «Ներառական կրթություն, ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» միջազգային գիտաժողովի թեմաներով հրատարակված հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ
2011-2012 «Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
2009 «Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ» առարկայական ծրագրի հեղինակ՝ «Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ կրթական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում
2008 «Երեխաների հնչարտաբերման թերությունների շտկման աշխատանքներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ
2007 «Գրավոր խոսքի խանգարումների շտկմանն ուղղված վարժություններ» ուսումնական ձեռնարկ
2003 «Սակավամիտների կապակցված խոսքի և հաղորդակցման զարգացման ձևավորումը շտկողական գործընթացում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ:

Պարգևներ
1992՝առ այսօր շուրջ 70 գիտական հոդվածների հեղինակ, 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ, 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ
2020 Speech therapy intervention with armenian-speaking children having sounds pronunclation disorders. ARMENIAN JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION ISSN 2579-2881 Published: Scientific Methodological Journal, First issue of the first volume; Yerevan, 2020;p.52-66
2020 Modeling of speech therapy assessment in regional pedagogical and psychological support centers. ARMENIAN JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION ISSN 2579-2881 Published: Scientific Methodological Journal, Yerevan, 2020-08-19; p.7-19
2020 Факторы диагностики дислексии. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей XXVIII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 125 с.
2019 Համընդհանուր ներառականության գործընթացի կայացման գնահատումը ՀՀՏավուշի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում: Համայնքային գործընթաց՝ կրթության մեջ համընդհանուր ներառմանն ընդառաջ՚աշխատաժողով ինյութեր: Հեղինակային հրատարակչություն /ՀՊՄՀ համայնքային ներառականության և հաշմանդամության հետազոտական կենտրոն: Երևան 2019; 6,25 մամուլ
2019 Проблемы раннего вмешательства детей с нарушениями спектра аутизма в Армении, в частности, в ЦЗ <<Арбес>> и модели логопедического вмешательства. ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ: сборник статейXXII Международной научно-практической конференции НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: Сохраняя прошлое, создаем будущее / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019, 10июня. – с. 181.
2019 Содержание коррекционной работы логопеда в детском саду. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей XXVIII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 263 с.
2019 Проблемы ранней диагностики и раннего логопедического вмешательствадетей с нарушениями спектра аутизма ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ: сборник статей VII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 262 с.
2019 <<ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВОЗРАСТА ОТ 2 ДО 18>> ЕТПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 260 с. ISBN 978-5-907135-31-4
2018 «Psycho-pedagogical approaches in Speech therapy intervention used with shy pre- school children» СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей XIV Международной научно-практической конференции /Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 270 с./
2017 «Актуальность проблемы коррекции звукопроизношения у детей с нарушениями речи»: /Актуальные научные исследования в современном мире /Переяслав-Хмельницкий,РИНЦ, Google Scholar Октябрь/
2017 «Occupational therapy intervention within the context of inclusive education» международный электронный сборник,РИНЦ elibrary.ru,Москва
2017 «РОЛЬ ЭРГОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»: АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 8(28) Часть 2 СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Переяслав-Хмельницкий,РИНЦ, Google Scholar
2017 ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ КАК ЗАЛОГ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(29) Часть 3 СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, Переяслав-Хмельницк
РИНЦ,Google Scholar
2017 «Роль семьи в поддержке образовательного процесса учеников с особыми образовательными потребностями» Сборник статей VI международной научно-практической конференции Eropean Scientific Research,РИНЦ elibrary.ru, Пенза
2017 «Լոգոպեդիան գործնականում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ
2017 «Աջակցության կենտրոններում աշխատող հոգեբանամանկավարժական ծառայություններ մատուցող մասնագետների վերապատրաստման դասընթացի մոդուլային տրուհում և տեսական հիմունքներ» վերապատրաստման դասընթացի մոդուլային դասագրքի հեղինակ «» «» «»
2016 «Ծնողների հետ իրականացվող համագործակցային աշխատանքը որպես ներառական կրթության արդյունավետ կազմակերպման նախապայման» հոդվածի հեղինակ <<Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 21-րդ դարի մարտահրավերները. Կանխման և հաղթահարման ուղիները գիտաժողովի շրջանակներում
2016 «Հայախոս երեխաների հնչարտաբերման խանգարումների շտկման առանձնահատկությունները» հոդվածի հեղինակ ՀՀ ԳԱԱ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ,,ԿԱՆԹԵՂ,, գիտական հոդվածների ժողովածու 4/69/
2015 «ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ» միջազգային գիտաժողովի թեմաներով հրատարակված հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ
2011-2012 «Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
2009 «Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ» առարկայական ծրագրի հեղինակ՝ «Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ կրթական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում
2008 «Երեխաների հնչարտաբերման թերությունների շտկման աշխատանքներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ
2007 «Գրավոր խոսքի խանգարումների շտկմանն ուղղված վարժություններ» ուսումնական ձեռնարկ
2003 «Սակավամիտների կապակցված խոսքի և հաղորդակցման զարգացման ձևավորումը շտկողական գործընթացում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն բառարանով