ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան
05.09.2016

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

khachatryanlalik01@aspu.am

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1969 – 1973. Բանասիրական ֆակուլտետ, հայկական բաժին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
1978 – 1981. Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1983-1985. Գերմաներենի մասնագետի որակավորում օտար լեզուների պետական դասընթացներ, Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Թեկնածուական ատենախոս. «Խոսքիմասային փոխանցումները հայերենում», Կ. 113.02.01.
Դոկտորական ատենախոս. «Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում», Ժ. 02.01.

Աշխատանքային փորձ
1973-1981թթ. Կամոյի շրջանի Նորադուզի 8-ամյա դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
1982-1990թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1990-2001թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2002թ. մինչ այժմ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայն ամբիոնի պրոֆեսոր
2001-2013թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայն ամբիոնի վարիչ
2015-2016թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայն ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
1. Ժամանակակից հայոց լեզու,
2. Գրաբար,
3. Հայոց լեզվի պատմություն,
4. Լեզվաբանության ներածություն,
5. Ընդհանուր լեզվաբանություն։
Մագիստրատուրա
1. Հայոց լեզվի տեսություն,
2. Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում,
3.Մխիթարյան Միաբանության հայագիտական գործունեությունը,
4. Փոխառությունների ուսմունքը։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի պատմություն, գրաբար, ընդհանուր լեզվաբանություն, հայոց լեզվի տեսություն, բառարանագրություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին.
2011, 2013թ. Երևան,
2012թ. Վանաձոր,
2013թ. Գյումրի,
2013թ. Մոսկվա, Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան,
2014թ. Իտալիա, Վենետիկ, Ս.Ղազար, Մխիթարյան միաբանություն,
2015թ. Իտալիա, Վենետիկ, Ս.Ղազար, Մխիթարյան միաբանություն,
2017թ. Վիեննա, Ավստրիա,
2017թ. Կրասնոդար,
2017թ. Մոսկվա, Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան։

Անդամակցություն
ԲՈՀ-ի 019 մասնագիտական խորհուրդ, ԳԱԱ Հր.Աճառյանի անվ. Լեզվի ինստիտուտ։

Հրապարակումներ
Ա. Շուրջ 150 հոդված՝ նվիրված հայոց լեզվի, լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի, հայերենի և այլ լեզուների տիպաբանության տարաբնույթ հարցերին, ինչպես նաև լեզվաբանական նորագույն ուղղություններին։
Բ. Դասագրքեր, մենագրություններ, բաարաններ.
1. Տեղաշարժեր բառերի ձևաբանական իմաստի մեջ, «Լույս» հրատ., Ե., 1985, 138 էջ։
2. Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում,
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1996, 257 էջ։
3. Գրաբարի տարարժեք բառերի բացատրական բառարան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 1998, 160 էջ։
4. Գրաբարի բացատրական բառարան, «Զանգակ» – 97», Ե., 2003, 384 էջ։
5. Գրաբարի դասագիրք, «Զանգակ» – 97», Ե., 2004, 384 էջ։ Համահեղինակ՝ Գ. Թոսունյան։
6. Հայոց լեզու. դասագիրք VII դասարանի համար, «Զանգակ» – 97», Ե., 2006, 160 էջ։ Համահեղինակ՝ Ֆ.Խլղաթյան։
7. Հայոց լեզու, գրականություն (Հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր), «Անտարես» հրատ., Ե., 2006, 147 էջ։ Համահեղինակ՝ Լ. Հովսեփյան և ուրիշներ։
8. Լեզվաբանության ներածություն, «Զանգակ»-97», Ե., 2008, 303 էջ։
9. Հետաքրքրաշարժ լեզվաբանություն, «Զանգակ» – 97», Ե., 2010, 238 էջ։
10. Բառակազմական և ձևաբականական կաղապարները ժամանակակից հայերենում, «Զանգակ» հրատ., Ե., 2014, 272 էջ։
11. Գրաբարի ուսումնական բառարան, «Զանգակ» հրատ., Ե., 2013, 406 էջ։
12. Բառաշխարհի գաղտնիքները. հունալատինական փոխառություններ, «Զանգակ» հրատ., Ե., 2014, 262 էջ։
13. Համեմատություն դարձվածային արտահայտությունները հայերենում (V – XVI դդ.), «Զանգակ» հրատ., Ե., 2015, 192 էջ։ Համահեղինակ՝ Լ. Ավետիսյան։
14. Գրաբարի ուսումնական բառարան, Մխիթարյան միաբանության հրատ., Վենետիկ, 2016, 448 էջ։
15. Հայոց լեզվի պատմության դասընթաց (գրային ժամանակաշրջան), «Զանգակ» հրատ., Ե., 2016, 398 էջ։ Համահեղինակ՝ Էդ. Մկրտչյան։
16. Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, «Զանգակ» հրատ., Ե., 2017, 312 էջ։

Պարգևներ
2008. «Ֆրիտյոֆ Նանսեն» հուշամեդալ, Հայաստանի Հանրապետության «Ֆրիտյոֆ Նանսեն հիմնադրամ»։
2010. «Հակոբ Մեղապարտ» հուշամեդալ, ՀՀ Ազգային գրադարան:
2012. ՀՀ ԿԳՆ ոսկե հուշամեդալ։
2017. «Մայրենիի դեսպան» մեդալ, ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն (Սիրիայի Իսլամական Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայկական դպրոցներին մատուցած ակնառու ծառայությունների համար)։

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, լատիներեն