ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Մամիկոնի Առուստամյան
15.02.2016

Քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

arustamyanarmen13@aspu.am

Քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1967-1972 - Երևանի Պետական Համալսարանի Քիմիական ֆակուլտետ,
1973-1976-ՀՀԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան փետրվար, 2007թ. քիմիական Գիտությունների դոկտոր, դոկտորական ատենախոսության թեման՝ «Ադսորբված գերօքսիդային միացություններով հարուցված ալիֆատիկ ալդեհիդների, պրոպանի և ածխածնի օքսիդի թթվածնային խառնուրդների ցածր ջերմաստիճանային բոցավառումը» դիպլոմ Բ N 0062, նոյեմբեր
1972 թ.- քիմիական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Ջրածնի ներկայությամբ ածխածնի օքսիդի օքսիդացման ռեակցիայի կինետիկան և մեխանիզմը»

Աշխատանքային փորձ
2013թ. - առ այսօր - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2009թ. - Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիական ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնապահպանության ամբիիոն , դասախոս
1982-1987թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական Ֆիզիկայի ինստիտուտի ասպիրանտի գիտական ղեկավար, որին շնորհվել է քիմիական գիտությունների թեկնածուի կոչում /1987թ./:
1972թ. - առ այսօր- ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, որպես ավագ գիտ. աշխատող
1982թ. - կրտսեր գիտ. աշխատող
1976-1982թթ. ասպիրանտ
1973-1976թթ. ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա, բյուրեղագիտություն, կոլոիդային քիմիա, խնդիրների լուծման պրակտիկում, ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիա,անօրգանական սինթեզ, անալիզի ֆիզիկաքիմիական մեթոդներ, բնագիտության ուսուցման մեթոդիկա, կոմպլեքսային միացությունների քիմիա

Մագիստրատուրա՝ Լուծույթների տեսություն, հաշվարկային խնդիրների
լուծման մեթոդիկա, քիմիական թերմոդինամիկա,
բնապահպանական քիմիա,

Վերապատրաստումներ
2015թ. «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում
2015թ. «Ինֆորմատիկա, համակարգչային հմտություններ»

Անդամակցություն  Հայկական քիմիական ընկերության անդամ
Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները- 68 տպագրական գիտական աշխատանքներ և բազմաթիվ կոնֆերանսների մասնակցություն

Հրատարակումներ՝ 75 տպագրական գիտական աշխատանքների հեղինակ
( 2015-2018 ) տարիների հրապարակումներ` 22 գիտական աշխատանք

1. Айрапетян В.А., Арустамян А.М., Ерицян М.Л..// Новый метод комплексной переработки медного концентрата.- Вестник национального политехнического
2. Университета Армении. “Химические и природоохранные технологии” Ереван 2015г., N2. С. 26-31.
3. Варданян И.А., Арустамян А.М., Мартиросян А.С., Царукян С.В.. // Взаимодействие пероксидных радикалов с ацетальдегидом на твердой поверхности и его роль в окислении альдегидов.- Журн. Физической химии 2016, Т. 90. № 4. С. 522 – 525.
4. Vardanyn I.A., Arustamyan A.M., Martirosyan A. S, Tsarukyan S.V.. // Interaction between
5. Peroxy Radicals and Acetaldehyde on Solid Surfaces and Its Role in the Oxidation of
6. Aldehydes. - Russian Journal of Physical Chemistry A , 2016, Vol. 90, № 4., pp 744 – 747.
7. Vardanyan I.A., Arustamyan A.M., Harutyunyan A.B.Martirosyan A. S, Tsarukyan S.V..
8. // Mechanizm of low-temperature ignition of acetaldehyde-oxygen gas mixtures, initiated by
9. peroxy radicals.- 7th World Congress on Chemistry. November 13-15, 2017 Athens, Greece. ABSTR. P. 45.
10. Айрапетян В.А., Енгибарян Р.А., Арустамян А.М., Ерицян М.Л..// Извлечение редких рассеянных металлов из Техутского медно-молибденовогօ сульфидного концентрата.
11. Вестник национального политехнического Университета Армении. “Химические и природоохранные технологии”. Ереван 2018г., N2. С. (в печати).
12. Ерицян М.Л., Петросян Г.С., Арустамян А.М., Мхитарян Р.П. // Кинетическая деструкция хитозана в присутствии персульфата аммония. – Труды V международной конференции “Современные проблемы химической физики”, посвященной 75-летию
13. Национальной академии наук Армении и 110-летию со дня рождения основателя
14. Института химической физики НАН РА академика А.Б. Налбандяна. 25-29 сентября 2018 г., Ереван, Республика Армения. С. 46- 47
15. Ерицян М.Л., Петросян Г.С., Карамян Р.А. , Арустамян А.М..// Кинетические закономерности полимеранологичных превращений на хитозане.          – Доклады НАН Армении. 2018 , (в печати).
16. Ерицян М.Л., Петросян Г.С., Карамян Р.А., Ерицян Л.Н, Арустамян А.М..//
17. Кинетические закономерности прививки функционально активных мономеров на хитозане. – Российская Федерация, Журн Физической химии 2018. (в печати).
18. Ерицян М.Л., Карамян Р.А., Мависакалян В.М., Арустамян А.М.. // Исследования реакций взаимодействия ацетатов марганца и меди с N-метилолмочевиной. –Российская Федерация, Журн. Физической химии 2018. (в печати).
19. Երիցյան Մ.Լ., Առուստամյան Ա.Մ. // ԼՈՒԾԻՉԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՈՆՆԵՐԻ
20. ՄԻՋԵՎ ԸՆԹԱՑՈՂ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՎՐԱ : - Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,
21. ՞ԱՍՈՂԻԿ՞ հրատարակչության, Երևան 2018. 40 էջ:
22. Երիցյան Մ.Լ., Առուստամյան Ա.Մ., Մավիսակալյան Վ.Մ., Քարամյան Ռ.Ա… // N-գլիցիդիլխիտոզան որպես պոլիմերային հիմնանյութ սոսնձային բաղադրանյութի համար: - Հեղինակային արտոնագիր, հայտի համարը АМ20180079 . 20.08.2018
23. Երիցյան Մ.Լ., Առուստամյան Ա.Մ., Մավիսակալյան Վ.Մ….. // Ադհեզիվ հատկություն ունեցող N- (3-ալիլօքսի-2-հիդրոքսիպրոպիլ) խիտոզան: 24. Հեղինակային արտոնագիր, հայտի համարը АМ20180080 20.08.2018

 

Պարգևներ 2012 թ-ին - ՎԱՍՏԱԿԱԳՒՐ №219/ՀՀԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամիակի կապակցությամբ ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի նախագահության կողմից գիտության բնագավառում երկարատև ու անբասիր աշխատանքի համար
1994 – Ջ. Սոռոսի անվան Միջազգային մրցույթի առաջին փուլի դափնեկիր

Լեզուներ՝ անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն