ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աշոտ Վարդգեսի Բաբախանյան
15.02.2016

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

babakhanyanashot13@aspu.am

Քիմիական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1966-1970թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաքիմիական ֆակուլտետ, քիմիա բաժին

Գիտական աստիճան

1990 թ. քիմիական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Չհագեցած քլորպարունակող ամինաեթերների և մակերևութային ակտիվությամբ, մանրէասպան և ինհիբիտորային հատկություններով օժտված ՉԱՄ սինթեզ»

Աշխատանքային փորձ
2007թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր» ամսագրի գլխավոր խմբագիր
2001-2012թթ. Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ,
1993թ. - Ամբիոնի դոցենտ
1988-1993թ. - Լաբորատորիայի վարիչ
1977-1988թ. - Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1970-1977թ. - Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Բարձրամոլեկուլային միացությունների քիմիա, օրգանական քիմիա, օրգանական սիթեզ, քիմիայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա
Մագիստրատուրա՝ Պինդ մարմնի քիմիա, օրգանական քիմիայի հիմնական հասկացությունների դասավանդման մեթոդիկա, միջառարկայական կապերի դերը քիմիայի դասընթացում, մակերևութային ակտիվ նյութեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մանրէասպան հատկություններով օժտված նոր ՄԱՆ-երի ստացումը և դրանց կոլոիդքիմիական հատկությունների ուսումնասիրում

Անդամակցություն 

Հայկական քիմիական ընկերության անդամ, ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները

285 գիտական հոդվածները և ձեռնարկները

1. А.В.Бабаханян, Ж.Р.Бабаян, Ю.Т.Алексанян, М.О.Манукян, Д.А.Блбулян Изучение бактерицидной активности новых композиций, содержащих антимикробные аммониевые соли. Медицинская наука Армении, 2016, т.LVI, N3, с.3-7.
2. Ա.Բաբախանյան, Ս.Մելիքյան Երազելու կարողություն:Գիտության աշխարհում, 2016,N2, էջ 32-36:
3. М.О.Манукян,Т.А.Саакян, А.Х.Гюльназарян, А.В.Бабаханян, Н.С.Минасян, К.С.Барсегян Перегруппировка Стивенса ненасыщенных аммониевых солей,.Синтез замещенных фуранов. Журнал общей химии, 2016, Т.86, Вып.12, с.1956-1960.
4. А.В.Бабаханян, С.А.Овакимян, М.О.Манукян, Ж.Р.Бабаян Изучение бактерицидного действия композиций в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Ученые записки АГПУ им.Х.Абовяна, 2017, N1(30),с.12-16.
5. М.О.Манукян, К.С.Барсегян, А.Х.Гюльназарян, Р.В.Пароникян, Г.М.Степанян, Н.С Минасян, А.В.Бабаханян Синтез и противомикробные свойства аммониевых солей, содержащих замещенныю бутин-2-ильную группу. Химико-фармацевтический журнал, 2017, т.51, N9, с.15-19.
6. С.А.Меликян, Ж.Р.Бабаян, А.В.Бабаханян, Н.О.Зулумян Изучение антимикробной активности композиций на основе силикатов натрия. V Международная конференция по химии и химической технологии, Ереван, 2017, с.115-117.
7. А.В.Бабаханян, С.А.Овакимян, Ж.Р.Бабаян Получение бактерицидных композиций на основе поверхностно-активных ненасыщенных аммониевых солей. V Научная конференция Армянского химического общества, Ереван, 2017, с.60.
8. С.А.Овакимян, А.В.Бабаханян, А.В.Маргарян Синтез аминов и антимикробных червертичных аммониевых соединений, содержащих непредельные группы. V Научная конференция Армянского химического общества, Ереван, 2017, с.61.
9. М.О.Манукян, К.С.Барсегян, А.В.Бабаханян, А.Х.Гюльназарян, Р.В.Пароникян Синтез и антимикробная активность аммониевых солей, содержащих наряду с алкоксикарбонильной, 4-пропаргилоксибутен-2-ильной группой карбонильную или амидную группу. V Научная конференция Армянского химического общества, Ереван, 2017, с.69.
10. Ա.Բաբախանյան, Հ.Ներսիսյան Հայ ժողովրդի մեծ երախտավորը:Գիտության աշխարհում, 2017, N 4, էջ 32-38:

11. М.О.Манукян, К.С.Барсегян, А.Х.Гюльназарян, Р.В.Пароникян, Г.М.Степанян, Н.С.Минасян и А.В.Бабаханян Синтез аммониевых солей, содержащих замещенную бут-2-инильную группу, и их антимикробные свойства. Химический журнал Армении, 2018, т.71, N 1-2, с.153-160.
12. M.O.Manukyan, A.Kh.Gyulnazaryan, A.V.Babakhanyan, A.A.Shahkhatuni and K.S.Barseghyan Letters to the editor Synthesis of New Unsaturated Amines by The Stevens Rearrangement Russian Journal of General Chemistry, 2018, Vol. 88, N 2, pp.325-329. 
13. А.В.Бабаханян, Ж.Р.Бабаян, Ю.Т.Алексанян, М.О.Манукян, К.С.Барсегян
Антимикробная активность аммониевых солей, содержащих 4-пропаргилоксибут-2- -енильную группу. Медицинская наука Армении НАН РА 2018, т.58, N2, с.17-22.
14. Ա.Վ.Բաբախանյան Մի նամականիշի պատմություն: Գիտության աշխարհում, 2018, N3, էջ 36-38:

Պարգևներ

1981թ. գիտության և տեխնիկայի բնագավառում կատարած հետազոտությունների համար արժանացել է ՀԼԿԵՄ Կենտկոմի դափնեկրի կոչմանը, 1994թ. Բալթյան մանկավարժական ակադեմիան նրա շնորհել է վաստակավոր մանկավարժի կոչում
2009թ. շնորհվել է «Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համլսարան» մեդալ
2015թ. ՀՀ ազգային ժողովի պատվոգիր:

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն